Aihearkisto: Oikeusvaltion arvotko?

Ei vain armorikkautta, vaan oikeutta!

Niinistön pakti

 
Leikekuva Iltalehti 28.1.2013
Onko tasavallan presidentti Sauli Niinistön ”katumuksen” osoitus yhtä ”aito” kuin hänen palkkioalennuksensa ja johtaako ulkomaiselle medialle annettu tunteenilmaisu myös käytännön toimiin?
 
Tässä palaute arkistosta:
—– Alkuperäinen viesti —–
Lähettäjä: ”Suominen Lea”
Vastaanottaja: kalevi.kannus
Lähetetty: 15. tammikuuta 2003 15:20
Aihe: Ministeri Siimekseltä
 
Tiedoksenne 29.11.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleet ministerit:
Lipponen, Heinonen, Siimes ja Biaudet.
Toisessa 8.12.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleeet ministerit: Niinistö, Heinonen, Mönkäre, Hemilä, Siimes ja Tuomioja.
 
Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000.
 
Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas.
 
Suvi-Anne Siimes
 
terveisin
Lea Suominen
Ministeri Siimeksen erityisavustajien sihteeri
Valtiovarainministeriö
 
* * *
 

OTE kauppakirjasta 31.3.2000

.
Myyjät Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oyj
.
Ostajat Aktiv Hansa Oy
C & A Finland Oy
Kaupan kohde
yhteensä noin 76.000 saatavaa
yhteensä noin 57.000 vastuussa olevaa
.
Myytyjen saatavien pääomat
yhteensä noin 12 miljardia markkaa
.
Kauppahinta
600 miljoonaa markkaa, joka myöhemmin on alentunut jonkin verran kauppakirjan ehtoihin perustuvien hinnanalennusten vuoksi
 
Ote kauppaehdoista
Kohta 4.2.3.2 Lainmuutos
 
Tämä kohta koskee kaikkia relevantin lainsäädännön mutoksia tai jokaista uutta lakia tai säädöstä (jäljempänä ”Lainmuutos”) tai mitä tahansa Suomen Eduskunnassa alullepantua virallista menettelyä sellaisen lainmuutoksen aikaansaamiseksi mukaan lukien muun muassa ulosottolain uudistaminen ennen vuoden 2008 loppua. Mikäli tällainen Lainmuutos taannehtivasti rajoittaa Ostajien kaupan kohteeseen kuuluvien saamisten tai panttivakuuksien täytäntöönpanoon, perintään, pakkorealisointiin tai pakkotäytäntöönpanoon käytettävissä olevaa aikaa lyhyemmäksi kuin 10 vuodeksi (10) siirtopäivästä lukien, niin silloin Myyjät ovat velvollisia tarkoituksella saattaa Ostajat samaan asemaan kuin he olisivat olleet, mikäli lainmuutosta ei olisi tapahtunut, korvaamaan Ostajille silloin jäljellä olevan kaupan kohteen käyvän arvon Lainmuutoksesta johtuvan alenemisen maksamalla Ostajille rahamäärän, joka vastaa kaupan kohteen arvioitua ja/tai todellista arvon alenemista.
 
Sellaisen Lainmuutoksen tai alullepannun virallisen menettelyn seurauksena Ostajat voivat milloin tahansa ennen vuoden 2008 loppua antaa Myyjille tiedoksi sitä koskevan ilmoituksen ja Myyjillä on velvollisuus neuvotella Ostajien kanssa sellaisen arvonalennuksen määrästä. Mikäli kyseisestä määrästä ei ole päästy osapuolten kesken kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ilmoituksen tiedoksiannosta, kummallakin osapuolella on oikeus saattaa asia tämän sopimuksen 19 kohdan mukaisesti lopullisesti ratkaistavaksi.
 
19 VÄLITYSLAUSEKE
 
Tätä sopimusta kokevat kaikki riidat ratkaistaan lopullisesti Suomen välimiesmenettelylain (967792) mukaisessa välimiesmenettelyssä. Sekä Ostajat yhteisesti että myyjät yhteisesti valitsevat kumpikin yhden välimiehen ja näin valitut välimiehet valitsevat välimiesoikeuden puheenjohtajan. Mikäli Ostajat tai myyjät eivät ole nimenneet välimiestään kolmen (3) viikon kuluessa välimiesmenettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta tai välimiehet eivät ole nimenneet puheenjohtajaa kolmen (3) viikon kuluessa vastaajan välimiehen nimeämisestä nimeää puuttuvan välimiehen tai puheenjohtajan Suomen Keskuskauppakamarin Välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli englanti.
 

YRITTÄJÄTASOLTA NÄYTTÖ:

 
Kun tiedetään ja on tunnustettu vääryys. Mikä mahti estää hyvityksen ja korjauksen?
Näitä yrittäjätason kertomuksia on näytöiksi asti:
 
ILKKA KAKKO US: blogissaan

Presidentti Koiviston haastattelu 21.8.1992

Ilta-Sanomat pe 21.8.1992/Vesa-Pekka Koljonen
 
Mauno Koivisto tuomioistuinten päätöksistä: Arvostelu on sallittua – myös presidentille
Tampereen Aluesäästöpankkia vastaan nostettu korko-oikeudenkäynti tuli esille juristiseminaarissa, jonka presidentti oli kutsunut koolle Linnaan 6. toukokuuta. Tilaisuudessa oli noin 20 juristia, jotka edustivat tuomioistuinlaitosta, korkeata virkamieskuntaa ja yliopistomaailmaa.
 
Koiviston mukaan tapaamisen teemana oli tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus sekä tuomioistuinten toiminnan arviointi ja arvostelu.
 
Laman ja Rahan Pelurit e-kirjana ja painotuotteena
 
* Julkisuuteen ei ole selvästikään tullut mitään ensikäden tietoja, vaan matkalla muuttunutta toisen käden tietoa. Tämä tilanne aiheuttaa minun kannaltani aina ristiriitaisia tunteita.
 
Toisaalta olen tyytyväinen siihen, että selvästikään kukaan läsnäolleista ei ainakaan aktiivisesti ole kertonut julkisuudessa olleita tietoja. Toisaalta olen kiusaantunut siitä, että ulkopuolelle leviää väärää tietoa, jos sitä ei heti käy korjaamaan. Sekään ei ole aina mahdollista eikä viisasta, eikä hedelmällistä, Koivisto sanoo.
 
Seminaarin ajankohta oli valittu Koiviston mukaan sitä silmällä pitäen, että korkein oikeus oli juuri silloin ottanut kantoja korkoasiaan. Hän ei ollut tarkoituksella siinä vaiheessa lukenut korkeimman oikeuden päätöstä ja sen perusteluja.
 
Koivisto huomauttaa esittäneensä näkökohtia Tampereen raastuvanoikeuden päätöksestä ja sen perusteluista.
 
– Totesin, että erityisesti minulle on hyvin pulmallista käydä asiasta keskustelua, erityisesti julkista keskustelua. Ennen kuin esitin näitä näkökohtia, tilaisuuden alustajat olivat hyvin monissa miehissä todenneet, että oikeuslaitos on keskustelulle ja kritiikille avoin, koska se käyttää yhteiskunnallista valtaa. Katsoin, että minulle se kuitenkin sopii huonosti.
 
Koivisto viittaa siihen pulmaan, joka syntyy, kun kerrotaan presidentin yksityisesti esittämistä lausunnoista.
 
– Jos sen sitten julkisesti vahvistan, niin asia muuttuu toisenlaiseksi.
 
Millä tavalla tuolloin arvioitte raastuvanoikeuden korkopäätöstä?
 
– Erittelin Tampereen raastuvanoikeuden päätöksiä. Ne ajatukset, joita esitin, olivat lähinnä päinvastaisia siihen nähden, mitä julkisuudessa on minun väitetty esittäneen. Kiinnitin huomiota niihin pulmiin, joihin joudutaan, jos tuomioistuin ratkaisuissaan ei nojaudu ensisijassa pankkilainsäädäntöön, vaan ottaa lähtökohdakseen yleiset yhteiskuntapoliittiset ja sopimuspoliittiset periaatteelliset näkökohdat.
 
”Oikeuslaitoskin on lainsäätäjä”
 
Oikeusoppineiden keskuudessa vallitsee laajalti käsitys, että tuomioistuinten päätöksiä saa ja pitää arvostella. Mikä on Teidän periaatteellinen kantanne?
 
– Keskustelussa kävi ilmi ja se ilmeni selkeästi viime päivinä lehdessänne olleista haastattelulausunnoista, että tuomioistuinjuristit ilmeisesti laajemmaltikin ovat sitä mieltä, että oikeuslaitos suorittaa myös lainsäädäntöä, ei ainoastaan lainlukua ja laintulkintaa.
– Minulla on sellainen muistikuva, että aikaisemmin oli vallalla toisenlainen kanta. Minustakin on ollut ilmeistä, että oikeuslaitoskin suorittaa lainsäädäntöä. Sitä tosiasiaa ei tuomioistuinlaitoksen taholta ole aina haluttu tunnustaa. Nyt siitä puhutaan avoimesti, kuten haastattelulausunnoista selviää.
 

Missä määrin oikeuslaitos käyttää lainsäädäntövaltaa?
 
– Oikeuslaitos ei ainoastaan täydennä ja ajanmukaista kansanedustuslaitoksen suorittamaa lainsäädäntöä, vaan se menee vielä tätä pidemmälle. Tällöin herää kaksi kysymystä. Toisaalta se, mihin oikeuslaitos nojaa käyttäessään yhteiskunnallista valtaa. Toisaalta on kysymys siitä, mitä kaikkea yhä nopeammassa tahdissa tapahtuva pykälätehtailu merkitsee ja kuinka tarkoituksenmukaista se on. Jälkimmäisessä suhteessa myös eduskunnalla on varmasti paljon miettimisen aihetta.
 
Onko presidentti jotenkin erikoisasemassa verrattuna muihin kansalaisiin? Voiko presidentti arvostella tuomioistuinten päätöksiä?
 
– Joka tapauksessa se on hyvin pulmallista. Minun käsittääkseni on mahdotonta ajatella, että presidentti ei voisi osallistua tällaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun on kysymys yhteiskunnan rakenteellisista asioista ja yhteiskuntapolitiikkaan merkittävästi vaikuttavista päätöksistä.
– Keskustelu pelkkien abstraktioiden tasolla ei oikein käy. Jos keskustelun lähtökohtana ovat tehdyt ratkaisut, ja niiden perustelut, niin sitä on paljon helpompi käydä ja se on paljon ymmärrettävämpää. Totean, että minun on erittäin vaikea tätä keskustelua julkisuudessa käydä. Sen takia pyrin rajoittamaan oman julkisen esiintymiseni mahdollisimman vähiin.

”Kohtuuseikat ovat ratkaisevia”
 
Lakikirjan alkuun painetuissa tuomarinohjeissa sanotaan, että mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei ole lakikaan. Mikä merkitys kohtuuseikoille ylipäänsä pitäisi asettaa?
 
– Minusta ne ovat aivan ratkaisevia, lähtökohdan omaisesti. Muistan entisen oikeuskanslerin Enäjärven tehneen minuun syvän vaikutuksen, kun olin aloitteleva valtioneuvoston jäsen. Hän sanoi, että lakeja ei ole tehty ihmisten kiusaamiseksi vaan ihmisten yhteiselämän helpottamiseksi. Paljoltihan lakeja säädetään käyttäytymisen säätelemiseksi ja ohjeen antamiseksi siitä, mitä pidetään suotavana ja kohtuullisena. Vain joiltakin osin tällaiset säädökset tulevat oikeuslaitoksen ratkaisuun.
 
Koiviston mielestä kaiken aikaa pitäisi muistaa, mikä on lainsäädännön ja lainsäätäjän tarkoitus.
 
– Pahoin pelkään, että paljon tehdään sellaista lainsäädäntöä, jonka tarkoitusta ei ole selkeästi sanottu. Kukaan ei pysty lyhyesti ja selkeästi selostamaan sitä. Kun tällaista lainsäädäntöä tehdään, niin siinä on pulmia jo säätämisestä lähtien.
 
Jos kohtuullisuusnäkökohtaa sovelletaan korkopäätöksen yhteydessä, niin olisiko ollut kohtuullista ottaa huomioon kansantaloudelliset näkökohdat ja pankkien asema? Vai kenen kannalta kohtuullisuutta olisi pitänyt arvioida, asiakkaanko?
 
– Keskustelussa kiinnitin huomiota siihen, että minun nähdäkseni pankkilainsäädännön lähtökohta on se, että pankit eivät saa joutua jotenkuten normaaleina pidettävissä oloissa sellaiseen tilanteeseen, johon ne nyt ovat joutuneet. Jos pankkien mainoksissa ja käydyissä keskusteluissa pankkien taholta on puhuttu jotakin muuta, kuin mihin pankilla on lain mukaan mahdollisuus mennä, niin siellä on jo tehty virheitä.
– En voi myöskään kuvitella, että pankkitarkastusvirasto olisi sellainen jättiläisvirasto ja sellaisella viisaudella varustettu, että se voisi valvoa vilkasta toimintaa. Kyllä kaikki lainsäädäntö edellyttää myös sitä, että ihmiset noudattavat ja ymmärtävät sen tarkoituksen. Jos ne, tässä tapauksessa pankit ja niiden aktiiviset johtohenkilöt, eivät ole pitäneet huolta siitä, että lain tarkoituksen mukaan eletään, niin on vaikea ajatella, että viranomaiset pystyisivät puutetta paikkaamaan.
 
”Olisin valmis luopumaan korkeimpien oikeuksien nimittämisestä”

”Kaikilla vallanpitäjillä ja vallankäyttäjillä pitäisi olla jonkinmoinen kyky tarkastella itseään myös ulkoapäin”

”Voisin luopua tuomarinimityksistä”

Koivisto epäilee sitä, että oikeuslaitos ei ole ollenkaan huolissaan siitä, että sille siirtyy yhä enemmän lainsäädäntövaltaa.

– Olisiko eduskunnan oltava huolissaan tilanteesta? Olisiko oikeuslaitoksen syytä olla huolissaan kuinka se selviytyy siitä tilanteesta, johon se joutuu, kun lakeja aletaan uudelleen tulkita yleisistä yhteiskuntapoliittisista ja periaatteellisista lähtökohdista lähtien, Koivisto kysyy.
 
Koiviston mielestä oikeuslaitos tarvitsisi silloin asiantuntemusta monilta aloilta. Hän epäilee, että oikeuslaitos ei selviä niin laajasta tehtävästä.
 
Olemmeko siirtymässä kohti anglo-amerikkalaista järjestelmää, jossa tuomioistuinratkaisuilla luodaan ja tulkitaan oikeutta?
 
– Olen sen todennut ja huomannut mielenkiinnolla. Samalla on tykkänään jätetty mainitsematta, että esimerkiksi Amerikassa tuomarit valitaan. Tuomarit saavat valtuutuksensa kansalta. Meillä tuomarit nimitetään. Voi sanoa, että oikeuslaitos pääsääntöisesti täydentää itse itseään.
 
Oletteko valmis luopumaan oikeudesta nimittää korkeimmat tuomarit?
 
– Olin valmis luopumaan armahdusoikeudesta. Olisin kyllä valmis luopumaan myös
korkeimpien oikeuksien nimittämisestä, mitä se sitten tarkoittaisikin.
 
”Kukaan ei voi olla ulkopuolinen”
 
Voiko tuomioistuin olla ikään kuin lain yläpuolella oleva puolueeton tulkitsija vai voiko tuomioistuimella olla intressejä, esim. yhteiskunnallisten seikkojen suhteen?
 
– Minusta oikeuslaitoksen objektiivisuuspyrkimyksen ensimmäinen edellytys on todeta, että yhteiskunnassa kukaan ei voi olla ulkopuolinen. Kaikilla vallanpitäjillä ja vallankäyttäjillä pitäisi olla jonkinmoinen kyky tarkastella itseään myös ulkoapäin ja pyrkiä toteamaan ne henkiset ja muut riippuvuudet, jotka asianomaisella on mukanaan.
– Hyvin harvoin joku valtaakäyttävä on tyypillinen kansalainen. Sellaiset ovat hyvin vähän tyypillisiä. On olemassa kaikenlaisia erityispiirteitä ja sen mukaan myös erityisintressejä. Monesti näiden asioiden toteaminen on välttämätöntä, jotta sen jälkeen olisi jotenkuten perusteltua mahdollisuutta pyrkiä objektiivisuuteen.
 
Millä tavalla arvioitte Euroopan yhdentymisen vaikuttavan oikeudenkäyttöön Suomessa? Mikä merkitys ETA- ja EY-tuomioistuimilla tulee olemaan?
 
– Kun liityimme Euroopan neuvostoon, niin jo siellä on tuomioistuin. ETA-ratkaisun yhtenä merkittävänä osana on, että toisella puolen on oikeusistuin ja sen rooli. EY:ssä tietenkin tulee olemaan sellainen. Monissa maissa on vielä valtiosääntöoikeudet, jotka näyttelevät hyvin tärkeätä osaa päätöksenteossa.
Minusta tässä riittää vain viittaus siihen, että tämä problematiikka on lievästikin sanottuna laaja ja komplisoituva meidän osaltamme.

——————————————————————————–

Suomessa valtio maksoi pankkien valuuttavelat 1990-luvulla?

MUISTI: 1990-laman syvin olemus.

* E-kirja Laman ja Rahan Pelurit maksutta heti luettavaksi
.
Viimevuosien aikana on hohkattu valtion velan kirouksesta, pohtimatta miten kyseinen kirous on kansakunnan niskaan muodostunut; siis sitä, että Suomen valtio on 1990-luvulla “sosialisoinut” pankkien valuuttavelat.
.
Suomen pysyminen (toistaiseksi) velkamaiden AAA-ryhmässä on mahdollista kun pankit saivat ryöstöoikeudet 1990-luvun pankkioikeudenkäynneissä ja tuomioiden perusteella velkojen liikamääräisten saatavien perinnässä ja realisoinnissa on ”maantavaksi laillstunut” RAHANPESU; itseasiassa elävä korruptio.
.
Esko Ahon hallituksen (26.4.1991 – 13.4.1995) joka aiheutti suurlaman, oikeusministeri oikeustieteen tohtori Hannele Pokka on kirjassaan Porvarihallitus. 1995. ISBN 951-0-20508-7 aihetta sivunnut:
.
29.3.1992. Pankkien pelastaminen ei ole kansan oikeustajun mukaista. Tästä nousee vielä melkoinen meteli, kun tajutaan, että valtio maksaa pankeille, mutta pankit irtisanovat asiakkaittensa luottoja ja ajavat vanhat asiakkaansa maantielle.”
.

Esipuhe
.
Kirjoitus perustuu osittain otteisiin kirjasta Jaakko Kiander & Pentti Vartia: Suuri lama. Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. 1998. ISBN 951-628-262-X.
.
Kirjoituksessa ei ole esitetty spekulaatioita siitä, millä tekniikalla maksutapahtumat suoritettiin. Teknisestä toiminnasta on tehty erillinen kirjoitus ”Taselainaus ja arvopaperistaminen – miksei velallisille voida näyttää itseään koskevia luottodokumentteja.”
.
Valtio ”sosialisoi” ulkomaisen velan
.
Suuri lama: Sivu 149
.
5.5. Julkisen talouden rahoitusongelmat
.
Valtiontalouden tasapaino järkkyy
.
”Varsinaiseen kriisiin valtio ei lamavuosina joutunut. Ulkomaisten lainojen hankinta oli tehokasta. Valtio piti hallussaan poikkeuksellisen suuria kassavaroja. Toisin sanoen valtio toi maahan pääomaa enemmän kuin pelkkien menojen kattamiseksi olisi ollut tarpeen. Ulkomaisia lainoja nostettiin osittain Suomen Pankin valuuttavarannon ylläpitämiseksi. Yritykset halusivat päästä valuuttakurssiriskistään eroon ja maksoivat omia ulkomaisia lainojaan pois nopeaan tahtiin. Kun vaihtotasekin oli vielä kesään 1994 saakka alijäämäinen joutui valtio tietoisesti ”sosialisoimaan” ulkomaisen velan.”
.
– miksi valtio toi maahan pääomaa enemmän ”kuin menojen kattamiseksi olis ollut tarpeen – oliko muita hoidettavia menoja, joista ei voida puhua?
.
– Sama kysymys toistuu: mihin muuhun tarkoitukseen valtio nosti ulkomaisia lainoja kun ”…lainoja nostettiin ”osittain”… ”?
.
– mitä olivat nämä yritykset, jotka tuona aikana pystyivät ”nopeaan tahtiin” maksamaan pois ulkomaisia lainojaan ?
.
– pankit olivat yrityksiä, joiden oli mahdollista – ainakin valtion avustamana – maksaa suuria ulkomaisia lainaeriä pois, kts. tarkemmin seuraava sivu
.
– mitä tarkoittaa ”ulkomaisen velan sosialisointi” – muutakaan kuin että valtio maksoi ulkomaisen velan pois ?
.
3. Valtio otti valuuttavelkaa maksaakseen pankkien valuuttavelat pankkien ulkomaisille velkojille?
.
Suuri lama: Sivu 251
.
”Kuvio 9.8. (jossa ovat mukana vain pankkien välittämät luotot, ei kaikkia yksityisen sektorin pääomaliikkeitä) osoittaa, että velkojen lyhennys ulkomaille supisti erityisesti keväällä 1993 kotimaista likviditeettiä. Markan heikkeneminen nosti ulkomaisten velkojen markka-arvoa, ja pelko heikkenevän markan myötä yhä kasvavasta velasta sai monet yritykset maksamaan pois ulkomaisia velkojaan kovin heikolla markan kurssilla. Pankkien välittämät ulkomaiset luotot supistuivat noin 40 miljardilla markalla kellutusta seuranneen puolen vuoden aikana.”
.
– kuviosta 9.8, jossa on siis esitetty pankkien välittämä valuuttaluottojen kanta,
.
voidaan suoraan lukea, että pankkien yrityksille antamat ns. valuuttaluotot eivät supistuneet 40 miljardilla markalla syyskuusta 1992 maaliskuuhun 1993 – ne eivät supistuneet käytännöllisesti katsoen ollenkaan !
.
– muutenkaan ei ole mahdollista, että laman syvimmissä syövereissä painiskelevan maan pienet ja keskisuuret yritykset olisivat pystyneet puolessa vuodessa maksamaan omasta kassastaan luottojaan pois määrällä, joka yhteenlaskettuna edustaa lähes puolta koko maan yritysten valuuttaluottokannasta
.
– siten tällaisen massiivisen 40 miljardin markan lyhennyserän on täytynyt tulla jostakin muusta lähteestä
.
Mitä tästä puolessa vuodessa tehdystä 40 miljardin markan supistuksesta on pääteltävissä?

Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta graafisesta esityksestä
.
(10.1.2008) jonka lähteenä on valtiovarainministeriö, voidaan lukea, että valtion ulkomainen velka kasvoi samanaikaisesti (syyskuu 1992 – maaliskuu 1993) noin 66 miljardia markkaa, eikä tätä määrää ollut tarpeen käyttää valtion budjettivajeen täyttämiseen, ks. tarkemmin sivu 4
.
– samansisältöinen tieto on löydettävissä myös eduskunnan
.
pankkivaltuusmiesten toimintakertomuksesta vuosilta 1992 ja 1993: pankkien oma ulkomainen velka alentui samalla kun valtion ulkomainen velka kasvoi, mutta kuten kuviosta 9.8 ilmenee, pankkien kotimarkkinayrityksille ”välittämä” ns. valuuttaluottokanta ei kuitenkaan pienentynyt. – Miten tämä voi olla mahdolista?
.
SELITYS: Pankkien kotimaan ja ulkomaan toiminnot oli tarkoin eriytetty
.
– pankeilla oli ulkomaan toimintoja varten erillinen yksikkö ( ”Treasury”), joka
.
huolehti pankin ulkomaisesta varainhankinnasta, eli pankin Treasury hankki

pankille ulkomaan rahan määräisiä valuuttaluottoja – nämä olivat todellisia valuuttaluottoja
.
– pankin Treasury oli ja pidettiin tarkoin erillään kotimarkkinayksiköstä. Kotimarkkinayksikön tehtävänä oli ns. valuuttaluottojen – jotka olivat todellisuudessa markkaluottoja – ”välittäminen” vain kotimarkkinoilla toimiville yrityksille
.
– kun valtio maksoi pankin ulkomaanosaston valuuttaluottoja ulkomaisille
.
investointipankeille ym. rahoittajille, on ilmeistä, ettei näitä maksutapahtumia huomioitu pankin kotimaan osastolla, joten ne jäivät kotimaan asiakkaan velaksi pankille.
.

Kuten Elinkeinoelämän keskusliiton kuvaajasta vielä ilmenee, vuoden 1993 aikana valtio otti ulkomaista velkaa noin 150 miljardin markan edestä.
.
Mitä ulkomaisella valtionvelalla maksettiin?
.
Suuri lama: Sivu 147:
.
”Valtiontalouden tila heikkeni rajusti edelleen vuonna 1992, jolloin saavutettiin ennätysmäisen suuri budjettivaje, 72 miljardia markkaa eli 14,7% bruttokansantuotteesta. Alijäämä johtui edelleen supistuvista verotuloista ja kasvavista työttömyysmenoista, kasvavista korkomenoista ja pankkituesta.”
.
Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman graafisen kuvaajan mukaan valtion sekä ulkomainen (valuuttamääräinen) että kotimainen (markkamääräinen) velka alkoivat kasvaa räjähdysmäisesti vuonna 1992.

– kotimaisen markkavelan määrä näyttää kattavan valtion
.
budjettialijäämän vaatiman rahoitustarpeen enemmän kuin riittävästi, eli

”normaalin” budjettialijäämän kattamiseen valtio ei olisi tarvinnut ulkomaista luottoa

– kuitenkin kuvaajan mukaan valtion ulkomainen valuuttamääräinen velka kasvoi vuoden 1993 aikana noin 26 miljardiin euroon eli noin 150 miljardiin markkaan

Sama lopputulos saadaan myös laskennallisesti:

Kun lasketaan taulukosta 10.1. valtion kumulatiivinen budjettivaje vuosina 1991-1996, saadaan budjettivajeeksi yhteensä 320 miljardia markkaa. Tämä oli suurimmaksi osaksi katettu kotimaisella velalla.

”Valtionvelka” –kuvaajasta nähdään, että valtiovelka oli vuoden 1997 alussa noussut jo 430 miljardiin markkaan.

Budjetin ”paikkaamiseen” nostetun valtionvelan ja todellisen valtion velan erotus on 110 miljardia markkaa. Valtion ulkomainen kokonaisvelka noina vuosina oli keskimäärin 180 miljardia markkaa.

Sivulla 264 taulukosta 10.2. ”Valtion ”päätösperäinen finanssipolitiikka” laman aiheuttamista menoista puhdistettuna” voidaan laskea, että valtion budjettiin sisällytetty pankkituki vuosina 1991-1996 oli yhteensä 37 miljardia markkaa.

Siten voidaan laskea, että valtion pankkituki ja ”piilopankkituki” yhteensä ovat 110 + 37 = 147 miljardia markkaa.

Suomen Pankkituki. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 2.12.1993 (ISBN 951-47-8606-8) sivu 9:

– ”Vuodesta 1987 vuoteen 1990 mennessä yritysten valuuttaluottokanta lähes

kolminkertaistui ollen vuoden 1990 lopussa 155,5 miljardia markkaa.”

 

Suomen valtio siis otti ulkomaista valuuttaluottoa saman verran kuin pankkien kotimarkkinayrityksille antama ns. valuuttaluottokanta oli.

 

5. Lopuksi

Kysymyksiä valtion edustajille:

 1. Mihin tarkoitukseen Suomen valtio käytti tämän mainitun ulkomaisen 150 miljardin markan määräisen valuuttaerän?
 1. Käyttikö maan hallitus ottamansa ulkomaiset luotot pankkien ulkomaisten valuuttavelkojen maksamiseen?
 1. Kun/jos osoittautuu, että valtio on maksanut luotot, minkä lainkohdan perusteella pankit ovat oikeutettuja perimään valtion jo kertaalleen maksamia luottoja?
 1. Mikäli todetaan, että valtio on maksanut pankkien velat, Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 11§:n mukaan Korkeimman oikeuden on purettava tuomiot vanhentumismääräajoista riippumatta, koska oikeutta on käyty väärien osapuolten kesken – velka on siirtynyt valtion omistukseen maksamisen kautta, joten pankeilla ei ole laillista oikeutta sitä periä.

Valtiolta vaadittavat toimenpiteet:

 1. Ulosottotoimet ”valuuttaveloista” vastuussa olevia vastaan on keskeytettävä välittömästi, kunnes asia on selvitetty.
 1. Valuuttaluotot mitätöitävä ilman ehtoja.
 1. Korvaukset kärsityistä aineellisista ja henkisistä menetyksistä maksettava.

Esko Ahon lamahallitus.

ministeritehtävässäpuolue
Pääministeri
Esko Aho
26.4.1991 – 13.4.1995Kesk.
Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen
Heikki Haavisto
Paavo Rantanen
26.4.1991 – 5.5.1993
5.5.1993 – 3.2.1995
3.2.1995 – 13.4.1995
Kesk.
(amm.)
Ministeri ulkoasiainministeriössä, ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä
(kauppaosasto)
[1], pääministerin sijainen[2] (ulkomaankauppaministeri)
Pertti Salolainen
26.4.1991 – 13.4.1995Kok.
Ministeri ulkoasiainministeriössä, ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä
(kehitysyhteistyöministeri)

Toimi Kankaanniemi
26.4.1991 – 28.6.1994SKL
Oikeusministeri, ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä[3]
Hannele Pokka
Anneli Jäätteenmäki
26.4.1991 – 30.4.1994
1.5.1994 – 13.4.1995
Kesk.
Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen
26.4.1991 – 13.4.1995Kesk.
Puolustusministeri, ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä[4]
Elisabeth Rehn
Jan-Erik Enestam
26.4.1991 – 1.1.1995
2.1.1995 – 13.4.1995
RKP
Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen
26.4.1991 – 13.4.1995Kok.
Opetusministeri
Riitta Uosukainen
Olli-Pekka Heinonen
26.4.1991 – 11.2.1994
11.2.1994 – 13.4.1995
Kok.
Kulttuuriministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa
26.4.1991 – 13.4.1995Kesk.
Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura
Mikko Pesälä
26.4.1991 – 12.4.1994
12.4.1994 – 13.4.1995
Kesk.
Liikenneministeri
Ole Norrback
26.4.1991 – 13.4.1995RKP
Kauppa- ja teollisuusministeri, ministeri ulkoasiainministeriössä[5]
Kauko Juhantalo
Pekka Tuomisto
Seppo Kääriäinen
26.4.1991 – 3.8.1992
3.8.1992 – 31.7.1993
1.8.1993 – 13.4.1995
Kesk.
Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski
Jorma Huuhtanen
26.4.1991 – 24.4.1992
24.4.1992 – 13.4.1995
Kesk.
Työministeri, ministeri valtiovarainministeriössä (hallinnon kehittäminen),
pääministerin sijainen
[2]
Ilkka Kanerva
26.4.1991 – 13.4.1995Kok.
Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen
26.4.1991 – 13.4.1995Kok.
Ministeri ympäristöministeriössä (asuntoministeri)
Pirjo Rusanen
Anneli Taina
26.4.1991 – 2.1.1995
2.1.1995 – 13.4.1995
Kok.

– Miksi yritykset silti jätettiin pankeille vastuuseen?

Hallintorakenteiden alasajot

Turun ja Porin läänin jäähyväistilaisuuden juontajana elokuussa 1997.

Tästä alkoi Alueiden Euroopan, toisin sanoen Suomen osalta käytännössä Euroopan liittovaltion rakentaminen.

* muodostettiin suurläänit, jotka on nyt jo lakkautettu
* tilalle maakuntahallinto ja
* suuri kuntaremontti seuraavaksi, jossa osavaiheena sairaanhoitopiirien lakkauttaminen.
* tavoitteena päätöksenteon siirtäminen pois paikallistasolta, mahdollisimman kauas kunnallisesta itsehallinnosta
* vain ihan muutama seikka mainittuna..

Euroopan Unionin jäsenkelpoisuus ”hoidettiin” Suomessa pankkien kriisissä 1991 -1995, jossa 1,5 miljoonan kansalaisen elämänlaatua ja elintasoa álennettiin pysyvästi.

Euroopan liittovaltio toteutuu sitomalla jäsenvaltiot ja ERVV-rahastot talousunioniksi.

Turun ja Porin läänin päättäjäisiin osallistui 550 kutsuvierasta.

Tilalle tämä häkkyrä:

Mahdollisuudet yrittäjyydelle EIO:n varassako?

Julkaistu 5. helmikuuta 2011 otsikolla: ”Liisa Mariapori voitti Suomen valtion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa – katso videot”

 • Mistä alkoi Liisa Mariaporin kritiikki verottajaa kohtaan?
 • Mistä oli lähtöisin määräys verohallinnon liittämisestä tulosjohtamisen piiriin?
 • Millaisia virheitä Mariapori havaitsi yrittäjien verotuksessa?
 • Mikä sai Liisa Mariaporin uskaltautumaan arvostelemaan omaa työnantajaansa?
 • ”Jokainen tarpeeton konkurssi on kansantaloudellista tuhlausta” sanoo Mariapori.
 • Mikä oli Mariaporin toimenkuva hänen aloittaessaan taistelunsa oikeiden verotarkastusten puolesta?
 • Suomen liittyminen EU:hun lisäsi entisestään virheitä verotuksessa.
 • Kuinka verohallinto otti vastaan Mariaporin kritiikin?
 • Kuinka Mariapori päätyi kirjoittamaan kirjansa Verottaja tappolinjalla?
 • Mitkä olivat Mariaporin päämotiivit ryhtyä puolustamaan yrittäjiä?
 • ”Verotarkastuksista jopa 80 % on virheellisiä” sanoo Mariapori.
 • Verottajan väärinkäytökset loukkasivat syvästi Mariaporin oikeudentuntoa.

Ulkoministeriön salainen pöytäkirja 16/93 ja muuta…

<.. kts. kuvassa ... presidentin toimen "välttämättömän luottamuksellisuuden suojaamiseksi" ...  Jorma Jaakkolan selvitys 8.9.2007 uudelleen päivitettynä.
 
Tämä kirjoitus kertoo suomalaisesta päätöksenteosta, joka ei kestä päivänvaloa. Liitteitä: http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php
 
Ylen uutiset kertoivat 6.9.2007:
”Suojelupoliisi ei aio julkaista niin kutsuttua Tiitisen listaa. Tiedon vahvistaa Suojelupoliisin päällikön sijainen, apulaispäällikkö Hannu Moilanen YLE Uutisille. Suomen presidentti Tarja Halonen ei puutu julkisesti Tiitisen listaan. Supo perustelee listan salassapitoa sillä, ettei se halua vaarantaa yksityishenkilöiden oikeusturvaa. Päätöstä puoltaa myös se, että tiedot on saatu ulkomaiselta tiedustelupalvelulta.”
 
Stasia ei ole enää olemassa. Stasin kanssa tekemisissä olleet henkilöt eivät maanpetoksellisella tavalla muuttaneet Suomen yhteiskuntajärjestelmää.
 
Otsikon pöytäkirjalla sen sijaan on Suomen yhteiskuntaa ja perustuslakia mullistaneet seuraukset. Ulkoministeriö määräsi pöytäkirjan salaiseksi, koska sen julkistaminen heikentää Suomen edellytyksiä toimia kansainvälisessä yhteistyössä.
Ulkoministeri Tuomioja vapautti pöytäkirjan salassapidosta vain puolivuotta sen jälkeen, kun KHO vahvisti salassapidon. Pöytäkirjaan liittyvät asiat ovat jo vuosia olleet osoitteessa http://www.satanen.com/index.php?k=yleista&sivu=poytakirjat
kaikkien nähtävissä. Pöytäkirjalla on koko joukko asianosaisia, jotka ei ole missään vaiheessa kokeneet oikeusturvaansa loukatuksi. Olisiko tilanne toinen, jos euron sijasta olisi markan tilalle tullut Neuvostoliiton rupla?
 
MAASTRICHT-AIHEET
 
Kysymyksessä on EU-ministeriryhmän kokouksen 20.12.1993 pöytäkirja 16/93, jonka mukaan Suomi ilmoitti, että Maastricht-aiheiden neuvotteluluvut (yhteinen raha, puolustus ja perustuslaki) voidaan sulkea. Ministeriryhmä hyväksyi euroon siirtymisen etukäteen – eduskunnan sivuuttaen, koska Hallitusmuodon 72 §:ään kirjoitetusta Suomen markasta luopumiseksi ei olisi EU-liittymislain hyväksymisen yhteydessä löytynyt perustuslain muuttamiseen tarvittavaa 5/6 kiireellisyysenemmistöä. Pääministeri Ahon johdolla kokousta pitänyt ministeriryhmä turvautui kikkailuun ja toivoi, ettei asia koskaan paljastu.
 
SUOMEN EMU-VARAUMA
 
Eduskunnan pöytäkirja 13.6.1994 kertoo EMU-varauman luonteisen asian, kun pääministeri Esko Aho vastasi hallituksensa nimissä Vasemmistoliiton (Claes Andersonin) EU-välikysymykseen. Pääministeri Aho nimittäin ilmoitti eduskunnalle mm:
”Kansalliset päätökset Suomen osallistumisesta EMU:n kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Tämän olemme neuvotteluissa Euroopan unionille ilmoittaneet.”
 
Puheellaan Aho antoi kansanedustajille mielikuvan, että Suomi oli neuvotellut varauman päättää markasta luopumisesta liittymissopimuksen jälkeenkin. Missä neuvotteluissa ja milloin EMU-varauma oli ollut esillä? Turkulainen Viljo Vuoristo ja muutama muu henkilö etsi vastausta kysymykseen.
 
Pääministeri Esko Aho ja virkamiesneuvottelija Veli Sundbäck olivat EU-neuvottelujen asiantuntijoina syyskuussa 1994 antaneet perustuslakivaliokunnalle neuvoteltaessa todetun EMU-varauman luonteisen lausuman.
 
VINKKI PÖYTÄKIRJAAN
 
Lehdistöneuvos Reijo Kemppinen antoi kirjassaan ”Suomi Euroopan unionissa” , Edita 1999, vihjeen Suomen ainoasta EMU-varaumaan viittaavasta tekstistä. Vihjeen johdosta pöytäkirjaa etsittiin UM:n arkistosta muutaman viikon ajan, kunnes se löytyi. Allekirjoittanut sai pöytäkirjaotteen eduskunnasta faksattuna 1.12.1999 aamupäivällä.
 
Pöytäkirjaotteen eduskunnan tietopalveluun luovuttanut Päivi Luostarinen (Ulkoasiainministeriön EU-sihteeristöstä) ei tiennyt, kuinka aran asian lähes kuusi vuotta vanha pöytäkirja sisälsi.
 
Yksi kopio julkisuuteen vuotaneesta pöytäkirjaotteesta meni Viljo Vuoristolle heti joulukuun alussa. Yksi kopio oli mennyt alajärveläiselle maanviljelijälle, joka halusi tietää, ketkä kokoukseen osallistuivat. Viljelijä otti yhteyttä oman paikkakuntansa kansanedustajaan Raimo Vistbackaan. Niinpä Päivi Luostarinen lähetti 20.1.2000 eduskuntaan kokouksen ministerinimilistan sähköpostitse otsikolla ”EMU-päätös”. Vistbacka kiinnostui asiasta nähtyään viestin tulosteen. Nyt ulkoasiainministeriössä havaittiin pöytäkirjan arkuus ja pöytäkirja päätettiin salata kansanedustajalta.
Pian turkulainen Viljo Vuoristo oli saanut kuulla, ettei kansanedustaja Vistbacka saa sitä, jonka hän oli saanut.
Vuoristo pyysi 26.1.2000 pöytäkirjaa voidakseen valittaa salaamispäätöksestä Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Pöytäkirjan salaamisen vaiheista tuonnempana
 
KOKOUKSEN AVAINHENKILÖT
 
Kokoukseen osallistuneet ovat pääministeri Esko Aho ja ministerit Pertti Salolainen, Heikki Haavisto, Sirpa Pietikäinen, Ilkka Kanerva, Toimi Kankaanniemi sekä EU-ryhmän ulkopuolisena osallistujana sisäministeri Mauri Pekkarinen. Kokouspöytäkirjeen salaista liitemuistiota 1075 esitteli kokouksessa virkamiespääneuvottelija, alivaltiosihteeri Veli Sundbäck.
Mukana olivat myös osastopäällikkö Antti Satuli, ylijohtaja Bo Göran Eriksson, apulaisosastopäällikkö Eikka Kosonen, toimistopäällikkö Marita Eerikäinen, toimistopäällikkö Antti Kuosmanen, finanssineuvos Lasse Aarnio, lainsäädäntöneuvos Niilo Jääskinen, kaupallinen neuvos Esa Härmälä ja sihteerinä Kare Halonen.
Mukana olivat EU-virkamiesryhmän ulkopuolisina osp Laajava ja eav Huhtaniemi.
 
Pöytäkirjassa on maininta:
”JAKELU EU-ministeriryhmä, virkamiestason EU-neuvotteluryhmä, osp Laajava, arkisto”
Muistion 1075 perään on kirjoitettu:
”TIEDOKSI:
Tasavallan Presidentti
JAKELU:
EU-ministeriryhmä
EU-neuvotteluvaltuuskunta
Arkisto”
 
UM:N SALASSAPITOPÄÄTÖS
 
Ulkoasiainministeriön virkamiehet Pertti Nummela ja Martti Favorin allekirjoittivat 26.1.2000 Viljo Vuoristolle Ulkoasiainministeriön salassapitopäätöksen HELT001-4, jossa sanotaan, että pöytäkirja on salassapidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1. mom. 2. kohdan mukaan.
Ks. UM:n salaamispäätös:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=poytakirja2
 
Tekivätkö Nummela ja Favorin salaamispäätöksen keskenään?
Informoivatko Nummela ja Favorin salaamisesta presidentti Martti Ahtisaarta, ulkoministeri Tarja Halosta ja pääministeri Paavo Lipposta?
 
UM:N LAUSUNTO KHO:LLE
 
Viljo Vuoristo valitti salassapidosta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle Ulkoministeriön virkamiehet Charles Murto ja Martti Favorin allekirjoittivat 15.2.2000 KHO:lle mielenkiintoisen lausunnon HELT001-5:
”Ulkoministeriö katsoo, että tässä tapauksessa muiden valtioiden kantojen julkistaminen heikentää Suomen edellytyksiä toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Lisäksi Suomen jäsenyysneuvottelujen yksityiskohtien tulo julkisuuteen tilanteessa, jossa useat muut valtiot hakevat Euroopan unionin jäsenyyttä, saattaa aiheuttaa haittaa niiden jäsenyysneuvotteluille. Näistä syistä johtuen pöytäkirja ja liitemuistio kuuluvat niihin asiakirjoihin, jotka on lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1. mom. 2. kohdan perusteella pidettävä salassa. ”
 
Murto ja Favorin kertoivat lausunnossaan, että pöytäkirjan ohessa oleva UM:n muistio nro 1075 19.12.1993 on salainen.
 
Miksi Murto ja Favorin mainitsivat myös salattavasta muistiosta 1075, vaikkei sitä edes tiedetty kysyä?
Ks. UM:n lausunto KHO:lle:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=poytakirja3
 
Pöytäkirja sisältää vain Suomen kansallisia päätöksiä, sillä ulkovallat mainitaan seuraavasti:
Kohta 3, ympäristö:
”Ministeri Pietikäinen katsoi, ettei ympäristöä koskevaa neuvottelulukua olisi suljettava vaan Suomen tulisi ajaa ratkaisuihin samanlaisia muutoksia kuin Ruotsi”.
Kohta 4, alkoholimonopoli:
”- Ruotsin edellytetään suorittavan samanlaisen kirjeenvaihdon komission kanssa.”
Kohta 5:
”Todettiin, että Baltian vapaakaupan osalta Suomi voi ilmoittaa hyväksyvänsä EU:n ratkaisuehdotuksen.”
 
Pöytäkirjassa ei siis ole ollenkaan ulkovaltasuhteisiin haitallisesti vaikuttavia asioita.
 
Salaamiseen on syynä liittovaltiokehitykseen johtavat Maastricht-aiheet:
 
1. Pöytäkirjan 6§:ään kirjoitettu: ”Todettiin, että talous- ja rahaliiton osalta Suomi ilmoittaa ko. neuvotteluluvun olevan suljettavissa. Siinä yhteydessä muistutetaan, että kansalliset päätökset, joita Suomen osallistuminen EMU:n kolmanteen vaiheeseen edellyttää, tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa.”
 
Merkittävää on, että ”EMU-varauma” olikin vain 5. ministeritason tapaamisessa Brysselissä 21.12.1993 luettava muistutusvirke, jota eduskunnassa käyttäen markka saatiin hävitettyä perustuslaista ilman lakiesitystä.
 
2. Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä EU:n uusilta jäsenmailta vaatima yhteinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen (YUTP) julistus, jolla neuvotteluissa olleet maat velvoitettiin yhteiseen puolustukseen (7 §).
 
3. Sisä- ja oikeusasiat sovittuina poliittisina ja institutionaalisina asioina, johtavat yhteiseen perustuslakiin (8 §).
 
Kaikki kolme merkitsevät valtiollisesta itsemääräämisoikeudesta luopumisesta. EMU-päätöksenteko kikkailtiin eduskunnan perustuslaillisen päätöksenteon ulkopuolelle.
 
Muistiossa nro 1075 on ulkovaltasuhteita koskevia asioita: ”Olemme Itävallan vankeja. Suomi yrittää pidättäytyä YUTP-julistuksen ulkopuolella.”
 
Liitteenä ollutta muistiota ei edes tiedetty pyytää.
 
– Lisättiinkö muistio salassapidossa verukkeeksi, jotta todella voidaan sanoa, että julkistaminen heikentää Suomen toimia kansainvälisessä yhteistyössä?
Sitä kysyttäköön Murtolta ja Favorinilta.
 
Se, että julkistaminen todellakin heikentäisi jäsenmaiksi haluavien maiden jäsenyysneuvotteluja, pitää paikkansa, kun muut maat saisivat kuulla, millaisella huijauksella Maastricht-aiheiden hyväksyminen Suomen perustuslakivaliokunnassa ja eduskunnassa hoidettiin.
 
KHO: PÖYTÄKIRJA ON SALASSA PIDETTÄVÄ
 
Korkein hallinto-oikeus vahvisti 17.10.2000 pöytäkirjan salassapidon ratkaisulla dnro 279/1/00, taltionumero 2608. KHO otti asiakirjojen substanssiin (sisältöön) kantaa muuttamalla salassapitoargumentteja. KHO:n mielestä pöytäkirja ja liitemuistio 1075 ovat salassapidettävä Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 1. kohdan mukaan, eikä 2. kohdan mukaan kuten ulkoministeriö oli salaamisen tehnyt. KHO:n mukaan ”kysymyksessä on poliittisten ja taloudellisten suhteiden järjestäminen Suomen ja eräiden toisten valtioiden kesken”.
 
KHO:n päätöstä olivat tekemässä hallintoneuvokset Ritva Koljonen (pj), Hannu Koskinen, Pekka Vihervuori, Marjatta Kajan ja Heikki Kanninen, esittelijänä toimi hallintosihteeri Mikko Rautamaa .
 
Rautamaa, Koljonen ja Kanninen kuulivat ennen ratkaisun antamista pöytäkirjan luiskahtamisesta sekä myös sen, että KHO:n pitäisi antaa päätös, jolla pöytäkirja määrätään julkiseksi, ettei kenenkään koskaan tarvitse sanoa, että KHO ryhtyi suojelemaan valtiopetokselliseen toimintaan ryhtyneitä henkilöitä.
KHO:n tuomarit kuitenkin uskoivat, että kysymyksessä on vain bluffaus pöytäkirjaotteen luiskahtamisesta arkistosta, joten KHO uskalsi puuttua substanssiin ja muutti salassapitoargumentteja UM:n määräämää salassapitoa ankarammiksi.
Murto ja Favorin olivat lähettäneet pöytäkirjan ja muistion KHO:lle lausunnon HELT001-5 ohessa 15.2.2000.
 
Ks. KHO:n päätös:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=paatos
 
TARKISTUSPYYNTÖ
 

Koska salassapitoargumentit muuttuivat, Viljo Vuoristo halusi tarkistaa salaamisen. Vedoten argumenttien muuttumiseen hän pyysi jälleen pöytäkirjaa.
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=pyynto
 
UM:n VASTAUS
 
Ulkoministeriön virkamiehet Jyrki Paloposki ja Martti Favorin allekirjoittivat 10.11.2000 ilmoituksen HELD-364-49, että asiakirjat ovat KHO:n päätöksen mukaan salassa pidettäviä.
 
Ks. UM:n päätös:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=poytakirja10
 
KIRJALLINEN KYSYMYS
 
Silloinen puhemies Riitta Uosukainen tietää asiasta. Hän sai kansanedustaja Sulo Aittoniemen 5.4.2001 tekemän KIRJALLISEN KYSYMYKSEN 496/2001 vp. Kysymys leimattiin saapuneeksi Valtioneuvostoon 10.4.2001.

Ks. Aittoniemen kysymys:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=poytakirja11
 
MINISTERIN VASTAUS
 
Ulkoministeri Erkki Tuomioja tutki pöytäkirjan ja liitemuistion salassapidettävyyttä ja totesi 27.4.2001 ministerin vastauksessa HELD2064-9, ettei salassapitoon ole enää aihetta.
 
Ks. ministerin vastaus:
http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=vastaus
 
Voiko ministeri kumota KHO:n puoli vuotta aikaisemmin tekemän ratkaisun?
Onko Ulkoasiainministeriön salassapitopäätöksen HELT001-4 26.1.2000 jälkeen tapahtunut jotakin sellaista, johon vedoten pöytäkirja yllättäen voitaisiin julkistaa? Julkistamisen syynä tietenkin voisi olla vain kiusallisen salaamisen lopettaminen. Suomihan teki EU-liittymisasiakirjaan peräti yhden oman julistuksen – avoimuudesta.
 
– Käyttikö ulkoministeri Erkki Tuomioja ministerin vastauksessaan toimivaltaa, joka ulkoministeri Tarja Halosella olisi salaamispäätöstä 26.1.2000 tehtäessä ollut?
 

SATAKUNNAN KANSAN UUTINEN

Uutinen on skannattuna osoitteessa http://www.satanen.com/kuva.php3?sivu=poytakirja14
 
Tuomioja sekaantui mielenkiintoisesti asianosaiseksi ministerin vastauksellaan ja vastatessaan Satakunnan Kansan toimittajan kysymyksiin.
 
Satakunnan Kansassa 10.5. ja toistamiseen 16.5. 2001 olleen haastattelun mukaan Tuomioja ei olisi kunnolla lukenut ko. pöytäkirjan salassapitoon liittyviä asioita.
Ensinnäkin haastattelusta käy ilmi, ettei Tuomioja huomannut seuraavia asioita: salassapitoon ryhtymisajankohtaa, KHO:n salassapitoargumenttien muuttamista (KHO:n puuttumista asiakirjojen substanssiin) eikä sitä, että ko. asiakirjojen salaamista/julkistamista oli useammankin kerran tarkasteltu.
Toimittaja Maarit Raunio nimittäin kysyi Tuomiojalta: -Eikö ole ristiriitaista, että viime syksynä KHO vahvisti ulkoministeriön päätöksen salassapidosta?
Tuomioja vastasi: – Korkein hallinto-oikeus ei ota substanssiin kantaa vaan siihen, onko ministeriö tehnyt toimivaltansa puitteissa aikanaan sen päätöksen.
Toimittaja Raunio teki jatkokysymyksen: – Voiko asiakirjojen julkisuuslain 24 §:n 1. momentin 1. kohdan nojalla tehdä kaksi täysin vastakkaista päätöstä?
Tuomioja vastasi: – No, on aikatekijä otettava huomioon. Aikanaan vuonna 1993 neuvottelujen ollessa kesken on varmasti ollut perusteita, että tämä on pidetty salassa. Silloinhan se salassapitopäätös on tehty. Sitä vain ei ole tullut tarkistettua sen jälkeen. Ei ole enää mitään perustetta olemassa.
Lopuksi toimittaja Raunio kysyi Tuomiojalta: -EU-ministeriryhmä totesi 20.12.1993 mm. että kansalliset päätökset osallistumisesta Emun kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Harhautettiinko tällä ”varaumalla” eduskuntaa, kuten jotkut katsovat?
Tuomioja vastasi: – Sitä pitää kysyä niiltä, jotka ovat tuolloin olleet tätä mahdollista harhautusta tekemässä, edellisen edelliseltä hallitukselta.
 
Tämä kysymys on salaisen pöytäkirjan olennaisin kysymys.
 
Tuomiojan kommentointeja analysoitaessa näyttäisi, ettei tämä asiakirjoja vapauttaessaan tiennyt, tai ei ollut tietävinään, milloin pöytäkirjaa oli ryhdytty salaamaan, eikä sitäkään, että pöytäkirjan salassapitoa oli jo moneen kertaan tarkasteltu:
– positiivisin tuloksin jo 1.12.1999 ja 20.1.2000
– negatiivisin tuloksin 21.1.2000 ja 26.1.2000 ja vieläpä KHO:n ratkaisun 17.10.2000 jälkeenkin 10.11.2000.
Myöhemmin on käynyt ilmi, että EU-neuvottelujen aikana käytyjen ministerikokousten 1.2. ja 20.-22.1993 pöytäkirjoista liitteineen oli jo 6.5.1999 olemassa epäämispäätös HELD364-7, johon UM:n tietohallintojohtaja Martti Favorin ja ylitarkastaja Jyrki Paloposki olivat kirjoittaneet tekstin:
”Kyseiset asiakirjat kuuluvat niihin asiakirjoihin, jotka on asetuksen sisältävä eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjojen julkisuudesta (650/1951) 1§:n 1 momentin 2 kohdan mukaan pidettävä salassa.”
 
PELIÄ KAKSILLA KORTEILLA
 
Muistutustekstien vertailu paljastaa ministerien pelin kaksilla korteilla. EMU-varaumaa muistuttava salaisen pöytäkirjan 6 §:n muistutusteksti olikin tehty kansallista harhautustarkoitusta varten.
 
Pöytäkirjaan 16/93 oli kirjoitettu: ”Siinä yhteydessä muistutetaan, että kansalliset päätökset, joita Suomen osallistuminen EMU:n kolmanteen vaiheeseen edellyttää, tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa.”
 
Brysselissä 21.12.1993 luettu englanninkielinen teksti kuuluu:
”The national decisions necessery for Finland’s participation in the third phase in accordance with the provisions of the Treaty shall be taken in due time by the parlament and the Governement.”
 
Tarkemmassa tarkastelussa englanninkielinen muistutusvirke ei ollutkaan sisällöltään sama kuin edellisenä päivänä kirjoitettu suomenkielinen teksti. Brysselissä luetun muistutusvirkkeen englanninkieliseen tekstiin olikin lisätty sanat: ”…in accordance with the provisions of the Treaty… ” eivät olleetkaan Suomen EMU-varauma, vaan suomennettuna Suomen antama lupaus yhteiseen rahaan siirtymisestä – ”perustamissopimuksen mukaisesti”. Sanat ”in due time” tarkoittavat suomeksi ”määräaikana” eli eräpäivänä, liittymissopimuksen hyväksymisen yhteydessä, viimeistään 31.12.1994.
 
Jos pöytäkirjan 6 §:n muistutusvirkkeessä olisi ollut kaksi sanaa – ”perustamissopimuksen mukaisesti” – ei neuvoteltaessa todetun EMU-varauman luonteista merkitystä olisi syntynyt.
 
Nämä kaksi sanaa ovat niin merkittävät, että ne antavat neuvottelujen päättämisilmoituksessa annetulle sisällölle aivan toisen – suomalaiskansallista harhautustarkoitusta palvelevan – merkityksen.
 
OIKEUSKANSLERIN VIRASTO
 
Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen ja esittelijä Risto Hiekkataipale tietävät asiasta, sillä ote salaisesta pöytäkirjasta on lähetetty sotilasvalanmukaisena 10.7.2000 päivättynä ilmoituksena oikeuskanslerin arkistoon.
Tallennenumero on Dnro 726/1/00. Oikeuskansleria pyydettiin tutkimaan mm. salaiseksi määrätyn pöytäkirjan yhteyden perustuslakivaliokunnan syksyllä 1994 saamaan valheelliseen EMU-selontekoon. Lisäksi oikeuskanslerille kerrottiin, että muutkin pöytäkirjassa hyväksytyt Maastricht-aiheet ovat perustuslainvastaisia.
 
APULAISOIKEUSKANSLERIN VASTAUS
 
Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen vastasi 24.8.2000 päivätyllä vastauksellaan Dnro 726/1/00 ”…ulkoministeriössä laaditun EU-ministeriryhmän kokouksen 20.12. 1993 pöytäkirjan 22.12.1993 nro 16/93 ote ei sisällä kirjoituksessa mainitusta asiasta sellaista oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan alaan kuuluvaa uutta tietoa tai selvitystä, jonka perusteella asiassa voitaisiin päätyä toisenlaiseen ratkaisuun kuin mitä samaa asiaa koskevaan aikaisempaan kanteluun drno 226/1/97 apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen antamassa ratkaisussa on ilmoitettu.
Tuolloin Pasanen oli vastannut mm. ”Hallituksen aikanaan tekemä eduskunnassa tapahtuvan EMU-päätöksenteon muodonvalinta on poliittinen tarkoituksenmukaisuuskysymys, johon oikeuskansleri ei voi toimivaltansa rajoissa puuttua.”
Mainittakoon, että Pasasen aikaisemmin antama vastaus koski kantelua, jossa pyydettiin tutkimaan vuosien 1994-1997 aikana tapahtuneita perustuslakirikkomuksia. Nyt oli kuitenkin kysymyksessä
uusi asia; salaiseksi määrätyn kokouspöytäkirjan 16/93 20.12.1993 yhteyden tutkiminen perustuslakivaliokunnan saamaan valheelliseen EMU-varaumaan.
 
Esittelijä Hiekkataipale vastausta luonnostellessaan huomannut kysyttyjen asioiden oleellista eroa, vaan kytki vastaukset toisiinsa. Hiekkataipale halveksi tavallista kansalaista vastauksellaan, mutta kaivoi huomaamattaan kuopan Pasasen ja itsensä alle.
 
LOPUKSI:
 
Presidenttiehdokas Esko Aho oli vaalikiertueellaan Huittisten Risto Ryti –salissa 1.12.1999, jolloin pöytäkirjaote pääsi luiskahtamaan UM:n arkistosta. Aho sai noin 150 hengen yleisön läsnä ollessa kuulla ”neuvoteltaessa todetun EMU-varauman paljastuneen kyseisestä pöytäkirjasta. Tilaisuudessa Aho joutui vastaamaan kysymykseeni: ”Mikä on Suomen hallitusmuodonmukainen rahayksikkö tällä hetkellä?”
Aho vastasi : ”Se on markka.”
 
Esitin Aholle muitakin kysymyksiä, joiden jälkeen Aholta pääsi suusta sanoja, jotka Radio-Tuplan toimittaja Matti Kulonen uutisoi ”Kulosen kuulumisissa” heti Ahon vaalitilaisuuden jälkeen. RadioTuplan referenssinauhakopion mukaan Kulonen kertoi radion kuulijoille:
”… ja muutamat kyselyt, jotka liittyivät lähinnä EU-liittymisasioihin ja EMU, … EMU-hankkeeseen mukaan menoon, ja tuon arvostelun Aho kuittasi perustuslakiin liittyvänä kikkailuna, – ja oikeastaan tuo asia tuli sillä selväksi”.
 
Satakunnan Kansan Huittisten toimituksen esimies Hannu Aaltonen uutisoi Ryti-salin vaalitilaisuuden tapahtumia seuraavana päivänä (2.12.1999) väliotsikolla ”Tuhdimmat aplodit tullessa kuin mennessä”: ”Niin papereitta sujuvasti kuin puhuikin, mikään kansanvillitsijä Aho ei eilenkään ollut. Vähän viileäksi hän väen jätti: aplodit Ryti-saliin marssiessa olivat kosolti tuhdimmat kuin sieltä puolen tunnin puheiden ja muutamiin kysymyksiin vastaamisen jälkeen pois lähtiessä.”
 
Satakunnan Kansan päätoimittaja Erkki Teikari kirjoitti 14.12.1999 ”Yläoikeassa”, että Aho on joutunut ”perustuslakikikkailulla” selittelemään Suomen viemistä Emuun.
 
Tilaisuudesta tuli niin kiusallinen, että Aho ”unohti” kirjoittaa vaalipäiväkirjaansa ”Kolme kierrosta” Ryti-salin tapahtuman.
 
Risto Ryti-sali on Huittisten komea Koulutus- ja kulttuurikeskuksen auditorio, joka rakennettiin huittislaisen presidentin Risto Rytin mukaan nimetyillä piirustuksilla.
 
EMU-pöytäkirjan paljastuminen oli Aholle kova paikka, sillä perustuslakivaliokunta (pj Sauli Niinistö) perusti EU-liittymislakia koskevan lausuntonsa Ahon ja Sundbäckin antamiin EMU-varauman luonteisiin lausumiin. PeVL 14/1994 vp:n teksti kuluu: ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta.
Tähän viitaten perustuslakivaliokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.”
 
Asianosaisia ovat kaikki perustuslakivaliokunnan jäsenet, nimittäin kyseinen lausunnon teksti oli Ahon hallitukselle niin merkittävä, että jos sitä ei olisi ollut olemassa, olisi hallituksen EU-liittymislain yhteydessä pitänyt antaa eduskunnalle lakiesitys markan hävittämiseksi hallitusmuodosta.
 
Kun Lipposen I hallitus vuonna 1998 ”valitsi menettelytavan” euroon siirtymisestä, ei kyseessä ollutkaan perustuslain muutosesitys markasta luopumisesta. Satakunnan Kansassa oli 21.2.1998 oikeusministeri Sauli Niinistön haastattelu alaotsikolla ”Tiedonanto on luonteva tapa”: ”Niinistö puolusti jälleen torstaina hallituksen päätöstä tuoda Emu-esityksensä eduskuntaan tiedonantona. Tiedonanto on niitä kaikkein vaikutusvaltaisempia keinoja, keskeisempiä keinoja, jolla hallitus voi eduskuntaa lähestyä. Niinistö on kaiken aikaa tyrmännyt suoralla iskulla lakivaateet. Ei lakiin olisi mitään sisältöä, Niinistö tokaisi.”
 
Niinpä eduskunta – historialliseksi uutisoidussa EMU-päätöksessä 17.4.1998 – äänesti vain valtioneuvoston tiedonannosta VNT1/1998 vp. Tiedonannoista eduskunta äänestää vain hallituksen luottamuslauseäänestyksenä.
 
Euroajalta löytyy todisteena vuonna 1999 lyötyjä suomalaistunnuksilla varustettuja kolikoita, vaikka Suomen perustuslainmukainen rahayksikkö oli edelleen markka. Minkä lain suomilla valtuuksilla kyseiset kolikot on lyöty?
 
Laittomuudesta jäi Suomen Lakiin (1999) todisteeksi hallitusmuodon 72§:ään kirjoitettu teksti: ”Suomen on rahayksikkö markka”. Tämän tuli Esko Aho tunnustaneeksi Huittisten Risto Ryti –salissa 1.12.1999.
 
Mainittakoon, että kansanedustaja Juha Korkeaoja on SataSeutu-lehdelle (25.10.2001) antamassaan haastattelussa kertonut, että eduskunta ei ole saanut lakiesitystä markasta luopumisesta.
Kaksi sitaattia:
”Perustuslakiin kirjattuja poikkeusmahdollisuuksia käyttivät äärimmilleen venyttäen enemmistönä eduskunnassa olleet kansanedustajat sitoessaan Suomen rahaliittoon ja Euroon. – Itse olisin halunnut eduskunnan käsittelevän erillisen lakiesityksen Suomen markkaa koskevan hallitusmuodon 72 §:n kumoamisesta. Erillistä lakia ei ole annettu.”
 
”Kansanedustaja Juha Korkeaoja kertoi jääneensä vähemmistöön omasta rahasta päätettäessä.
– Olen kuitenkin omaksunut kannan, että jäin vähemmistöön tässä asiassa ja olen tyytynyt enemmistön päätökseen. Demokratiassa toimitaan tällä tavalla, vaikka päätökset eivät olisi aina oman kannan mukaisia.”
 
Ks. ”Suomen markan kohtalo puhuttaa edelleen, Juha Korkeaojan haastattelu”
http://www.satanen.com/index.php?k=yleista&sivu=show&id=200
 
Tuomiojan ja Korkeaojan haastattelujen sekä tämän kirjoituksen kiteyttävät kysymykset:
-Onko eduskuntaa EU-liittymislain yhteydessä harhautettu?
-Onko eduskunnan enemmistöä olemassa silloin, jos eduskunta ei ole edes saanut lakiesitystä?
-Onko demokratiaa, että julkisen hallinnon asiakirjoja salataan.
 
Mainittakoon vielä, että EY-/EU-ministeriryhmän kokouksien muita pöytäkirjoja ei ole julistettu salaisiksi.
 
Kokemäellä 8.9.2007
Jorma Jaakkola

Miksi 1990-luvun laman vääryyksistä vaietaan?

Tässäpä kolmiodraama Anno Domini 2012:
 
Helsingin Sanomien kolumnisti Paavo Rautio pohtii kolumnissaan 14.3.2011 (A2): ”velkakriisin aika on tulvillaan vertailuja. Oliko Suomen 1990-luvun lama yhtä paha kuin Kreikan nykyinen? Onko Portugali yhtä toivoton kuin Kreikka ja Islanti romahti../..
Todellisuudessa Suomi romahti myös poliitikkojen kriisiin 90-luvulla, valtion velkamäärän perusteella. Käytännössä valtio todellisuudessa on velkaantunut lisää kun ottaa huomioon sen omaisuuden myynnit,
tästä ei ole näkynyt kirjoituksia.
 

 
Vastaväitteessään EVA:n toimitusjohtaja Matti Apunen, Aamulehden entinen päätoimittaja kysyy oman kysymyksensä.
 

 
Ihmettelen, pätkiikö Apúsen journalistinmuisti? Akateeminen pätkätyöläinen Anna Lönnroth puolestaan tivaa kansalaisten puolustusta…
 

 
Tuomiolla, joka on saatu erehdyttämällä tuomioistuinta, velkoja saa taloudelliseksi hyödykseen ulosottoperusteen. Tuomioistuimen päätös on kirjanpitotosite ja siten tuomion virheellinen määrä on velkojan kirjanpidossa. Liikamääräisellä maksuvelvoitetuomiolla määrätyn lisäksi velkoja voi ottaa luoton saajan panttiomaisuudesta saamansa realisointitulon. Luoton saajan panttiomaisuudesta velkojan saamaa realisointituloa velkojan ei nykyisen käytännön mukaan tarvitse tilittää, eikä tilityksen tekemistä valvo kukaan. Oikeusministerinä Tuija Brax on lausunut vastauksessaan eduskunnassa tehtyyn kirjalliseen kysymykseen (KK 329 2008 vp); ”Pantinhaltijan tilitysvelvollisuudesta pantin tultua realisoiduksi panttivelkojan saatavien maksuksi ei ole nimenomaisia säännöksiä”.
 
Aiheesta artikkelit:
 
* http://www.promerit.net/2012/03/suomen-tragedia/ .. SUOMEN TRAGEDIA

* http://www.promerit.net/2012/03/velkojan-toiminta-tayttaa-rikoslain-rahanpesun-tunnusmerkit/ .. Velkojan toiminta täyttää rikoslain rahanpesun tunnusmerkit

* http://www.promerit.net/2012/01/13008/”> .. Maksoiko valtio pankkien valuuttavelat 1990-luvulla?
 
Yleinen käsitys on, että kun velkoja erehdyttää tuomioistuinta antamaan aineellisesti virheellisen tuomion, tämä erehdyttäminen petosrikoksena on rahanpesun esirikos.
 
Velkoja ottaa vastaan luoton saajan (takaajan) omaisuutta, niin tuomiolla saatua kuin myös ottamalla luotonsaajan panttiomaisuutta taloudelliseksi hyödykseen, vaikka ei ole antanut vastaavaa vastiketta (liikamääräisyys). Velkoja salaa oikean velan määrän osoittavat asiakirjat ja realisointitulon määrän, jota velkojan ei tarvitse tilittää.
 
Tämä kaikki on mahdollista, sillä tuomarilla ei ole velvoitetta todeta maksettavaksi vaaditun velan oikeaa dokumentoitua määrää.
 
Velkojan toiminta on mahdollista myös siksi, että velkojalla ei ole velvollisuutta ulosottoperinnässä esittää saamistodistetta perittävälle kaikista häneltä perittävistä rahaveloista. Velkojan tuomioistuinta erehdyttävä toiminta ei paljastu, sillä velkojalla ei ole velvoitetta esittää saamistodistetta lainvoimaisen tuomion jälkeenkään.
 
Edellä esitetyn perusteella velkoja tekee petoksen ja ottaa vastaan, vaikkakin tuomiolla vahvistettua, velkojalle kuulumatonta tuomiolla maksuvelvolliseksi määrätyn omaisuutta ja salaa itse taloudellisesti hyötyäkseen perinnän todellisen luonteen ja oikean velkamäärän.
 
On perusteltua kysyä, onko esitetty luoton antajan toiminta rahanpesua, onko se kriminalisoitua ja sanktioitua toimintaa, ellei näin ole, niin mistä perustellusta syystä?

Kampanjaryhmä.

.. Liittyminen postilistalle.

Luotonantajavastuu – laiminlyöty oikeudenala?

Julkaistu aiemmin 16. helmikuuta 2012

Miksi luotonantajavastuun täytäntöönpano ei ole kehittynyt Suomessa oikeuskäytännöksi?

Lapin yliopiston yksityisoikeuden, erityisesti kauppaoikeus, professori, OTT, KTM, VT Ari Huhtamäen* väitöskirja Luotonantajavastuu: Lender liability Suomessa on julkaistu vuonna 1993, julkaisijana Lakimiesliiton Kustannus Oy. Esipuhe on päivätty 31.5.1993.

Luotonantajavastuulla, lender liability, tarkoitetaan oikeuskäytäntöä, joka kehittyi Yhdysvalloissa 1980-luvun pankkikriisin aikana ilman erityistä lainsäädäntöä. Amerikkalaiset velalliset nostivat korvauskanteita kovin ottein perintää harjoittaneita pankkeja vastaan ja voittivat oikeusjutuissa kokonaismäärältään satoja miljardeja dollareita. Oikeuskäytännön syntymisen psykologisena voimana voidaan Huhtamäen mukaan pitää sitä, että ”…vallan keskuksiksi miellettyjä pankkeja ja muita rahoituslaitoksia kohtaan purkautuu vihamielisyyttä”.

Väitöskirja herättää joukon vakavia ajatuksia ja kysymyksiä. Kysymyksiin olisi viimeistään nyt aika saada vastauksia. Käsityksemme mukaan suomalainen lakimieskunta on nämä vastaukset velkaa pankkikriisin seurauksena velkaloukkuun jääneille yrittäjille – sekä luotonottajille että luottojen takaajille.

· Ari Huhtamäen väitöskirjatyötä olivat apurahoin tukeneet Suomen Säästöpankkiliitto sekä Suomen Yhdyspankki Oy:n 125-vuotisjuhlarahasto.
 
· Huhtamäki oli aloittanut väitöskirjatyönsä syksyllä 1988, jolloin hänen omien sanojensa mukaan ”…luotonantajavastuuta koskevat kysymykset vaikuttivat Suomen pankkitoiminnan kannalta vain teoreettisesti mielenkiintoisilta. Markkinat muuttuivat kuitenkin nopeasti tässä suhteessa. Juristien ja jopa yleisön mielenkiinto tätä tutkimusta kohtaan on tänään huomattava.”

· Kirjassa on kuvattu seikkaperäisesti USA:n Lender liability –oikeuden perusteita ja syntyhistoriaa Yhdysvaltoja 1980-luvulla koetelleen pankkikriisin aikana:

”Pankit ryhtyivät kattamaan avoimia riskejään. Perintää harjoitettiin kovin ottein. Luotonottajat, jotka kokivat tulleensa väärin kohdelluiksi, nostivat kanteita pankkeja vastaan. Velallisten menestyksen seurauksena syntyi kokonainen oikeustapausten aalto, USA:ssa jopa uusi vahingonkorvausoikeudellinen oikeudenala, joka sai omat aikakausijulkaisunsa, kurssinsa ja spesialistinsa. Tätä oikeudenalaa ja ilmiötä kutsutaan Yhdysvalloissa nimityksellä lender liability.”

· Korostettakoon vielä kerran, että USA:ssa ei ole ollut erityistä lender liability –lakia tai lainsäädäntöä, vaan tämä vahingonkorvausoikeudellinen oikeudenala syntyi velallisten nostettua suurin joukoin hyvin perusteltuja korvauskanteita pankkeja vastaan ja voitettua näitä juttuja. Pankkien maksettavaksi tuomittujen korvausten määrä nousi lopulta satoihin miljardeihin dollareihin. Lender liability kehittyi siten 1980-luvun pankkikriisin yhteydessä syntyneestä tarpeesta uutena oikeuskäytäntönä ilman, että Yhdysvalloissa olisi katsottu olevan tarpeellista säätää uutta lainsäädäntöä. Ilmiön huippuvuodet osuivat 1980-luvun loppupuolelle, ja sen kasvu taittui 1990-luvun puolella, kun veronmaksajien oli tuettava maksukyvyttömiä pankkeja sadoilla miljardeilla dollareilla ja muutenkin luotonantajavastuuta koskeva doktriini ( oppijärjestelmä ) vakiintui Yhdysvalloissa.

· Kirjan mukaan Suomessa oli vuonna 1993 käynnistymässä vastaava prosessi:

”Suomessa luotonantajavastuukanteiden määrä on ollut vähäistä 1930-luvun jälkeen…Vasta viime vuosina on syntynyt huomattava määrä uutta oikeuskäytäntöä. Oikeuslaitoksessa on parhaillaan käsiteltävänä runsaasti luotonantajavastuukanteiksi luokiteltavia juttuja. Nähtäväksi jää, vaikuttavatko pankkien tueksi ylimääräisin veroin kerätyt varat luotonantajavastuun taittumiseen samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa.”

· Väitöskirjassa otetaan esimerkkeinä suomalaisesta luontoantajavastuuta koskevasta oikeuskäytännöstä esille kaksi ( ! ) KKO:n ennakkopäätöstä, KKO 1991:42 ja KKO 1992:50. Viimeksi mainittu päätös on sama, jota käsiteltiin 6.5.1992 pidetyssä oikeuspoliittisessa seminaarissa, ns. Koiviston konklaavissa. Tässä KKO:n päätöksessä tuomittiin pankin yksipuolinen koronnosto sopimusoikeuden vastaisena tekona. Huhtamäen väitöskirjassa päätöstä käsitellään ns. suuren korkoriidan eli koronkorotuskiistan ratkaisseena päätöksenä. Koiviston oikeuspoliittisesta seminaarista ei väitöskirjassa ole mainintaa.

· Suomessa 1990-luvun alkupuolella riehunut raju pankkikriisi oli velallisten kohtelun osalta yhdenmukainen Yhdysvaltojen 1980-luvun pankkikriisin kanssa: pankit irtisanoivat luottojaan massoittain, ja harjoittivat perintää kovin ottein vastoin luottosopimusten laki- ja normiperustaa. Suomessa, toisin kuin professori Huhtamäen väitöskirjassaan ennusti, ei kuitenkaan syntynyt Yhdysvaltojen lender liability –vahingonkorvausoikeutta vastaavaa luotonantajavastuuoikeudenalaa. Päinvastoin, Suomessa pankit voittivat ja ovat edelleen säännönmukaisesti voittaneet entisten luottosopimusasiakkaidensa, luotonottajien nostamat oikeudenkäynnit. Edes rikostaustaisia juttuja Suomen tutkinta- ja syyttäjäviranomaiset eivät ole suostuneet ottamaan asianmukaiseen käsittelyyn, saati nostamaan niistä rikoskanteita pankkien toimijoita vastaan.
Julkaistu 1iemmin 

· Suomessa ainoat systemaattiset oikeudenkäynnit pankinjohtajia vastaan on käyty ns. säästöpankkioikeudenkäynneissä, jotka olivat valtion – ei velallisten – nostamia vahingonkorvauskanteita. Säästöpankkioikeudenkäynneissä pankinjohtajia syytettiin valtiota ja sen edustamia tahoja vastaan tekemiksi epäillyistä rikkomuksista. Nämä oikeudenkäynnit eivät siis kuulu lender liability –oikeudenalaan.

· Huhtamäen väitöskirja on ollut suomalaisten lakimiesten tiedossa jo vuodesta 1993 lähtien. Väitöskirjassa on esitetty erittäin systemaattisesti ja seikkaperäisesti ne teemat, joilla Yhdysvalloissa luotonantajien normien vastaiset menettelytavat on sikäläisessä oikeuskäytännössä menestyksellä saatettu tutkittavaksi ja prosessoitavaksi siten, että pankit ja niiden edustajat joutuivat korvausvastuuseen. Tiedossamme ei kuitenkaan ole, että näitä teemoja olisi Suomessa missään yhteydessä – kanteita asianajajien kanssa valmisteltaessa, poliisitutkinnassa, syyteharkinnassa tai oikeuskäsittelyssä, saati julkisuudessa – tuotu esiin ja käytetty vastaavalla tavalla. Suomessa ”Luotonantajavastuu” –käsite on pidetty pimennossa velallisilta?

· Yhdysvalloissa luotonantajavastuun puitteissa asiakkaalle suoritettavien korvausten piiriin kuuluvat paitsi sopimusrikkomuksella tuotetut taloudelliset vahingot , myös ns. punitatiiviset korvaukset, eli rangaistusluonteiset, vahingon kärsineelle suoritettavat sakon luonteiset, usein erittäin korkeat korvaukset. Ne eivät määritelmänsä mukaan ole missään suhteessa kärsittyyn vahinkoon.

Professori Huhtamäki toteaa:
”USA:n oikeusjärjestys sisältää eräitä oppeja, joiden hyväksyminen on vaikeata pohjoismaiselle juristille. Tässä teoksessa ovat näkyvästi esillä ainakin rangaistusluonteiset korvaukset. Asiaan perehtymätön voi saada amerikkalaisesta oikeudesta sen käsityksen, että se olisi vahvemman oikeutta. Amerikkalainen oikeusjärjestys kuitenkin yllättää ankarilla heikomman suojaa koskevilla normeillaan. Punitatiivisten korvaustenkin voidaan katsoa kuuluvan niihin.”

· Huhtamäki jatkaa:

”Taloudellisten taustatekijöiden vaikutuksesta huolimatta ei ole sattumanvaraista, että luotonantajavastuu ilmiönä on peräisin juuri Yhdysvalloista. Sikäläinen vahingonkorvausjärjestelmä ja eräät muut oikeusjärjestykseen liittyvät seikat luovat otolliset edellytykset pankkeja ja muita rahoittajia vastaan ajettaville vahingonkorvauskanteille.”

Tähän selityksenä Huhtamäki esittää mm. sen, että luotonottajat olivat innokkaita nostamaan kanteita, koska mahdollisesti saatavien korvausten määrä saattoi nousta vahinkoja suuremmaksi, ja että korvauksen määrän päättää useimmissa jutuissa maallikoista koostuva valamiehistö, jury.

Lisäksi erityisenä ”katalysaattorina” kanteiden nostamiselle Huhtamäki mainitsee sen, että amerikkalaiset asianajajat toimivat yleensä voitto-osuuspalkkioin, ns. contingent fees:

”Monikymmenmiljoonaisen punitatiivisen korvaussumman luotonottajalle voittanut asianajaja voi odottaa saavansa 30-40 prosenttia korvaussummasta itselleen.”

Siis, todellakin miksi luotonantajavastuun täytäntöönpano ei ole kehittynyt Suomessa oikeuskäytännöksi?

* Professori Ari Huhtamäen isä Martti Huhtamäki on pitkään kuulunut SYP-Merita-Nordean ylimpään johtajistoon, viimeksi varatoimitusjohtajana, ja 1990-luvun alussa hallintoneuvoston jäsenenä

OPLK oikeuspolitiikan tutkimusryhmä

1991 -1993 LAMAN SYYT ja “NOUSU”

Suomen Pankki -dokumentti (osa 2) nähtiin MTV3:lla sunnuntaina 23.10.2011 kello 17.40.
 
Suomen vuosien 1990–1993 laman katsotaan olleen etenkin 1980-luvun talouspoliittisten virheiden seurausta.
 
Esimerkiksi Suomen Akatemian lamaselvityksessä on todettu, että tällaisina virheinä voidaan pitää muun muassa säästöpankkilainsäädännön liberalisointia, luottomarkkinoiden vapauttamista säätelystä (mikä johti suomalaisyritysten velkaantumiseen ja kotimaan hintojen nousuun) sekä vakaan/vahvan markan linjan viemistä liian pitkälle.

Halosen omat salaiset ”konklaavit”?

Julkaistu aiemmin 16.6.2011
Tässä ILTALEHDEN 15.6.2011 paljastamassa jutussa on kovasti tutun oloinen perustelu:


Saman sortin perustelun sain prsidentti Halosen virallisessa vastauksessa 30.8.2002, eli ”presidentin toimen hoitamisen kannalta välttämättömän luottamuksellisuuden suojaamiseksi salassa pidettävä”. Kyse oli tuolloin Koiviston konklaavin, eli Linnassa 6.5.1992 pidetyn seminaarin dokumeteista. Jotka liittyvät 1991 -1995 pankkien kriisin velkaoikeudenkäyntien ”hoitumiseen” niin, että pankit voittivat, vaikka voitiin todistaa jopa velat maksetuiksi ja velkojien taholta muuta hämärää. Vieläkään vääriä tuomioita ei ole saatu oikaisuun ja rikollista oikeutta ulosottoryöstöineen järjestykseen.
 

 
EU-Suomessa on poliittinen valtatyhjiö, jossa ulkopalamentaarinen salaseura hallitsee ja määrää sisä-, ulko- ja talouspolitiikan rakenteista.
 
Tässä lista Suomen presidenttien Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen suojelussa toimineista ja toimivista bilderbergiläisistä:
 

 
Katso aihetta laajemmin
 

Totuus esille, Mauno Koivisto tilille

 
—–Alkuperäinen viesti—–
Lähettäjä: jorjaa@suomi24.fi [mailto:jorjaa@suomi24.fi]
Lähetetty: 23. syyskuuta 2011 8:39
Vastaanottaja: erkki.liikanen@bof.fi; seppo.honkapohja@bof.fi; jyrki.katainen@vnk.fi; jutta.urpilainen@vm.fi; atte.jaaskelainen@yle.fi; mikael.pentikainen@helsinginsanomat.fi; merja.yla-anttila@mtv3.fi; jarkko.sipila@mtv3.fi; raimo.sailas@vm.fi; jan.hurri@taloussanomat.fi; hannu.sokala@taloussanomat.fi
Aihe: Totuus esille, Mauno Koivisto tilille!
 
jaakkola_jormaArvoisat viestin saajat!
 
Alkuperäisenä viestinä viesti Erkki Liikaselle ja A-Plussassa olleelle Seppo Honkapohjalle.
 
MTV3:n Studio 55:ssä oesiintynyt Iiro Viinanen otti syyn omille ja Esko Ahon niskoille nopeista ratkaisuista viime lamassa. Tosiasiassa heidän käskyttäjänsä oli kuitenkin Mauno Koivisto, jonka kyseenalainen CV täydentyi eilen lukiessani Esko Ahon kirjoittamaa osuutta Manusta kertovasta kirjasta Pitkä Linja Mauno Koivisto Valtiomies.
 
Lojaalisuus Koivistoa kohtaan aiheutti myös Harri Holkerin suusta valheen MTV3:n tekemässä 45 Minuuttia-raportissa, joka esitettiin Holkerin kuoleman jälkeen. Holkerin ei olisi tarvinnut kertoa muunneltua totuutta, jos olisi lukenut Mauno Koiviston muistelmat.
 
Minulla on monta mapillista Ulkoministeriön asiakirjoja vuosilta 1992-1994, sellaisiakin, jotka ovat merkinnällä SALAINEN. Ja jopa Korkeimman Hallinto-oikeuden salassapitovahvistuksella salattava tekaistu EMU-varauma, jonka teistä viestin saaneista Jarkko Sipilä sai antamani vinkin perusteella jo ennen minua!
 
Enää en voi olla kertomatta asioista. Lisäksi olen kerännyt ja lukenut koko joukon demareiden kirjoja. Ne kertovat meidän onneksemme totuuden lähihistoriasta. Kun Koiviston omien kirjojen tekstien antamista vinkeistä on tehty asiakirjapyyntöjä, asiakirjat on määrätty salaisiksi.
 
Kalevi Sorsan kirjasta Uusi itsenäisyys, (1992 s. 261 ) löytyy oleellinen asia: Julkisen sektorin tehostaminen on uusi tehtävä. Se on kehitettävä kilpailukykyiseksi yksityiseen sektoriin nähden. Tämä on nimenomaan sosialidemokraattien tehtävä, koska kukaan ei epäile heitä julkisen sektorin romuttamis- ja yksityistämispyrkimyksistä.
 
Kaiken kukkuraksi MedOnen, Mehiläisen ja Suomen Terveystalon kaapanneet ulkomaalaiset omistajat jättävät lähdeverot Suomen valtiolle maksamatta. Samoin mm. molempien katsastuskonttoriketjujen omistajat.
Vielä:
Taloussaanomat on viikon ajan joka päivä päivittänyt uutta tietoa nykyisen laman synnystä. Siitä on 30 vuoden historia.
Mauno Koiviston kirja Historian tekijät kertoo, että myös Manu oli maailman historian tekijä.
 
Lukekaa alkuperäinen viesti.
 
Kenelläkään ei ole syytä kritoisoida EU:ta, vaan Mauno Koiviston määräyksillä tehtyä suomalaista päätöksentekoa.
 
Eivät Ahon hallituksen ministerit ulkopolititiikkaan eli Manun määräysvaltaan kuuluneita päätöksiä omin päin tehneet!
 
Totuusterveisin
 
Jorma Jaakkola, Kokemäki
044-565 9234
 
 
http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php
 
—- Alkuperäinen viesti —-
Lähettäjä: jorjaa@suomi24.fi
Päivämäärä: 22.09.2011 9:08
 
Vastaanottaja: , , , , Kopio: , , , ,
 
Arvoisa Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen!
 
Te olitte euro-kriteereiden täyttämisestä ajanhermolla jo vuonna 1992. Kirjoititte Brysselin päiväkirjaan seuraavasti:
 
”Keskiviikko 19.2.1992.
Lounas komission rahapolitiikasta vastaavan osastopäällikkö Jean-Francois Ponsin kanssa. Suomen devalvaatioon liittynyt ensireaktio on jäänyt taakse.
Kysyin, kuinka on ylipäätään mahdollista, että enemmistö voi täyttää talous- ja rahaunionin ratkaisevaan vaiheeseen liittyvät ehdot. Pons vastasi, ettei näin varmasti käykään. Komissiolle kuitenkin riittää, että kehityksen suunta on oikea ja että sitä tukee uskottava talousohjelma.”
 
Olitte (jo) tuolloin euro-skeptinen!
 
Te pääjohtaja Liikanen olitte ja olette edelleen presidentti Koiviston juoksupoika!

Kysymys:
Miksi ihmeessä komission ja EKP:n tehtävänä on edelleen tämän päivän talouskaaoksessa olla euro-uskottavia?
 
Yllä oleva teksti on kotisivullani, jossa on koottuna mm. suomalaiseen euro-petokseen liittyvä aineisto. kotisivuni osoite:
http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php
 
Jos linkki ei toimi, kopioikaan ja liittäkää osoitepalkkiin.
 
Nyt on kerrottava totuus suomalaisesta euro-päätöksenteosta. Sitä ryydittäköön myös Helgingin Sanomien verkkosivun uutinen, päivitetty noin tunti sitten.
 
http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Sailas+Kanavassa+Kreikka+olisi+pit%C3%A4nyt+panna+velkasaneeraukseen/1135269512446
 
Totuusterveisin
 
Jorma Jaakkola, Kokemäki
044-565 9234
 
http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php
 

 

 

Koiviston konklaavi julkiseksi?

Presidentin paperit tulossa julkisuuslain piiriin

Tasavallan presidentin asiakirjat ovat tulossa julkisuuslain piiriin. Tätä ehdottaa valtioneuvoston kanslian työryhmä, johon kuului muun muassa presidentin kanslian edustaja. Nykyisin julkisuuslaki ei ulotu presidentin papereihin. Julkisuuslaki koskisi myös entisten presidenttien asiakirjoja.

– Vanha säännös ei ihan vastannut julkisuuslain säännöstä. Työryhmä päätyi ehdottamaan, että tähänkin kansliaan sovelletaan samaa säännöstä kuin muihinkin viranomaisiin, sanoo työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Auni-Maria Vilavaara valtioneuvoston kansliasta.

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, mutta laki ei ole koskenut tasavallan presidentin asiakirjoja. Presidentillä on ollut julkisuuslakia laajempi oikeus salata asiakirjoja ”presidentin toimen hoitamiseksi”. Muutos ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki presidentin paperit muuttuisivat jatkossa julkisiksi, vaan niitä voidaan salata julkisuuslain salassapitopykälien mukaan.

Työryhmän ehdotuksen mukaan presidentin kanslian asiakirjoista voisi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta itse presidentin papereista ei tällaista oikeutta olisi. Oikeusministeriö piti tätä valitusmahdollisuuden puutetta ongelmana ja asiaa pohditaan nyt jatkovalmistelussa.

Vilavaara kertoo, että lakiehdotuksen suhteen aikataulu on nopea. Se on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn viimeistään syysistuntokauden alussa.

Ehdotuksen mukaan myös entisten presidenttien arkistot tulisivat julkisuuslain piiriin. Tällaisessa tilanteessa nykyinen presidentti konsultoisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan presidenttiä, jonka asiakirjoista on kyse.

(MTV3)
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/05/1325567/presidentin-paperit-tulossa-julkisuuslain-piiriin

Tässä näyttö yhdestä yrityksestä saada dokumentit:

Rotuopit politiikassa edustavat psyykkistä- ja fyysistä väkivaltaa

. Minä karsastan ja asetan epäilyksen alaiseksi kaiken sortin ääriliikkeet; varsinkin jos puolue- ja yhteiskuntapolitiikan ”iskutekijäksi” nostetaan rotuopit.
 
.. Tähän pohjautuvasta ”myllystä” on vasta miesmuistin aika mennyt.
.. Pelko on syvimpiä ihnmisvaistoja; Pelon nostaminen totuuden edelle on irvokasta.

Lue Yrjö Sarasteen mielipidekirjoitus.

Onko Suomi ihmisoikeusrikosvaltio?

 

Liisa Mariaporin oikeustaistelu

 
Kysymyksen asettelussa kansalaisoikeuksista, ihmisoikeuksista ja yrittäjyyten kohdistuvasta virkavallan lainkäytöstä:

 
Vastaus on yksiselitteisesti KYLLÄ.
* Katso video 1/4 * Katso video 2/4 * Katso video 3/4 * Katso video 4/4
 
KHI Forumin tapahtumassa Nummi-Pusulassa 16. tammikuuta 2011 verokonsultti Liisa Mariaporin, omakohtaiseen kokemukseen perustuvan haastattelu-luennon jälkeen n. kolmen tunnin ajan tallennettin videolle esimerkkitapauksia virkavallan väärinkäytöstä henkilökohtaisina kokemuksina .Kirjan ”verottaja tappolinjalla” esittely/tilaus
 
Erityisesti käsiteltin pienyrittäjiin kohdistuvaa raadollista vallankäyttöä verotus-, lupamenettely- ja työoikeuden tapauksissa, viranomaiskäytännössä harkintaoikeutta voi ammatillisesti alimittainen viranhaltija käyttää henkilökohtaisena vallankäyttönä. Eräät tapaukset ovat niin hurjia kansalais- ja ihmisoikeuksien loukkauksia, etrteivät ne suomalisen lainkäytön osilta pitäisi voida olla mahdollista; jotenka ei siis ihme jo joku käyttäytyy omituisesti kun häneltä ja läheisiltään on viesty kaikki – elämä ja tulevaisuus.
 
Tapahtuma osoitti miten haamurajalla Suomessa on demokratia, kansalaisoikeudet ja etenkin ihmisoikeudet vanhusten, lasten, ja etenkin kehitysvammaisten HOITOVASTUISTA. Nämä yhteiskunnan palvelut on lisääntyvässä määrin kaupallistettu ja yhteisöllinen oikeudenjako valvonta on käytännössä olematonta.
 
Liisa Mariaporin kokemusperäinen 13 vuotta kestänyt oikeustaistelu on esimerkki miten käy kun virkavalan velvoittamana puolustat totuutta todistajana oikeustapauksessa ja julkaiset vastaavanlaisista tapauksissa kirjassa.
 
Mariaporin tapauksen käsittelyssä EIT:ssä oli kysymys oikeudenkäynnin kestosta Suomen oikeuslaitoksessa ja verorikosasiassa kuullun todistajan sananvapaudesta sekä vielä siitä, loukattiinko veroviranomaisia kirjallaan arvostelleen henkilön sananvapautta jo sillä, että hänelle määrättiin herjauksesta ehdollinen vankeusrangaistus.
 
Tosiseikat tapauksessa: Valittajaa kuultiin joulukuussa 1997 veroasiantuntijan ominaisuudessa veropetoksesta syytetyn vastaajan todistajana. Näyttö käsitti mm. verotarkastajien A:n ja B:n laatiman verontarkastuskertomuksen. Valittaja teki omia laskelmiaan syytetyn veronalaisesta tulosta. Ero arvioissa oli noin 2,5 miljoonaa markkaa. Kun häneltä kysyttiin eri kerroilla, saattoiko ero johtua tarkastajien huolimattomuudesta tai ammatillisesta osaamattomuudesta, hän totesi, että ainoa selitys oli tahallisuus, koska tarkastajien luvuille ei ollut minkäänlaista perustetta.
 
Oikeustaistelun aikana Liisa Mariapori kirjoitti kirjan ”Verottaja tappolinjalla”, joka nyt toimii kansalaiskeskustelun avaajana. Vuoden Lappilainen, vuoden Rovaniemeläinen, Jatunin hurtta, Naistoimittajien kellokas 1996 on Liisa Mariapori, ekonomi KTM, veroesittelijä Rovaniemeltä. Kellokkaaksi Liisa valittiin kansalaisrohkeudesta, jota hän on osoittanut vaatiessaan oikeudenmukaista verotusta ja puolustaessaan yrittäjiä verottajan kohtuuttomuuksia vastaan. Tehdessään asiasta julkisen hän on puuttunut yhteiskunnallisesti tärkeään asiaan: Onko Suomi ihmisoikeusrikosvaltio?
 
Luennon runko koostuu seuraavista aiheista:

   

 • tulosjohtaminen
 • verohallinnon tulokset pitäisi mitata konkurssien vähäisyydellä
 • 80%:sti virheelliset verotarkastuskertomukset
 • mielivaltaiset arvioverotukset
 • presidentti Martti Ahtisaari puuttui peliin
 • oikeusturvatyöryhmän tutkimukset
 • verotoimisto tutkii itse itsensä
 • valtiontalouden tarkastusviraston nollatutkimus
 • virkamiesdiktatuuri
 • oikeussuojajärjestelmämme ei toimi
 • itse en rikkonut virkavelvollisuuksiani, vaan toimin juuri niiden mukaiset
 • potkut
 • EIT kumosi herjaustuomioni ja vapautti kirjan ”Verottaja tappolinjalla” ilman sensuuria myyntiin

Miten Suomi luopui markasta?

SALAISEN EMU-PÖYTÄKIRJAN ASIANOSAISET

Kts. Jorma Jaakkolan blogista

Kysymyksessä on EU-ministeriryhmän kokouksen 20.12.1993 pöytäkirja 16/93.

KYSYMYS AHON HALLITUKSEN MINISTEREILLE

Satakunnan Kansa uutisoi salaisen EMU-pöytäkirjan vapauttamisesta 10.5.2001 ja toistamiseen 16.5. 2001. Helsingin toimituksen toimittaja Maarit Raunio haastatteli Erkki Tuomiojaa ja kysyi:
” -EU-ministeriryhmä totesi 20.12.1993 mm. että kansalliset päätökset osallistumisesta Emun kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Harhautettiinko tällä ”varaumalla” eduskuntaa, kuten jotkut katsovat?”
Tuomioja vastasi:
”- Sitä pitää kysyä niiltä, jotka ovat tuolloin olleet tätä mahdollista harhautusta tekemässä, edellisen edelliseltä hallitukselta.”

LÄSNÄOLLEET

Kokoukseen osallistuneet ovat pääministeri Esko Aho ja ministerit Pertti Salolainen, Heikki Haavisto, Sirpa Pietikäinen, Ilkka Kanerva, Toimi Kankaanniemi sekä EU-ryhmän ulkopuolisena osallistujana sisäministeri Mauri Pekkarinen.