Vanhentuneen tai olemattoman perintälaskun saaneen kannattaa lukea ja sisäistää:

HILKKA LAIKKO
Tässä Käräjäoikeuden päätös, joka jokaisen laittoman, vanhentuneen tai olemattoman perintälaskun saaneen kannattaa lukea ja sisäistää:

Teillä on oikeusturva, vaikka se heikko onkin …vielä.

Muistakaa, että myös Kauppakaari 9 luku 11§ ottaa tähän kantaa, eli ”joka vaatii velkaa, jonka tietää maksetuksi, maksakoon sakkoa puolet vaatimastaan summasta asianomistajalle yksinänsä”. Tuo Oikeudenkäymiskaari alla ja Kauppakaari edellä, sitä jokainen vaatimaan oikeudessa, jos tiedät, että velkavaatimus on perusteeton.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU


Perustelut Kantaja on peruuttanut kanteensa eikä vastaaja ole vaatinut asian ratkaisemista tuomiolla.
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

Luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kantaja on velvollinen korvaamaan kaikki tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Näitä korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat luvun 8 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Käräjäoikeus on kehottanut oikeudenkäyntilukujensa korvaamista vaatinutta Viivi Velallista ilmoittamaan oikeudenkäyntikulujensa rahamäärän ja ilmoittanut hänelle samalla edellä mainituista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksistä.

Lausumassaan Viivi Velallinen on ilmoittanut käyttäneensä asian selvittelyyn 20 – 25 tuntia, josta hän vaatii korvausta 15 euroa tunnilta. Lisäksi hän on vaatinut oikeudenkäyntikuluinaan puolet siitä määrästä, jonka kantaja olisi saanut kanteen menestyessä. Edelleen Viivi Velallinen on vaatinut kantajalle jonkinlaista sanktiota vanhentuneiden laskujen perimisestä oikeudessa.

2 Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien lain säännösten perusteella Viivi Velallinen on oikeutettu saamaan korvauksena asian selvittelykuluista vaatimansa määrän 375 euroa. Muilta osin vaatimus on nämä säännökset huomioon ottaen perusteeton. Käräjäoikeudella ei ole myöskään toimivaltaa määrätä kantajalle Niemen tarkoittamaa sanktioita.

Päätöslauselma:
Kanne jätetään sillänsä. OK – Perintä Oy velvoitetaan korvaamaan Viivi Velallisen oikeudenkäyntikulut 375 euroa.
Muutoksenhaku Päätöksestä saa valittaa hovioikeuteen. Tyytymättömyys on ilmoitettava.

2 thoughts on “Vanhentuneen tai olemattoman perintälaskun saaneen kannattaa lukea ja sisäistää:”

  1. KUN vertaillaan vanhushuoltoa voittoa tavoittelevan liiketoiminnan lajissa, määräävä tekijä on RAHA, valikoiduille edunsaajille.

    Täsmälleen sama pätee velkasaatavien perinnässä; edunsaajat ovat tiedossa.

    Sekä vanhushuollossa, että perintäliiketoiminnassa RAHAVIRRAT haalitaan ja hallitaan kaikki keinot (”rikkaruhotkin”) hyödyntäen.

    Kansalaiset ahdistettuna alistuvat suuri joukko ei edes tiedä oikeuksistaan.

Vastaa