Tuomio

Oma kiinnostukseni talvisotaan ja isäni kohtaloon on ollut elämäni mittainen. Varsinaisesti selvitykset käynnistyivät kun tapasin Erkki Hautamäen hänen talvisotaa käsittelevan tutkimuksensa ”Suomi myrskyn silmässä” käsikirjoitusvaiheessa.

Katso tuomion asiakirjakopio kokonaisuudessaan:

Tuomion tekstiosa:

Asian taustaa


Vilho Tahvanainen oli kirjoittanut teoksen Erikostehtävä-Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932 – 1945 (jäljempänä Erikoistehtävä -teos). Vilho Tahvanainen oli solminut Akateeminen Kustannusliike Oy:n kanssa 26.6.1971 kustannussopimuksen 6/1971 koskien Suomen tiellä -nimisten teosten kustantamista. Teos Erikoistehtävä lukeutuu näihin teoksiin.

Tmi Promerit oli painattanut Erikoistehtävä -teoksen näköispainoksen vuonna 2008. Painoksen suuruus oli 1 000 kappaletta ja painatuskulut ovat olleet 3 665 €:a

Kalevi Kannus ei ole ollut yhteydessä Akateemiseen Kustannusliikkeeseen painatusoikeuden olemassaolon osalta.

Kanne


Vaatimukset Akateeminen Kustannusliike Oy (jäljempänä Kustannusliike ja kantaja) on vaatinut, että Kale-vi Kannus Promerit -nimisen toiminimen omistajana (jäljempänä Kannus ja vastaaja)

1) velvoitetaan maksamaan vahingonkorvauksena 10 000 euroa Vilho Tahvanaisen kirjoitta-man Erikostehtävä -teoksen oikeudettomasta julkaisemisesta laillisine viivästyskorkoineen 22.11.2011 lu-kien,

2) velvoitetaan palauttamaan jäljellä olevat niteet kustannusliikkeen haltuun hävittämistä var-ten välittömästi, kuitenkin 13.12.2013 mennessä,

3) velvoitetaan maksamaan muusta vahingosta hyvityksenä / korvauksena 2 000 euroa lail-lisine viivästyskorkoineen 22.11.2011 lukien, kun vastaaja on käyttänyt oikeudettomasti kantajan nimeä julkaistessaan luvatta teoksen,

4) velvoitetaan maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 15 006,31 eurolla kokonaisuu-dessaan laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Kanneperusteet Vilho Tahvanaisen tekemä kustannussopimus on edelleen validi. Vastaajalla ei ole ollut missään vaiheessa oikeutta tehdä uusintapainosta. Vastaajan toiminta on ollut tahallista tai vähin-tään törkeän huolimatonta.

Perusteet Kustannussopimus on edelleen voimassa ja kattaa uusien painosten ottamisen. Kustannus-sopimus ei ole lakannut eikä sitä ole siirretty tai irtisanottu missään muodossa. Kustannusliikkeellä on edelleen yksinoikeus Erikoistehtävä -teoksen julkaisemiseen, jakeluun ja myyntiin.

Kustannusliikkeessä havaittiin vuonna 2011 sattumalta, että Erikoistehtävä -teoksesta oli otettu viides painos. Kustannusliike oli merkitty kustantajaksi, vaikka se ei ollut kustantanut painosta. Näköispainoksen ainoana eroavuutena alkuperäiseen teokseen verrattuna oli näköispainokseen lisätty prologi.

Vastaaja on kustantanut, julkaissut ja myynyt sekä muilla tavoin jakanut Erikoistehtävä -teoksen painosta ilman Kustannusliikkeen suostumusta. Kustannusliike ei edes saanut tietää painatukses-ta ja painoksen levittämisestä.

Asian ratkaisemiseksi Kustannusliikkeen silloisen edustajan, Suomen Kustannusyhdistys ry:n johtajan Sakari Laihon toimesta käynnistettiin kirjeitse neuvottelut 30.5.2011. Kalevi Kannus vastasi sähköpostitse. Kannus selvitti 23.8.2011 toimittamassaan sähköpostiviestissä, että painosmäärä oli ollut 1 000 kappaletta virolaisessa Tallinnan Raamatutrükikoja Ou:ssa. Mikäli alkuperäiset väitteet 150 kappaleen lahjoittamisesta ja 150 kappaleen myymisestä pitävät paikkansa, jäljellä tulisi olla yhä 700 nidettä. Sakari Laiho oli 3.11.2011 laatinut sovintoesityksen. Sen pääsisältönä oli mainittujen 700 niteen palauttaminen Kustannusliikkeelle tai vaihtoehtoisesti korvausta 10 euroa per kirja tarkoittaen koko 1 000 kappaleen pai-nosta eli yhteensä 10 000 euroa. Lisäksi vaadittiin kirjan vetämistä myynnistä. Asiasta ei päästy sopimuk-seen.

Kustannusliike olisi Erikoistehtävä -teosta julkaisemalla saanut myyntivoittoa 10 euroa kap-paleelta. Koska laittomasti otetun painoksen vedos on ollut 1 000 kappaletta, Kustannusliikkeelle olisi tul-lut myyntivoittoa 10 000 euroa. Summa on jäänyt saamatta vastaajan toimesta.

Vastaajan toiminta on ollut tahallista tai vähintään törkeän huolimatonta. Tästä syystä vahin-gonkorvausvelvollisuus ulottuu myös välillisiin vahinkoihin. Vastaaja on käyttäessään oikeudettomasti Kustannusliikkeen nimeä julkaistessaan Erikoistehtävän aiheuttanut sen, ettei Kustannusliike ole kyennyt kontrolloimaan nimensä käyttöä. Tästä johtuvan vahingon määräksi on arvioitu 2 000 euroa.

Toiminta on ollut tietoista mikä ilmenee kirjan sisäkannen merkinnästä, jonka mukaan kus-tantajana ja kustannusoikeuden haltijana on ollut Akateeminen Kustannusliike.

Tuottamuksen osalta täyttyy vahingonkorvauslain 5 luvun 1 momentin mukainen tuottamus. Menettely täyttää petoksen tunnusmerkistön, sillä on hankittu itselle tai toiselle tietoisesti taloudellista etua. Joka tapauksessa erittäin painavat syyt ovat käsillä määrätä vahingonkorvausta.

Vastaus


Vaatimukset Kalevi Kannus Promerit -nimisen toiminimen omistajana on pyytänyt,

1) että kanne hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana ja

2) että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan asianosaiskulut ja oikeudenkäyntikulut 5 456,00 eurolla laillisine korkoineen.

Vastustamisperusteet
Kannus kiistää kanteen kokonaisuudessaan perusteeltaan ja määrältään sekä vaatii sitä hy-lättäväksi.

Kannus ei ole toiminut millään tavoin huolimattomasti tai tahallisesti julkaistessaan Erkki Hautamäen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella näköispainoksen Erikoistehtävä -teoksesta. Vastaa-jalla on ollut perusteltu vilpitön mieli hänen tehdessään näköispainoksen painatussopimuksen Hautamäen kanssa.

Perusteet Kannus on luottanut siihen, että Hautamäellä on ollut täydet oikeudet tehdä hänen kanssaan tällainen painatussopimus. Hautamäki oli hankkinut kyseisen Erikoistehtävä -teoksen oikeudet (ja oikeudet kaikkeen muuhunkin kirjalliseen ja muuhun aineistoon) Vilho Tahvanaisen ainoalta oikeuden-omistajalta Pekka Tahvanaiselta 5.5.2004 päivätyllä sopimuksella. Vilho Tahvanaisen jäämistöstä on löyty-nyt materiaalia, josta ilmenee, että Vilho Tahvanaisen ja kantajan välinen kustannussopimus 26.6.1971 on rauennut. Sopimusta tehdessään hän ei tiennyt näitä tietoja, vaan nämä tiedot

Kannus on saanut myöhemmin Erkki Hautamäeltä. Erkki Hautamäen pyynnöstä Kannus oli lähettänyt kirjan Tallinnaan, jossa oli tehty uusi painos. Kannus on toiminut Hautamäen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kannus ei varsinaisesti ole kustantaja. Tmi Promerit on painattanut näköispai-noksen.

Vastaajalla ei ole ollut, eikä voinutkaan olla näköispainoksen painatussopimusta tehdessään yksityiskohtaista tietoa kaikista Hautamäen ja Akateemisen Kustannusliike Oy:n hallitukseen kuuluvien Riitta ja Matti Mattilan välisistä suhteista tai heidän välisistään sopimuksista.

Vastaaja on pyrkinyt sopimaan asiaa kantajan ensimmäisen asiamiehen (Sakari Laiho) ja myös nykyisen asiamiehen kanssa jopa tekemällä sovintotarjouksen (3.000 euroa), vaikka ei olisi velvolli-nen maksamaan kantajalle mitään.

Idea Erikoistehtävä -teoksen näköispainokseen lähti siitä, että Hautamäen tutkimukset ”Suo-mi myrskyn silmässä I ja II” sekä ”Finland i stormens öga” herättivät kysymyksen, mistä Erikoistehtävä -teosta olisi saatavissa.

Erikoistehtävä -teoksen 1 000 kappaleen painos tuotti tappiota. Painatuskulut olivat 3 665,00 euroa. Pääosa kirjasta on jaettu ”Suomi myrskyn silmässä” -kirjojen kylkiäisinä, lahjoituksena sotavete-raaneille jne. Vastaajalla ei ole enää sitä yksittäiskappaleita lukuun ottamatta. Kirjaa on myyty jonkin ver-ran, mutta tuotto ei ylitä siitä aiheutuneita kustannuksia. Kirjat toimitettiin Tallinnasta Kannukselle Tur-kuun, josta hän toimitti ne logistiikkafirma Kustannustaito KT:lle Espooseen. Kustannustalo KT jakoi kir-joja tilausten perusteella. Rahat menivät suoraan Hautamäelle. Hautamäki on jakanut kirjoja myös omien kirjojensa yhteydessä.

Kirjasta ei olisi ollut saatavissa 10 000 euron myyntivoittoa. Välillistäkään vahinkoa ei ole voinut aiheutua.

Todistelu


Kantajan kirjalliset todisteet
1) Kustannussopimus 6/1971 26.6.1971
2) Ote Erikoistehtävä -teoksen viidennestä painoksesta
3) Erkki Hautamäen kantajalle elokuussa 2013 toimittama kirje
4) Tuloste Promerit -toiminimen internet -sivusta 21.9.2011

Vastaajan kirjalliset todisteet
1) Sopimus 5.5.2004
2) Vilho Tahvanaisen kirje 11.8.1985
3) Tuloste Promerit -toiminimen internet -sivusta 21.9.2011

Kantajan henkilötodistelu
1) Tapani Mattila todistelutarkoituksessa
2) Todistaja Sakari Laiho

Vastaajan henkilötodistelu
1) Kalevi Kannus todistelutarkoituksessa
2) Todistaja Erkki Hautamäki, todistaja

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU
Käräjäoikeuden toimivalta
Voimassa olevan tekijänoikeuslain 61 §:n mukaan tähän lakiin perustuvat riita- ja hake-musasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Tekijänoikeuslain muuttamista koskevan, 1.9.2013 voimaan as-tuneen lain muutoksen 118/2013 siirtymäsäännöksen mukaan, riita-, hakemus- ja rikosasia, joka on tullut käräjäoikeudessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän lain voimaan tul-lessa voimassa olleita säännöksiä. Kustannusliikkeen kanne on tullut vireille 18.6.2013, joten käräjäoikeus on toimivaltainen tutkimaan kanteen.

Perustelut Asiassa on ensin kysymys siitä, onko Kannuksen toiminta Promerit toiminimen omistajana ollut sellaista, että Kustannusliikkeellä on sen johdosta oikeus vaatimiinsa hyvitykseen ja vahingonkorva-ukseen tekijänoikeuslain perusteella tai toissijaisesti vahingonkorvauslain perusteella.

Erikoistehtävä -teoksen kustannusoikeuden haltija

Tmi Promerit on vuonna 2008 painattanut 1 000 kappaleen suuruisen näköispainokseksi kut-sutun painoksen Vilho Tahvanaisen kirjoittamasta Erikostehtävä – Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932 -1945 -teoksesta. Vilho Tahvanainen oli 26.6.1971 solminut Akateeminen Kustannusliike Oy:n kanssa kustannussopimuksen 6/1971 koskien Suomen tiellä -nimisten teosten kustantamista. Erikoistehtävä -teos lukeutuu näihin teoksiin. Erikoistehtävä -teoksen näköispainos on eronnut Kustannusliikkeen kustanta-masta alkuperäisestä painoksesta vain siltä osin kuin siihen on lisätty Erkki Hautamäen kirjoittama prologi. Kannuksen kertoman mukaan uusiopainoksen kustantajaksi on merkitty Akateeminen Kustannusliike, koska kirjasta haluttiin tehdä alkuperäinen kopio.

Viljo Tahvanaisen kirjoittama kirja on ollut historiakuvausta sisältävä tietoteos eli tekijänoi-keuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu selittävä kirjallinen teos. Viljo Tahvanainen oli 26.6.1971 solmitun sopimuksen sopimustekstin mukaan luovuttanut ja myynyt teosta koskeva, laillisesti omistamansa

yksinomaisen kustannusoikeuden korvausta vastaan ensimmäiseen ja mahdollisesti seuraa-viin painoksiin Kustannusliikkeelle. Asiassa on riitaista, onko Kustannusliikkeen oikeus näiltä osin edel-leen voimassa.

Todistajana kuuluun Erkki Hautamäen kertoman mukaan hänen tutkimustyönsä oli kohdistu-nut Vilho Tahvanaisen kirjassa esitettyyn historiakuvaukseen. Hautamäen tutkimusten ensimmäinen osa oli ensin julkaistu ruotsinkielisenä painoksena vuonna 2004 ja sen jälkeen suomenkielisenä painoksena vuonna 2005 ”Suomi myrskyn silmässä I” -nimellä. Tahvanaisen kirja oli yksi Hautamäen kirjan lähteistä. Tahvanaisen kirjaa ei ollut enää saatavilla. Hautamäen oman kirjan myynnin ja tilausten yhteydessä alettiin kysellä Tahvanaisen kirjaa. Vuonna 2008 tuota kirjaa alettiin kysellä entistä enemmän. Silloin Hautamäki päätyi Kalevi Kannuksen kanssa siihen, että he pyrkisivät tekemään Erikoistehtävä -teoksesta näköispainoksen, jota voitaisiin tarjota Hautamäen kirjan lisäksi. Asiasta sovittiin suullisesti ja Kannuksen tehtäväksi jäi painopaikan hankkiminen.

Hautamäen kertoman mukaan Kannus oli kysynyt häneltä oikeudesta ottaa Erikoistehtävä -teoksesta uusi painos. Pekka Tahvanainen Viljo Tahvanaisen oikeudenomistajana oli luovuttanut hänelle oikeuden isänsä kirjallisen ja muun aineiston käyttämiseen ja julkaisemiseen eri muodoissa 5.5.2004 päivä-tyllä valtakirjaksi otsikoidulla asiakirjalla. Hautamäki oli haltuunsa saamasta Viljo Tahvanaisen kirjallisesta aineistosta löytänyt 11.8.1985 päivätyn kirjeen, jonka tekstissä Viljo Tahvanainen oli kirjoittanut, että Mikko Mattila, joka oli Kustannusliikkeen silloinen johtaja, ei tarvinnut kirjaa, ja että Kustannusliike oli menettänyt oikeutensa Viljo Tahvanaisen kirjaa koskeviin asioihin. Hautamäki oli tämän ja eräiden muiden Vilho Tahvanaisen jälkeen jääneestä aineistosta ilmenevien lausumien perustella päätellyt, että oikeus Erikoistehtävä -teoksen uuden painoksen julkaisuun oli sellainen oikeus, joka sisältyi Pekka Tahvanaisen suorittamaan luovutustoimeen. Hautamäki oli kertonut Kannukselle, että hänellä oli oikeus ottaa uusi painos Erikoistehtävä -teoksesta, mutta hän ei tuolloin ollut tietänyt tekijänoikeuden ja kustannusoikeuden eroa. Hautamäki oli Kannuksen kanssa päättänyt julkaista kirjan. Hautamäki ei ollut ollut yhteydessä Kustannusliikkeeseen painatusoikeudesta ennen näköispainoksen painattamista.

Tekijänoikeus lain 31 §:n 1 momentin mukaan kustannussopimuksella tekijä luovuttaa kus-tantajalle oikeuden painamalla tai sen kaltaista menetelmää käyttäen monistaa ja julkaista kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Lainkohdan 2 momentin mukaan käsikirjoitus tai muu teoksen kappale, jonka mukaan teos on monistettava, jää tekijän omaksi.

Vilho Tahvanainen on 26.6.1971 allekirjoitetulla kustannussopimuksella suorittanut tekijän-oikeutta koskeneen osittaisluovutuksen. Hän on luovutuksella siirtänyt Kustannusliikkeelle yksinomaisen oikeuden Erikoistehtävä -teoksen kappaleiden valmistamisen teoksesta ja niiden saattamisen yleisön saa-taville. Tekijänoikeuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tällainen oikeudenluovutus on sallittu. Tekijänoikeuden luovuttaminen kustannusoikeuksien osalta on merkinnyt kustannussopimuksessa määritellyn sisältöisen oikeusaseman perustamista Kustannusliikkeelle. Solmittu kustannussopimus on sulkenut myös Vilho Tahvanaisen itsensä teoksensa hyödyntämisestä sovituilta osin eikä hänen oikeudenomistajaankaan ole ollut parempaa oikeutta .

Vilho Tahvanaisen 11.8.1985 päivätyssä kirjeessä ilmenevä lausuma tai muu asiassa esitetty ei osoita, että kustannussopimusta olisi muutettu tai että se ei enää olisi voimassa. Pekka Tahvanaisen Vilho Tahvanaisen oikeudenomistajana 5.5.2004 allekirjoittamalla asiakirjalla ei ole merkitystä Erikoisteh-tävä -teoksen julkaisuoikeuksien osalta.

Kalevi Kannuksen toiminta ja sen arviointi

Kannus on kertonut toiminimensä toiminnasta, että hän oli perustanut verkkokaupan 2000 -luvulla. Hän teki välityssopimuksia eri kustantajien ja omakustannuskirjoittajien kirjojen esittelystä ja tila-usten välittämisestä. Kannus ei ole kustantanut yhtään kirjaa, hän on avustanut Hautamäen lisäksi muita-kin omakustannuskirjoittajia editoinnissa, sivujen valmistuksessa, kirjapainon hankkimisessa ja ollut mu-kana tekemässä logistiikkasopimusta. Kannuksen yrityksellä ei ole kustannustoimintaa vaan normaalia kirjakauppatoimintaa, tosin toiminta on tappiollista. Verottaja pitää hänen toimintaansa harrastusluontoi-sena toimintana.

Kannus oli ollut Hautamäen tukiryhmässä keräämässä tälle tietoja ja markkinoinut Hautamä-en kirjoja verkkokauppansa kautta. Erikoistehtävä -teoksesta otetun painoksen osalta aloite oli tullut Hau-tamäeltä vuonna 2008. Kannus oli sopinut Hautamäen kanssa, että Erikoistehtävä -teoksesta tehdään pai-natus ja että siitä tulee liite Hautamäen kirjaan. Kannus oli saanut nimettömänä postilähetyksenä alkupe-räisen Erikoistehtävä -teoksen. Kannus oli selvittänyt, kuinka paljon kirjan painattaminen tulisi maksamaan kirjapainossa Tallinnassa. Tarjouksen saatuaan Kannus oli hyväksynyt tarjouksen Hautamäen kanssa keskusteltuaan ja ilmoittanut kirjapainolle siitä sähköpostilla. Kirjan painatuskulut kirjapainolle oli maksettu Kannuksen tililtä. Erikoistehtävä -teoksesta otetun painoksen niteet (myöhemmin Erikoistehtävä -kirja) oli lähetetty Kannukselle Turkuun ja Kannus oli

toimittanut ne logistiikkayhtiö Kustannustaito KT:lle Espooseen. Tämän yhtiön kanssa Kan-nuksen verkkokaupalla oli välityssopimus, johon liittyi muitakin kirjoja. Erikoistehtävä -kirjan osalta ei ollut erillistä välityssopimusta. Hautamäki teki omalta osaltaan sopimuksen mainitun logistiikkayhtiön kanssa.
Myytyjen Erikoistehtävä -teoksesta otetun painoksen niteiden osalta meneteltiin niin, että Kannus lähetti verkkokauppaan tulleet tilaukset Kustannustaidolle, joka lähetti Hautamäen kirjan ja Erikoistehtävä -kirjan tilaajalle, peri maksun, maksoi Hautamäen kirjasta kertyneen osuuden Hautamäelle ja loput välitystehtävästä sovitusta hinnasta bruttomääräisenä Kannukselle ja laskutti Kannukselta nettohinnan. Väliraha jäi Kannukselle. Maksujen kertymistä seurattiin ja kun pankkiluotto voitiin maksaa pois, sen jälkeen Erikoistehtävä -kirjaa annettiin ilmaiseksi. Erikoistehtävä -kirjan myyntitulot eivät kattaneet kirjan painatuskuluja, vaan luottoa lyhennettiin myös muista tuotteista tulleilla tuloilla. Hautamäki ei saanut tuloja Erikoistehtävä -kirjan myynnistä.

Siinä vaiheessa kun Kustannusliikkeen taholta oli otettu yhteyttä ja kielletty Kannuksen pai-nattaman kirjan myynti ja vaadittu sen hävittämistä, Kannus oli heti lähettänyt kieltokirjeen Erikoistehtävä -kirjan myynnistä. Koska Kustannusliikkeen kanssa ei päästy sopimukseen Kannus päätti Hautamäen kanssa, että koska kirjaa ei saa myydä, sitä pyritään jakamaan ilmaiseksi, ettei sitä tuhottaisi. Ilmaiseksi antaminen oli Kannuksen käsityksen mukaan myöskin hävittämistä. Erikoistehtävä -kirjasta oli ilmoitus hänen nettikirjakauppansa sivuilla ja kun tilaus saapui, Kannus lähetti sen Kustannustaidolle ja sieltä lähe-tettiin kirja tilaajalle. Kannuksen käsityksen mukaan Kustannustaito jakoi loput painoksen niteistä Hauta-mäen kirjatilauksen maksuttomana liitteenä kirjakauppoihin.

Tekijänoikeus loukkauksella tarkoitetaan tekijälle tai tekijänoikeudenhaltijalle tekijänoikeus-laissa turvatun suojan rikkomista. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Lainkohdan 2 momentin mukaan kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Edelleen 3 momentin mukaan teos saatetaan yleisön saataviin muun muassa, kun sen kappale tarjotaan myytäväksi.

Kannus on kiistänyt, että hän olisi toiminut Erikoistehtävä -kirjan kustantajana. Kannus on esittänyt, että Hautamäki olisi heidän välisensä sopimussuhteen perusteella ollut tämän asian oikea vas-taaja, ja että häntä vastaan nostettuna kanne tulisi tästä syystä jättää tutkimatta.

Tapani Mattila on esittänyt, että kustantaja on se juridinen toimija, joka on vastuussa kirjaili-jan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kirjan painattamisesta, markkinoinnista, varastoinnista, myyn-nistä eli kaikesta. Kannus on toiminut kustantajana tai piilokustantajana, joten sen johdosta kantajan vaa-timukset tässä asiassa on kohdistettu Kannukseen eikä Hautamäkeen.

Alun perin Kustannusliikkeen puolesta asiaa hoitanut Sakari Laiho, jonka toimeen Suomen Kustannusyhdistys ry:n johtajana kuuluu suomalaisen kirjankustannusalan edustaminen, on kertonut, että asian selvittelyn aikana ei ollut epäselvyyttä siitä, etteikö Kannus olisi toiminut Erikoistehtävä -kirjasta otetun painoksen kustantajana.

Edellä lausutusta ilmenee, että Kannus on itse tai omistamansa verkkokirjakauppaa harjoitta-van toiminimen kautta valmistanut Erikoistehtävä -teoksesta 1 000 kappaletta painattamalla ja julkaisemalla painoksen siten muutettuna, että alkuperäiseen kirjaan on lisätty Hautamäen kirjoittama prologi, ja saattamalla teos yleisön saataville tarjoamalla sitä myytäväksi sekä maksutta tilattavaksi ja jaettavaksi. Kysymys on Kustannusliikkeelle kuuluvasta tekijänoikeuslain suojaamasta taloudellisesta oikeudesta, jota Kannuksen menettely on loukannut. Siihen nähden mitä Kannus on itsekin toiminnastaan kertonut, ei ole syytä arvioida hänen toimintaansa muuksi kuin kirjan kustantamiseksi. Tosin sillä seikalla, millä nimikkeellä hänen toimintaansa kutsutaan, ei nyt ole merkitystä tekijänoikeuden loukkauksen arvioinnin osalta.

Oikeudenloukkauksesta vaaditut taloudelliset seuraamukset

Tapani Mattila on kertonut, että oli törmännyt Erikoistehtävä -teoksen piraattiversioon kesä-kuussa 2010 Kasvihuoneilmiö -nimisessä divarissa, jossa se oli maksanut 9 euroa.

Hautamäki on saanut myymällä uusintapainosta oman kirjansa kanssa yhdessä omakustan-nekirjalleen kiinnostavuutta, uskottavuutta ja sitä kautta taloudellista hyötyä. Siitä, että kirjaa on ollut liik-keellä ei ole aiheutunut Kustannusliikkeelle varsinaista sekaannusta, mutta pienessä piirissä on saatettu ihmetellä. Kirjaa oli luultavasti kerran tiedusteltu, jolloin Mattila ei ollut osannut keskustella asiasta, kun hänellä ei ole ollut tietoa piraattiversion olemassaolosta. Mattila näkee piraattituotteen niin, että kustannusliike olisi halunnut asiallisesti pystyä seisomaan kaikkien niiden asioiden takana,

joita kustannusliikkeen nimissä julkaistaan. Lisäksi tulee asian taloudellinen puoli, toisten kirjojen laiton kopiointi ja salaa levittäminen. Kustannustoiminta perustuu siihen, että se joka tekee työn, ottaa riskit ja maksaa kulut, saa myös palkan itselleen. Ei voida ajatella, että tällaiset oikeudet olisivat va-paasti käytettävissä.

Kannuksen ja Hautamäen yhtäpitävistä kertomukista ilmenee, että he ovat sopineet Erikois-tehtävä -kirjan uusintapainoksen tekemisestä, koska Hautamäen kirjan niin ruotsin- kuin suomenkielinen-kin painos olivat herättäneet kasvavaa kiinnostusta Erikoistehtävä -teosta kohtaan.

Tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan on suoritettava hyvitystä sekä korvausta menetyksestä, kärsimyksestä ja muusta haitasta silloin, kun teosta käytetään tekijänoikeuslain vastaisesti. Hyvitys ei edellytä tuottamusta, sen sijaan muu korvausvastuu edellyttää sellaista.

Kannus on vedonnut siihen, että uusintapainoksen ottamisen suhteen hänellä on ollut perus-teltu vilpitön mieli. Kannus on kertonut luottaneensa Hautamäen sanaan siitä, että tällä oli ollut oikeus ot-taa Erikoistehtävä -teoksesta uusi painos. Kannus tiesi, että Hautamäellä oli sopimus Pekka Tahvanaisen kanssa. Lisäksi Hautamäellä oli ollut hallussaan Tahvanaisen alkuperäinen käsikirjoitus. Edelleen Kannus tiesi, että Hautamäellä on avioliiton kautta sukulaisuussuhde Kustannusliikkeen omistajatahoon, sillä Hau-tamäen vaimo ja Mikko Mattilan vaimo olivat sisaruksia ja että Hautamäki oli saanut Mattiloilta kirjaansa liittyvää materiaalia. Kannus ei ollut ollut yhteydessä Kustannusliikkeeseen kirjan painatusoikeuksista en-nen näköispainoksen painamista.

Tältä osin on kysymys siitä, onko Kannuksella ollut hyvät perusteet uskoa, että hän edellä kerrotun tiedon varassa olisi toiminut laillisesti luottamalla Hautamäen ilmoitukseen siitä, että tällä oli te-oksen kustannusoikeus. Asiaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon, kuinka paljon Kannuksen toiminta on poikennut häneltä edellytettävästä huolellisuudesta ja toisaalta se, mitkä hänen tietonsa vahinkoriskistä ovat todellisuudessa olleet. Kannus on toiminut nettikirjakauppiaana ja kertomansa
mukaan avustanut omakustannuskirjoittajia kirjan painatukseen ja levitykseen liittyvissä asi-oissa. Kannus on myös tiennyt, että uusintapainoksen ottaminen vaatii teoksen kustannusoikeutta. Kan-nuksen kertoman mukaan Hautamäki on toiminut urheiluopiston rehtorina.

Kustannusliikkeen osalta kysymys on elinkeinotoimintaa harjoittavasta osakeyhtiömuodossa toimivasta kustannusliikkeestä, joten sukulaisuussuhde ei yleensä ole sellainen seikka, jonka johdosta osakeyhtiö luopuisi taloudellisista oikeuksistaan. Kerrotuissa olosuhteissa

Kannuksen on tullut ymmärtää, että Hautamäellä ei ole sellaista tietoa tekijänoikeuskysymyk-sistä, että hän olisi voinut luottaa pelkkään Hautamäen ilmoitukseen. Kannus ei ole ottanut yhteyttä Kus-tannusliikkeeseen ennen kirjan painattamista, vaikka kirjan uusintapainoksen kustantajaksi on merkitty Akateeminen Kustannusliike. Kannus ei ole ollut asiassa perusteltua vilpitöntä mieltä, joten hänellä on ol-lut selonottovelvollisuus siitä, että kirjan kustannusoikeuden haltijan oikeusasemaa ei rikota. Kannus on kerrotulla menettelyllä laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa ja toiminut oikeudenvastaisesti.

Kannus oli sopinut Hautamäen kanssa, että ensin Erikoistehtävä -kirjasta peritään 15 euroa, ja kun painatuslaina on maksettu pois, kirjaa voidaan jakaa ilmaiseksi. Tosin jo tuolloin kirjaa jaettiin ilmaiseksi sotaveteraaneille ja vastaaville, jos nämä ostivat Hautamäen kirjan. Kannuksella ei kertomansa mukaan ole määrällisesti tietoa Erikoistehtävä -kirjan myynnistä ja tai ilmaisjakelusta, koska sopimus Hautamäen kanssa ei edellyttänyt tällaista seurantaa. Kannuksen arvioin mukaan Erikoistehtävä kirjaa myytiin alle 300 kappaletta. Ensin sitä myytiin 15 eurolla, myöhemmin 10 eurolla, mutta kirjalla ei ollut suurta menekkiä. Siitä mihin kirjaa meni, ei tehty seurantaa, koska asiassa ei ollut muita osapuolia kuin Hautamäki ja Kannus ja tilitys tapahtui verkkokaupan kautta.

Kannuksen ja Hautamäen kertomasta on ilmennyt, että 1 000 kappaleen Erikoistehtävä -kirjan erästä Hautamäki oli saanut laatikollisen eli 22-24 kirjaa itselleen levitettäväksi Hautamäen kirjaansa kos-kevien informaatiotilaisuuksien yhteydessä. Nämä kappaleet Hautamäki on kertomansa mukaan kahta kappaletta lukuun ottamatta levittänyt maksutta sotainvalideille ja veteraaneille, joku oli halunnut maksaa-kin kirjasta. Laihon otettua yhteyttä Kannukseen ja vaadittua uusintapainoksen poisvetämistä myynnistä Kannus oli ensin tehnyt niin, mutta neuvottelut Kustannusliikkeen kanssa eivät olleet johtaneet tulokseen, eikä Kustannusliike ollut tyytynyt kirjan poisvetoon markkinoita, vaan oli vaatinut sen kappaleiden hävit-tämistä. Tuolloin Kannus ja Hautamäki olivat yhtä pitävän kertomuksensa mukaan päättäneet, että kappa-leet annetaan
maksutta, ettei niitä tuhottaisi. Siihen nähden, että Kannuksen ilmoituksen mukaan Erikois-tehtävä -kirjaa olisi myyty alle 300 kappaletta, sitä on tullut levittää maksutta Kannuksen nettikirjakaupan ja Hautamäen kirjan liitekirjana kirjakauppoihin yhteensä noin 700 kappaletta.

Laiho on kertonut, että teoksen hinnan määrittää kustantaja. Kirjan hinnasta noin kolmannes tai 35 prosenttia menee kirjakaupalle, tekijälle tuleva korvaus vaihtelee 20 prosentin kummallakin puolella ja loppu jää kustantajalle, josta tämä maksaa kaikki kulunsa muun muassa kirjan tekemiseen menevät ku-lut. Jos kustantaja myy itse kirjaa niin sanottuja

kanavakuluja eli kirjakaupan osuutta ei synny. Painoksen suuruuden vaikutuksesta Laiho on lausunut, että ensimmäinen kirja on kallein, eli mitä suurempi erä painetaan, sitä halvemmaksi muodostuu yksittäisen kirjan kustannus. Kirjan elinkaari tyypillisimmällään on sellainen, että kirja myy ensimmäisten kuukausien aikana enemmän kuin myöhemmin.

Laiho on kantajan pyynnöstä arvioinut nyt tyypillisesti tämän kaltaisen, paksuisen ja kova-kantisen tietokirjan keskihintaa kustantajan näkövinkkelistä. Laihon mukaan hänen arvionsa on summaari-nen. Hän on arvioinut painoksen keskiarvohinnaksi noin 30 euroa, jolloin normaalijakelussa kirjakauppa ottaisi kolmanneksen ja kustantajalle jäisi noin 20 euroa. Kirja päätyy elinkaarensa mukaan ajan kuluessa alennuskoriin, jolloin sen hinta lähenee nollaa. Tähän nähden varovainen keskiarvohinta, jonka kustantaja olisi saanut, olisi 10 euroa. Arviota tehdessään Laiholla on ollut käytössä Erikoistehtävä kirja. Erikoistehtävä -kirjan painatuskulut 3.665 euroa ovat hänen mukaansa sinänsä kuulostaneet oikean suuntaisilta.

Kustannusliike on perustellut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimusta sillä, että Kustannuslii-ke olisi kirjan julkaisemalla saanut myyntivoittoa 10 euroa kappaleelta ja laittomasti otetun 1 000 vedoksen osalta 10 000 euroa, joka summa on vastaajan toimien johdosta jäänyt saamatta. Nimen käyttämisestä oi-keudettomasti on Kustannusliikkeen arvion mukaan aiheutunut 2 000 euron määräinen vahinko, jonka määrän korvaamista on vaadittu hyvityksenä.

Tekijänoikeuslain valmistelutöissä (HE 32/1984 vp s. 16) on lausuttu, että hyvitystä määrättä-essä riittää, että teoksen käyttäminen olisi objektiivisesti katsoen lain vastaista. Hyvityksen määrästä on lausuttu, että milloin alalla ei ole sopimuksia korvausperusteista, hyvityksen vähimmäismääränä olisi pi-dettävä kohtuullista summaa, jolla tekijä todennäköisesti olisi antanut luvan teoksen käyttämiseen. Teok-sen tahallisesta tai varomattomuudesta tapahtuvasta teoksen lainvastaisesta käytöstä on suoritettava hyvityksen lisäksi korvaus kaikesta
muustakin aineellisesta ja aineettomasta vahingosta sekä kärsimyksestä ja muusta haitasta. Korvauksen määrästä on lausuttu, että sitä olisi suoritettava niin suuri määrä, että vahingonkärsijä kor-vauksen johdosta pääsisi samaan asemaan, jossa vahinkotapahtumaa lainkaan olisi tapahtunut.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, millaista korvausta vastaan Kustannusliike olisi anta-nut oikeuden uusintapainoksen kustantamiseen. Tapani Mattila on kertonut, että Erikoistehtävä -teoksessa on ollut kysymys siitä, että marsalkka Mannerheimilla oli sodan aikana yhteys Neuvostoliiton korkeimpaan johtoon. Tämä tieto yhteyksistä on ollut hyvin ristiriitainen eikä suoranaisia todisteita asiasta

Mattilan tietojen mukaan ole löytynyt. Sen johdosta kirjasta ei ole otettu uusintapainosta. Kirjaa on kyselty vuosikymmenien jälkeenkin. Uusintapainosta on harkittua, mutta koska mitään uutta tietoa ei ole tullut, sitä on lykätty.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että niissäkin tilanteissa, joissa käyttö on ollut sellaista, ettei oikeudenhaltija missään tapauksessa olisi subjektiivisista syistä antanut käyttölupaa, on hyvityksen määrä pyrittävä kuitenkin arvioimaan objektiivisin perustein vastaavia käyttötilanteita silmällä pitäen, ja että huomioon otettavia seikkoja ovat ainakin käytön laatu ja laajuus. (Katariina Sorvari; Tekijänoikeuden loukkaus, Juva 2007 s. 283)

Tietokirjan hinnan muodostumisesta esitetyn selvityksen perusteella on ilmennyt, että teki-jänpalkkio tällaisessa kirjan osalta on 20 prosentin molemmin puolin ja että kirjan myynnin elinkaarimalli huomioon ottaen 1 000 kappaleen kirjan keskihinnaksi muodostuisi 10 euroa. Siihen nähden, että tekijän-palkkioprosentti esitetyn kaavan mukaan määrätään siitä hinnasta, jonka kustantajan kirjalle määrää eikä asiassa ole esitetty muutakaan perustetta, jonka perusteella hyvityksen määrä olisi arvioitavissa, on vaa-dittua 2 000 euron suuruista hyvitysvaatimusta pidettävä määrällisesti perusteltuna.

Hyvityksen määrää harkittaessa ei sille seikalle, että uusintapainoksen levitystoimi on ollut tappiollinen, ole annettava merkitystä. Oikeuden loukkauksen vakavuutta korostaa, että Kannus on sen jälkeen, kun Kustannusliikkeen taholta on otettu häneen yhteyttä, on sen sijasta, että olisi kokonaan vetä-nyt kirjan pois leivityksestä, tarjonnut sitä maksutta siinä tarkoituksessa, että luvattomasti valmistetut ni-teet välttyisivät hävittämiseltä.

Näin ollen käräjäoikeus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n säännös huomioon ottaen ar-vioi kohtuullisen hyvityksen määräksi 2 000 euroa.

Tekijänoikeuden aineettomasta luonteesta johtuen oikeudenloukkauksen kohteen taloudelli-nen asema ei välttämättä muutu. Kannuksen kertoman mukaan painoksen kustannustoimi on ollut talou-dellisesti tappiollinen ja että painoksesta oli myyty alle 300 nidettä. Tosin Kannuksen mukaan Hautamäen kanssa tehdyn alkuperäisen sopimuksen perusteellakin tarkoituksena ei ollut taloudellinen voitto, vaan että kun painokustannuksiin otettu luotto olisi maksettu, olisi kirjaa voitu jakaa maksutta. Kannus Promerit toiminimen haltijana ei ole saanut taloudellista hyötyä Kustannusliikkeen kustannusoikeuden loukkauksen johdosta, vaan asiasta mahdollisesti tullut hyöty on koitunut Hautamäelle hänen kirjoihinsa kohdistuvan kiinnostuksen lisääntymisen muodossa.

Kustannusliikkeen vahinko ilmenee menetettynä hyötynä, jonka se olisi voinut saada, jos se olisi itse kustantanut vastaavan painoksen. Tapani Mattilan kertomasta on ilmennyt, että Kustannusliike on harkinnut uutta painosta Erikoistehtävä -teoksesta.

Asiassa on ilmennyt, että Hautamäen ensimmäisen kirjan molemman kieliset painokset ovat herättäneet Erikoistehtävä -teoksen kysyntää markkinoilla. Uusintapainos on vastannut tähän kysyntään ja samalla aiheuttanut kysynnän vähentymistä Kustannusliikkeen itse mahdollisesti tulevaisuudessa kustan-taman uuden laillisen painoksen osalta. Hautamäen kirjan samaa aihepiiriä koskeva toinen osa on hänen kertomansa mukaan tulossa, joten tämäkin todennäköisesti tulisi aiheuttamaan Erikoistehtävä -teoksen kysyntää.

Kustannusliike on näyttänyt, että sille on aiheutunut vahinkoa luvattomasta uusintapainok-sesta ainakin siltä osin kuin sen niteet yleisön joukkoon tavalla tai toisella päätyneinä vähentävät Kustan-nusliikkeen mahdollisen Erikoistehtävä -teoksen painoksen kysyntää markkinoilla. Se seikalla, että kiin-nostus kirjaan on aiheutunut Hautamäen kirjoitusten ja muu toiminnan osalta, ei sinänsä ole arvioitavissa kustannusoikeuden haltijalle aiheutunutta vahinkoa vähentävänä tekijänä.

Kannus ei ole kiistänyt Kustannusliikkeen tietokirjan hinnan muodostuksesta esittämää näyt-töä, eikä esittänyt vastanäyttöä. Sitä seikkaa, että Kannus ilmoittaa myyneensä luvatonta painosta 15 euron hintaan, ei ole syytä ottaa perusteeksi Kustannusliikkeen vahinkoa arvioitaessa, vaan perustellumpaa on 30 euron lähtöhinnan perusteella päätyä 10 euron keskihintaa. Esitetyn hintamallin mukaan kustantajalle kanavakulujen ja tekijänpalkkion jälkeen jäävästä osuudesta kustantaja vastaa kaikista kuluista, joita sille aiheutuu muun muassa painatuskuluista. Vaaditusta 10 000 euron määrästä tulee vähennettäväksi painatuskulujen määrä 3 665 euroa, jolta Kustannusliike nyt on säästynyt, joten aiheutuneen vahingon laskennalliseksi määräksi muodostuisi 6 335 euroa.

Sitä seikkaa, että Kannus on toimillaan onnistunut levittämään lähes koko painoksen, ei kui-tenkaan voida pitää näyttönä siitä, että koko 1 000 kappaleen suuruinen painos menisi kaupaksi. Kaikki, jotka nyt olivat tilanneet Erikoistehtävä -kirjan Hautamäen kirjan maksuttomana liitekirjana, tuskin olisivat tilanneet sitä maksullisena versiona. Kannuksen esittämä käsitys siitä, että kirjalla ei ole ollut kovaa kysyntää puhuu tämän tulkinnan puolesta. Näin ollen käräjäoikeus asiassa esitetty huomioon ottaen arvioi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n perusteella kohtuuden mukaan Kustannusyhtiölle aiheutuneen vahingon määräksi 5 700 euroa.

Kustannusliikkeen Erikoistehtävä -kirjan kappaleita koskeva luovutusvaatimus

Kustannusliike on vaatinut, että kaikki jäljellä olevat luvattoman painoksen niteen luovute-taan sille hävitettäväksi.

Todistajan kuultu Hautamäki on kertonut, että hänellä on kaksi nidettä. Kannuksen ilmoituk-sen mukaan hänellä tai hänen vaikutuspiirissään (oikeudenkäyntiavustaja) on kaikkiaan 3 nidettä. Kannus ja Hautamäki ovat kiistänyt olevansa tietoisia muiden niteiden sijainnista.

Tekijänoikeuslain 58 §:n mukaan muun muassa laittomat teoskappaleet voidaan sen mukaan kuin tuomioistuin katsoo kohtuulliseksi määrätä asianomistajan vaatimuksesta hävitettäviksi, muutettavik-si tai luovutettaviksi asianomistajalle valmistamiskustannuksia vastaavasta korvauksesta tai saatettaviksi sellaiseksi, ettei sitä voida käyttää väärin.

Kannus on pitänyt vaatimusta häneen kohdistettuna kohtuuttomana, mutta on ilmoittanut suostuvansa luovuttamaan kappaleensa ilman korvausta postittamalla ne Kustannusliikkeelle.

Kannuksen edellä kerrottu toiminta luvattoman teoksen kustantajana ja levittäjänä huomioon ottaen häneen kohdistettua vaatimusta ei voida pitää kohtuuttomana. Sen johdosta Kannus velvoitetaan luovuttamaan Kustannusliikkeelle hallussaan olevat kolme kappaletta suostumuksensa mukaan ilman valmistuskustannuksista suoritettavaa korvausta.

Siltä osin kuin vaatimus kohdistuu Hautamäen hallussa oleviin kappaleisiin, vaatimus hylä-tään paitsi, että Kustannusliike ei ole suoraan kohdistanut vaatimusta Hautamäkeen, myös sen vuoksi, että ei ole edellytyksiä määrätä teoskappaleita luovutettavaksi asianomistajalle korvauksetta ilman oikeudetto-masti valmistetun teoskappaleen omistajan suostumusta.

Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeu-denkäyntikulut. Saman lain 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeuden-käynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta ai-heutuneet kustannukset.
Lain esitöiden (HE 107/1998 vp s. 16) mukaan tarpeellisilla toimenpiteillä tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat olleet aiheellisia kanteen ajamiseen tai siihen vastaamiseen. Tapauskohtaisesti on harkittava, ovatko suoritetut toimenpiteet

olleet oikeudenkäynnin kannalta aiheellisia. Toimen tarpeellisuuden arvioinnissa on lähdettä-vä siitä kysymyksestä, onko toimenpiteen suorittamisen ajankohtana ollut objektiivisesti ajatellen perusteltu syy pitää toimen suorittamista aiheellisena. Eräänä lähtökohtana tulee olla asian laatu ja tarpeellisten toimenpiteiden vaatima työn määrä. Vaikuttavia voivat olla myös asian vaikeus sekä riidanalaisen etuuden arvo ja muu merkitys. Tarpeellisten toimenpiteiden suorittamisesta johtuvien kulujen ja palkkioiden kohtuullisuuden kohdalla on korostettu, että tarpeellisten ja kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen arvioinnin tulee suhteutua kulloisenkin yksittäisen asian erityispiirteisiin, mutta myös samanlaisissa asioissa yleensä käytettyyn laskutukseen. Oikeuskäytännössä (KKO 1997:195) on katsottu, että arvioitaessa vastapuolen korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrää asiaa on arvosteltava lähtien siitä, mitä jutun hoitaminen on sen laatu ja laajuus huomioon ottaen edellyttänyt ja mikä on siitä normaali ja kohtuullinen palkkio.

Kannus on kiistänyt Kustannusliikkeen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen oman oikeudenkäyn-tilaskunsa suuruisen vaatimuksen 4 400 euron ylittävältä osalta ja tuntikorvauksen avustajansa VT Silven-noisen käyttämän 200 euron tuntiveloituksen ylittävältä osin. Matka-aika on kiistetty, koska oikeudenkäynti on tapahtunut vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa Turussa. Lisäksi Kannus on vedonnut asiassa itse ja lisäksi Hautamäen osaltaan kantajalle esittämiin sovintotarjouksiin, viitannut KKO 2008:52 ennakkoratkai-susta ilmenevään ja katsonut, että hänen tulisi saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan, vaikka hän hä-viäisikin jutun.

Kustannusliikkeen oikeudenkäyntikululaskun määrä on ollut arvonlisäverottoman palk-kiovaatimuksen osalta 11 960 euroa ja avustajan OTM Ojalan tuntiveloitus 230 euroa. Asiassa on toimitettu valmisteluistunto sekä jatkettu valmistelu ja välitön pääkäsittely. Kustannusliike on käyttänyt kotipaikal-taan eli Helsingistä olevaa avustajaa. Tältä osin laskutettavaa matka-aikaa on kertynyt kahden käräjämat-kan osalta yhteensä 10 tuntia. Asia on luonteeltaan ollut sellainen, että kantajan oikeuksien valvonta on edellyttänyt yhtiön kotipaikkakunnalta olevan avustajan käyttämistä. Käräjäoikeuden istuntojen osalta las-kutettu määrä on ollut kohtuullinen. Haastehakemuksen laatimiseen ja vastaukseen tutustumiseen on käy-tetty yhteensä lähes 31 tuntia. Asian laatu, laajuus ja tarpeellisten toimenpiteiden vaatima työn määrä huomioon ottaen asiassa esitetyt toimenpiteet ja niihin käytetty aika ovat olleet liialliset 10 tuntia ylittävältä osin. Työn laatu ja laskusta ilmenevät toimenpiteet huomioon ottaen 200 euron tuntikorvausta on pidettävä kohtuullisena. Näin ollen kohtuullisena oikeudenkäyntikulujen määränä on pidettävä 6 250 euroa lisättynä kulujen määrällä 141,86 euroa eli yhteensä 6 391,86 euroa.

Siltä osin kuin kysymys on Kustannusliikkeelle esitettyjen sovintotarjouksien merkityksestä oikeudenkäyntikuihin ja viitatun ennakkoratkaisun soveltumisesta asiaan, käräjäoikeus toteaa, että nyt ei ole kysymys oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta osavoittotilanteesta. Kustannusliike on voittanut vaatimansa kanneperusteet, vaikka vaatimukset eivät ole määrällisesti täysin menestyneetkään. Tältäkin osin kysymys on ollut sellaisista seikoista, joilla ei ole ollut vaikutusta oikeudenkäyntikulujen määrään. Arvioitaessa sovintotarjousta, jonka Hautamäki oli lähettänyt kantajalle, tulee ottaa huomioon, että se perustui siihen Kannuksen taholta tässä oikeudenkäynnissä erheelliseksi selitettyyn seikkaan, että tarjouksen tekovaiheessa olisi ollut vielä jäljellä 700 vedosta luvattomasti otetusta painoksesta ja että so-pimus olisi myös Hautamäen kertoman mukaan edellyttänyt oikeutta luvattoman painoksen edelleen levi-tykseen, joiden myynnistä puolet sovintotarjouksen 10 000 euron kokonaismäärästä olisi tullut kertyä. Sii-hen nähden, että tekijänoikeus on laissa suojattu oikeushyvä, ei tuomitulle vahingonkorvauksen määrälle pelkästään ole annettava merkitystä.

Asiassa on riidatonta, että Kustannusliike on arvonverovelvollinen, joten asian hävinneen vastaajan maksettavaksi tuomittaviin oikeudenkäyntikuluihin ei sisällytetä arvonlisäveron määrää.

Tuomiolauselma Vaatimukset muilta osin hyläten Kalevi Kannus Promerit -nimisen toiminimen omistajana velvoitetaan suorittamaan Akateemiselle Kustannusliike Oy:lle

1) vahingonkorvauksena Vilho Tahvanaisen kirjoittaman Erikoistehtävä – teoksen oikeudet-tomasta julkaisemisesta 5 700 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 22.11.2011 lukien,

2) tekijänoikeuslain mukaisena hyvityksenä teoksen lain vastaisesta käyttämisestä 2 000 eu-roa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 10.7.2013 lukien,

3) oikeudenkäyntikulujen korvauksena 6 391,86 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukein.

4) Lisäksi Kalevi Kannus velvoitetaan palauttamaan kolme luvattomasti painetun teoksen nidettä Akateeminen Kustannusliike Oy:n haltuun hävittämistä varten 0 euron korvausta vastaan 20.12.2013 mennessä suostumuksensa mukaan postin välityksellä.

Edellä olevat kopiot ovat vastaajan liitteet nro 1. ja nro 2.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *