Paikallinen Saksan/Puolan välinen konflikti (1.9.1939) laajennetaan…

Suomi myrskyn silmassa Erkki Hautamäki Ennakkoa ”Suomi myrskyn silmässä” II-osan käsikirjoituksesta:
editoimaton…
.
H u o m au t u s II.

.
Suomen armeijan lähtiessä marsalkka Mannerheimin johdolla hyökkäykseensä 10.7.1941 ovat monet aikaisemmat suurvaltojen salatut poliittiset ja sotilaalliset sopimukset ja päätökset vaikuttaneet ratkaisevasti tämän erikoisen tilanteen syntymiseen ja käynnistymiseen myös Suomen kohdalla. Pyrin seuraavassa tuomaan lukijalle lyhyesti esille syy-yhteyksiä, jotka laajempina löytyvät kirjan I-osassa ja pääosin tämän II-osan luvuissa 7-12 …
.
Paikallinen Saksan / Puolan välinen konflikti ( 1.9.1939 ) laajennetaan Länsivaltojen/Puolan ennakko suunnitelmien mukaisesti eurooppalaiseksi sodaksi 3.9.1939. (Ts. Englanti ja Ranska julistavat sodan Saksalle. Lukija voi selvästi todeta, ettei sota tässä vaiheessa lainkaan ollut vielä maailmansotaa. Presidentti Roosevelt tosin oli pitkään 1934-1939 korkeiden asiamiestensä ( mm. UM G.Hull, Lähettiläs A. Biddle ja korkeimman oikeuden jäsen F.Frankfurter, joka toimi Rooseveltin tärkeänä neuvonantajana, tuonut esille kantansa sodan laajentamisesta, jolloin olisi vasta kysymys – maailmansodasta. Frankfurter tuokin heinä- elokuun vaihteessa 1939 Lontooseen Churchillille USA:n presidentin viestin, jossa Roosevelt ilmoittaa liittävänsä maansa yhteiseen rintamaan Saksaa vastaan. Milloin tämä ” v i r a l l i s e s t i” tapahtuisi, tulisi riippumaan sotatilanteen kehittymisestä. Tämän tiedon perusteella rohkenivat Englanti, Ranska ja Puola jo tuolloin hylätä kaikki mahdolliset Saksan esittämät neuvottelu – ja rauhantarjoukset. Rooseveltillä on kuitenkin vielä voitettavanaan kolme vaikeaa estettä sodan julistamiseksi Saksalle; oli voitettava taistelu USA:n presidentin virasta, mitä mm.Churchill piti Englannille elämän ja kuoleman kysymyksenä ,-syyn lukija arvannee ! Toiseksi oli saatava Kongressin suostumus euroopalaiseen sotaan mukaan menolle Saksaa vastaan, mikä edellytti tuossa vaiheessa Saksan sodanjulistusta Yhdysvalloille. Sitä ei näyttänyt millään muotoa saatavan, koska Hitlerin hartain toive oli monien rauhanesitystensä myötä ollut saada Yhdysvallat pysymään puolueettomana ja irti Euroopan sodasta. Tilanne oli kiusallisesti – takalukossa. Molemmat sekä Churchill että Stalin odottivat kärsimättöminä Rooseveltin ratkaisuja. Hitler tajusi tilanteen ja huolimatta Rooseveltin monin tavoin Saksaa vastaan jo 1939 lähtien provokatiivisesti käymästä j u l i s t a m a t t o m a s t a sodasta, ei
.
Roosevelt onnistunut ”kiskomaan ” Saksalta sodanjulistusta. Hitleristä ja Saksasta oli tulevaa historian kirjoitusta ajatellen kuitenkin ehdottomasti ensin tehtävä 2.M-sodan aloittaja. Tähän vaikeaan tilanteeseen löytävät Roosevelt ja hänen uskottu neuvonantajansa VVM
.
H.Morgenthau jr. loistavan ratkaisun – ” takaportin ”, jonka avaajaksi valitaan J a p a n i !

Tätä 3 – liiton ( Akselivallat; Saksa ,Italia, Japani ) jäsenmaata oli Yhdysvallat ja Roosevelt myös pitkään kiusanneet monenlaatuisilla provokaatioilla, joista öljynvientikielto oli kaikkein raskain. ( Lukija muistaa eurooppalaisten sotien (1.ja 2.M-sota) lähinnä Englannin toimesta julistetun täydellisen merisaarron Saksalle, jonka pitävyyteen pakotettiin osallistumaan myös monet puolueettomat maat. Tämä tiesi mm. nälänhätää ja nälkäkuolemaa sadoille tuhansille siviili ihmisille tuhoten vähitellen Saksan vastustuskyvyn myös sotilaallisesti.)

.

O v e n II-maailmansotaan avaa Amerikan Yhdysvallat ja presidentti Rooseveltin hallitus.

======

Monin tunnusmerkein voimme todeta, että II – maailmansodan ratkaisutaistelut (rintama E ) ovat vääjäämättä alkaneet. Miten tähän on tultu ? Mikä saa Rooseveltin toimimaan Churchillin kautta, – olihan Englannissa Chamberlainin hallituskin? Miksi hänen suhteensa Stalinin kanssa jatkuu ymmärtäväisissä ja hyvissä merkeissä, huolimatta esim. yllättävästä M/R- sopimuksesta 23.8.1939 ?
.
Hitlerin pyrkimys yhdistää Versaillesin rauhassa 1919 ryöstetyt Saksan osat emämaan yhteyteen oli onnistunut aluksi rauhanomaisesti mm. asukkaiden tukemilla äänestyksillä ( Saar, Reininmaa, Memel, Itävalta ), tai tarvittaessa sotavoiman käytöllä uhkaamalla ( Sudeetti-alueet, Böömi ja Määri, Slovakia jäisi its.) Puolan kysymyksen yhteydessä ( Danzig ja Puolan käytävä) hylkää sotakiihkon vallassa ( osa mobilisaatio jo toukokuussa 1939 ) oleva Puolan johto ( Beck, Rydz-Smigly, Mickici ) Englannin, Ranskan ja Rooseveltin tiukasta yllytyksestä kaikki Saksan esitykset sopimuspohjaisesta 16 kohdan rauhan mallista ja huolimatta Saksan suostumisesta
.
suorittamaan korvauksia.) Näin muutetaan paikallinen konflikti Englannin ja Ranskan sodanjulistuksella 3.9.1939 eurooppalaiseksi sodaksi. Katteettomilla takuilla sotilasavun antamisesta onnistuivat nämä Saksan vanhat viholliset kiihottamaan Puolan järjettömiin ja jopa raakoihin provokaatioihin ( saksalaisväestön karkotukset, väkivalta, keskitysleirit ) hyökkäyksen valmistelussaan Saksaa vastaan ja luottamaan Länsivaltojen takaamana ” sotasaaliina” uuden Suur-Puolan muodostamiseen Saksan alueiden kustannuksella. Tämä takuu ja lupaus kyllä lunastettiinkin 2.M-sodan jälkiselvityksessä, mutta mihin hintaan ? / kirj. )

.

Englannin Kabinetin jäsenen ja I-merilordin Winston Churchillin, onnistuu saamaan sekä Englannin että Ranskan hallituksilta hylkäävät vastaukset kaikkiin Hitlerin neuvottelu – ja rauhanesityksiin, jolloin Saksa oli valmis lopulta omalta osaltaan ( ”Fall Weiss ”) nopeasti iskemään 1. 9.1939 Puolan kimppuun saman aikaisesti Puna – armeijan kanssa ( Tästä sovittu lopullisesti toukokuun alussa 1939 Berliinissä / I –osa s.79, 81, 83, 84 ) Myöhemmin 23.8.1939 tehtyyn M / R-sopimukseen ei sovittua aikataulua (= viimeistään 1.9.-39 mennessä) yhteisestä hyökkäyksestä enää liitetty. Molempien maiden etu – (intressi -) piirejä koskevat asiat kirjattiin tuolloin erilliseen ja salaisena pidettävään lisäpöytäkirjaan / I-osa ss.92 – 93 /Liite: 2 / venäjän- kielisenä s.288 )
.
Stalinin loistava ”välistäveto”.
.
Puna-armeija hyökkää Itä-Puolaan vasta 17.9.1939 ! Stalin toteaa eräässä yhteydessä ; Hitler löi Puolan yllättävän nopeasti ja voittoisasti, mutta kärsi samalla vakavan tappion kansainvälisessä mielipiteessä, jonka tulemme hyödyntämään omassa ulkopolitiikassamme. Tämä on totta, sillä nyt tehtiin Saksasta auttamatta voimakkaalla läpi koko tulevan sotahistorian kulkevalla propagandalla 2.maailmansodan aloittaja.

.

Hitlerille valmisteltu ansa oli lauennut.( Ranskan Berliinin lähettiläs Coulondre: ” kala oli koukussa, sitä ei saanut päästää irti ” ! )
.
Saksa ottaa oman osansa nujertaen Puolan käytännössä 2 – 3 viikossa. Stalin ja Molotov yllättäen
.
pidättelevätkin taktisesti, Ribbentropin lukuisista kyselyistä välittämättä ja jopa valheita keksien, puna-armeijansa hyökkäystä Itä – Puolaan 17.9.1939 saakka. He ovat tietoisia, etteivät saa Ranskan ja Englannin sodanjulistusta ja että Roosevelt on luvannut tuoda USA:n joka tapauksessa mukaan sotaan Saksaa vastaan heti sopivan provokaation keksimisen jälkeen. Rooseveltin korkea virkamies F.Frankfurter tuo Churchillille tiedon tästä heinä-elokuun vaihteessa 1939. USA:n ulkoministeri C. H u l l ilmoittaa jo 18.3.1939 (Osa- I s.64.) belgialaiselle diplomaatille Washingtonissa, että mikäli sota syttyy Euroopassa, tulee Yhdysvallat puuttumaan siihen ” ei voi vielä sanoa tapahtuuko se kolmen päivän, kolmen viikon vai, kolmen kuukauden kuluessa, mutta me tulemme mukaan sotaan”!
.
Kansainliiton sveitsiläinen komissaari Danzigissa Karl B u r k h a r d t : ” Olin kauhistunut, kun 3.12.1938 USA:n Puolan suurlähettiläs Anthony B i d d l e ilmoitti minulle, että puolalaiset tulisivat varsin pian taistelemaan Saksaa vastaan, jota hän (Biddle) tulisi tervehtimään isäntänsä Rooseveltin tavoin tyydytyksellä.”

.

Suuren sotapelin ”shakkilaudalla” olivat suurvaltojen pitkäaikaisten valmistelujen tulokset – sekä sotilaalliset ryhmitykset ja sopimukset, kuin myös kaikkinaiset sotapotentiaalin volyymiin ja sen lisäämiseen liittyvät toimenpiteet olleet valmisteltavina vähintäänkin 1935- 1941 — tosin hyvin salattuina.
.
Näin oli Ympärysvaltojen ( myöh. Liittoutuneet) sanelema Versaillesin järjetön kostorauha ( 1919)
.
ja siinä Saksan alistaminen ”kahleisiin”, saanut monin perustein odotetun seurauksensa; oli alkanut Maailmansotien 2.näytös. Saksan nousu pulasta ja nälästä, joka alkoi Hitlerin johdolla, kasvattikin Saksan osuutta teollisuutensa ja kansainvälisen kauppansa alueella merkittävästi. Tämä koettiin lännen suurvaltojen piirissä vakavana uhkana (Roosevelt, Churchill, Daladier ).Provosoivasti julistettin Saksan ja Hitlerin merkitsevän muutamine liittolaisineen vaaraa koko maailman sivilisaatiolle. Heidän mielestään Versaillesissa oli e p ä o n n i s t u t t u, koska Saksa oli noussut jälleen tasaveroiseksi kilpailijaksi maailman talous- ja kauppamarkkinoilla, mutta ei niinkään vielä sen sotilaallisen voiman kehitystä ajatellen. Huolimatta Hitlerin monista vakavista rauhan esityksistä, kuvattiin Saksa lännen kauhu propagandassa kaikkia maailman demokraattisia valtioita uhkaavana diktatuurina pyrkimyksessään m a a i l m a n h e r r u u t e e n !
.
” Siksi olisi se jälleen murskattava ja tällä kertaa lopullisesti” ( Churchill 1934,( I-osa s. 66.)
.
SUOMI myrskyn silmässä 1, osa e-kirjana heti luettavaksi; https://kirja.elisa.fi/ekirja/suomi-myrskyn-silmassa-1-osa-0
.
Painotuotteena verkkokaupasta: http://www.promerit.net/tuote/myrsky-jpg/

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top

Jaa:

Jaa facebookissa
Jaa X palvelussa