Author Archive

Velan vanhentumisesta

By |

Tietoa velanvanhentumisesta.


 
Tärkeää on erottaa toisistaan kaksi eri asiaa tarkoittavaa velan vanhentumistermiä,jotka on yleinen vanhentuminen ja lopullinen vanhentuminen.
 
Yleinen vanhentuminen kolmessa vuodessa ,ellei velkoja ole laskuttanut saatavasta tuona aikana.Sama pätee myös silloin mikäli laskusta ei ole huomautettu tai sen osalta ei ole tehty mitään perintätoimia viimeisen kolmen vuoden aikana.Yleinen vanhentumisaika pitenee viiteen vuoteen,mikäli haettu ulosottoperuste.
 
Velan lopullinen vanhentuminen tarkoitetaan sitä että jokainen velka vanhenee tietyn määräajan kuluessa erääntymisestä,vaikka sitä olis peritty säännöllisesti niin,ettei kolmen vuoden aikaraja ole ylittynyt.
 
Erilaisilla veloilla on eripituinen lopullisen vanhentumisen määräajat.Mikäli velkoja on yksityishenkilö eikä velalle ole haettu ulosottoperustetta on vanhentumisaika 25 vuotta laskun eräpäivästä .Mikäli .velkojana yksityishenkilö on hakenut saatavalleen ulosottoperusteen,on vanhentumisaika 20 vuotta tuomion antamispäivästä.
 
Mikäli velkoja on yritys tai yhteisö on velan lopullinen vanhentumisaika ilman ulosottoperustetta 20 vuotta ja ulosottoperusteen kanssa 15 vuotta.
 
Toisaalta pitää olla osoittaa että velallinen on saanut maksumuistutuksen.
 
Velallinen voi itsekkin katkaista yleisen vanhentumisajan esim.neuvottelemalla saatavasta maksusuunnitelman muodossa,tai maksamalla saatavaan liittyen osasuorituksen
 
Olisko tämä tarpeeksi selkeä ymmärtää?
 
Seija Vikamaa

Read more »

FB-naamakuvat yhdessä

By |

Kaikkien 1,2 miljardin Facebook-käyttäjien julkiset profiilikuvat kerättiin yhteen kuvaan, kertovat kansainväliset uutislähteet.
 

Kuvan teki suunnittelija Natalia Rojas, jonka mukaan jokaisen kuvan selaaminen yksitellen veisi yli 36 vuotta, kertoo Daily Mail.
 

Teos näyttää aluksi TV:n lumisateelta, mutta zoomatessa huomaa, että katsot kuudesosaa planeetan väestöstä, ->katso Gizmodon likki.
 

Read more »

Näinkö nyt lama hoidetaan?

By |

Kokoomusnuoret:

Porttikielto kiintiöpakolaisille, Yle myyntiin

ja

terveydenhuoltoon lisää maksuja


 
Kokoomuksen Nuorten Liitto arvostelee emopuolueensa ja hallituksen toimia talouden sopeuttamiseksi täysin riittämättömiksi. Liitto vaati jo Kataisen hallituksen ajalla tavoiteohjelmassaan radikaaleja uudistuksia muun muassa talouspolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. »

Lue HS-uutinen


 
* Ensipainoksia ja wanhoja verkkokaupassa <- haku

 
* E-kirjat heti luettavaksi <- haku

Read more »

WTC-kaksoistornien tuhosta 16 vuotta

By |

Altaiden pronssikaiteisiin leikatut terrori-iskun uhrien nimet muistuttavat muistomerkin tarkoituksesta. Mutta muuten muistomerkin abstraktisuus nostaa sen yleiselle tasolle.
 
Veden jatkuvaa huuhtoutumista pohjattomaan mustaan kuiluun voi ajatella kaiken katoavaisuutena – tai pysyvyytenä. Putousten yksittäiset vesijuovat voivat tuoda mieleen päivin ja öin virtaavat kyynelpurot, läheisten menetykset.
 
Tai sitten voi vain seurata veden jatkuvaa virtaamista, joka on aina yhtä arvoituksellista ja kiehtovaa. Muistomerkin voima ja vaikuttavuus on siinä, että se sallii jokaisen vierailijan tuntevan sen omalla tavallaan, oman kokemuksensa kautta.
 

Tällainen on WTC-iskujen muistomerkki

Read more »

Miksi ihmeessä Ruotsin ei tarvitse osallistua euro-kriisin pelastamiseen?

By |

Arkistosta v:lta 2013
 
Katso: http://jormajaakkola.fi/EMU-varaumien%20oikeudellisuus
 
* Miten Ruotsin ja Suomen EMU-varaumat erosivat?

 
* Miten Ruotsin ja Suomen kansallinen euroon siirtymisen lainsäädäntö erosivat? 

 
SUOMEN ja RUOTSIN EMU-VARAUMIEN JURIDINEN ERO
 
Kimmo Kiljunen: Nahkurin orsilla, sivu 343:
”Oppositiojohtajana Aho saa vastauspuheenvuoroja toisensa perään. Hän alkaa uuvuttavan perusteellisesti kinastella Erkki Tuomiojan kanssa siitä, poikkeavatko Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyysneuvottelujen yhteydessä antamat Emu-varaumat toisistaan. Molemmat ovat samaa mieltä siitä että juridisesti ja poliittisesti naapurukset ovat samassa asemassa.”

Read more »

Keskitysleirejä Suomeen?

By |

Yrjö Saraste…

Sami Savio kirjoittaa miten “Palautuskeskukset” parantaisivat turvallisuutta.” Hän on pelästynyt kun hallituksen tuoreessa sisäisen turvallisuuden selonteossa todetaan terrorismin uhan kohonneen Suomessa.
.
Selonteon mukaan terrorismiuhkaa lisäävät konfliktialueilla taisteluihin osallistuneiden tulo Suomeen. Myös laajamittainen laiton maahantulo mainitaan merkittävänä turvallisuusympäristön muutoksen syynä. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksista on kadonnut vuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana peräti noin 2 500 turvapaikanhakijaa. Keskusrikospoliisin tiedusteluosaston päällikkö Sanna Palo arvioi vastaanottokeskuksista viranomaisten tietämättä poistuneisiin turvapaikanhakijoihin liittyvän vakavia riskejä.
.
Savio kertoo jättäneensä sisäministeri Petteri Orvolle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee vastaanottokeskuksista kadonneiden ja osin tuntemattomienkin turvapaikanhakijoiden Suomessa oleskelun aiheuttamaan uhkaan vastaamiseksi käytettäviä toimenpiteitä.
.
Savio esittää, että Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt olisi tarkoituksenmukaista siirtää säilöönottoyksiköihin tai hallituksen 8.12.2015 julkaiseman turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti perustettaviin, tarkasti valvottuihin palautuskeskuksiin. Hän esittää miten tämä olisi yksinkertainen ja kustannustehokas tapa parantaa Suomen sisäistä turvallisuutta.
.
Perinteisesti tällaisia “tarkasti valvottuja palautuskeskuksia” on kutsuttu keskitysleireiksi ”
.
Mielestäni hallituksen ja median turvallisuuspelottelu menee jo liian pitkälle. Pytkimys on tietysti saada kansa alistumaan yhä tiukempaan valvontaan.
.
Yrjö Saraste

Read more »

Tietoa ulosotossa oleville

By |

 

Hilkka Laikko:

TÄSSÄ TIETOA TEILLE KONKURSSISSA OLEVILLE JA ALIHINTAISEN PAKKOHUUTOKAUPAN TAKIA KÄRSIVILLE. KKO 18.5.2016: TEILLÄ ON OIKEUS VALITTAA ASIANOSAISENA.
 
5. Ulosottokaaren 11 luvun 1 §:n mukaan täytäntöönpanotoimesta tai ulosottomiehen päätöksestä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee.
 
6. Velallisella on yleensä oikeus valittaa omaisuuteensa kohdistuvasta ulosottomiehen päätöksestä. Konkurssilain 3 luvun 1 §:n mukaan velallinen kuitenkin menettää konkurssin alettua oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Tällaista omaisuutta koskevassa ulosottovalitusasiassa omistajalle kuuluvaa puhevaltaa käyttää konkurssipesä, eikä konkurssivelallisella ole yksin omistusoikeutensa perusteella valitusoikeutta. Ulosottovalituksen tekemiseen ei myöskään voida soveltaa konkurssilain 3 luvun 3 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan velallisella on oikeus konkurssin alettua nostaa kanne konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta, jos konkurssipesä on siitä kieltäytynyt.
 
7. Ulosottokaaren 11 luvun 1 §:n 1 momentissa valitusoikeutta ei kuitenkaan ole rajoitettu koskemaan vain ulosmitatun omaisuuden omistajaa tai muita ulosottoasian asianosaisia. Säännöksen mukaan valitusoikeus on yleisesti niillä, joiden oikeutta päätös koskee. Oikeuskäytännön mukaan valitusoikeus määräytyy sen mukaan, onko valituksen kohteena olevalla toimella tai päätöksellä välitön haitallinen vaikutus muutoksenhakijan omiin oikeuksiin (KKO 2004:93, kohta 10 ja KKO 2006:30, kohta 5).
 
8. Oikeuskäytännössä on muun muassa katsottu, että ulosottovelallisella voi joissakin tilanteissa olla muutoksenhakuoikeus, vaikka ulosotto koskee sivulliselle kuuluvaa omaisuutta. Korkein oikeus on ennakkoratkaisussaan KKO 2004:93 (kohta 14) katsonut, että velallisen tuli valituksessaan saattaa todennäköiseksi, että ulosmittauksesta aiheutui hänelle itselleen sellaisia haitallisia seuraamuksia, joita hän ei muilla toimilla pystynyt torjumaan tai vähentämään. Muutoksenhakusäännöksen väljän sanamuodon tarkoituksena voitiin katsoa olevan sen, että näin sellaisella henkilöllä, jonka oikeuksiin ulosottoasiassa ennalta arvaamattomalla tavalla välittömästi puututaan, on mahdollista saada oikeussuojaa. Kynnystä ulosottovelallisenkaan valitusoikeudelle ei siten ollut syytä asettaa kovin korkealle.
 
9. Korkein oikeus katsoo, että näitä oikeuskäytännössä omaksuttuja arviointiperusteita voidaan soveltaa myös silloin, kun kysymys on konkurssivelallisen oikeudesta valittaa ulosottomiehen päätöksestä, joka koskee konkurssipesään kuuluvan omaisuuden myyntiä. Valitus on siten tutkittava, jos velallinen saattaa todennäköiseksi, että ulosottomiehen päätöksestä aiheutuu hänelle itselleen välittömiä ja haitallisia seurauksia, joita hän ei pysty torjumaan muilla toimilla. Korkein oikeus toteaa, että ulosottomiehen päätös hyväksyä väitetysti alihintainen tarjous voi suoraan vaikuttaa siihen, minkälaiseksi henkilökohtaiseen konkurssiin asetetun velallisen taloudellinen asema muodostuu konkurssin päättymisen jälkeen. Konkurssilain 1 luvun 6 §:n mukaan velallinen ei nimittäin vapaudu vastaamasta niistä konkurssisaatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta.
 
Korkeimman oikeuden arviointi tässä tapauksessa
 
10. A:n ulosottovalitus on perustunut väitteeseen, että hänen kiinteistönsä oli myyty ulosottomenettelyssä huomattavaan alihintaan, mistä aiheutuu hänelle merkittävää taloudellista vahinkoa. Koska ulosottomiehen hyväksymä tarjous ei kattanut kaikkia hänen velkojaan, A:n maksettavaksi jää konkurssimenettelyn päättymisen jälkeen vielä huomattava määrä velkaa.
 
11. Korkein oikeus katsoo A:n saattaneen esittämillään perusteilla todennäköiseksi, että ulosottomiehen 19.8.2014 tekemästä päätöksestä voi aiheutua hänelle itselleen välittömiä haitallisia seurauksia, koska hän jää konkurssissa suorittamatta jäävistä saatavista henkilökohtaiseen velkavastuuseen. A:lla on siksi oikeus valittaa ulosottomiehen myyntipäätöksestä, vaikka hän on konkurssin alkamisen myötä menettänyt oikeuden määrätä kiinteistöstä.
 
12. Hovioikeus on ulosottokaaren 5 luvun 2 §:n 2 momenttiin viitaten katsonut, että A:lla ei ollut oikeudellista tarvetta valittaa ulosottomiehen myyntipäätöksestä. Mainitun säännöksen mukaan kiinteistön myynti, jossa on käytetty ulosottokaaren mukaan sallittua myyntitapaa, voidaan kumota myyntitavan valinnan perusteella vain, jos saatetaan todennäköiseksi, että muulla myyntitavalla olisi saatu huomattavasti korkeampi kauppahinta. Korkein oikeus toteaa, että mainittu säännös koskee muutoksenhaun menestymisen edellytyksiä eikä se sinänsä rajoita valitusoikeutta silloinkaan, kun valitus koskee myyntitavan valintaa. Korkein oikeus katsoo, ettei A:n ulosottovalitusta voida tällä perusteella jättää tutkimatta.
 
13. A:n ulosottovalitus olisi siten pitänyt tutkia. Oikeusastejärjestyksen vuoksi asian käsittely on syytä palauttaa käräjäoikeuteen.
.

* * *

Suuren laman kertaus


Edessä näyttää olevan samat laulujen lunnaat ja nuotit kuin 1990-laman tahtien rytmityksissä.

On varmasti enemmän kuin taivaallinen ihme jos tästä velkakriisistä kansakuntana Suomi selviää vähäisemmin vaurioin kuin kaksikymmentä vuotta sitten alkaneesta tuhosta.

Väite, että Suomi on selvinnyt poliitikkojensa ja pankkiensa aiheuttamasta kriisistä, on täyttä harhautusta. Joukossamme on jo valmiiksi 150 00 köyhyydessä elävää lasta ja 40 000 syrjäytynyttä nuorta, joiden osalta tulevaisuudelta tämä lama vie viimeisetkin mahdollisuudet.

Koskettavinta mitä olen pitkän elämäni varrella kokenut sisältyi kirjatilauksen oheisviestiin:

"Tilaan kaiken omaisuutensa v. 1994 menettäneen ja sen seurauksena itsemurhan tehneen ystäväni pojalle lahjaksi OPLK tutkimusryhmä “Laman ja Rahan Pelurit”, Pankkien kriisin 1991 -1995 selvityksen.

Kirjan lähetteeseen kirjoitin: Viestinne koskettaa. Nimenomaan siksi kun selvityksen ja kirjan julkaisun lähtökohta oli virkavallan ja politiikan silloisten vastuullisten toimijoiden asenne: Kuolleet haudatkoon kuolleensa... Edessämme on sama talouden sairaus, joka näyttää saavuttavan maailmanlaajuisen "pandemian" luonteen. Kunnioitus vastuuttoman ja väärän politiikan uhrien muistolle.

YST Kalevi Kannus

E-KIRJANA heti luettavaksi Tästä ILMAISEKSI

Tilauslomake painotuotteena

* Ilmoita nimi ja postiosoitteesi, sähköpostisi
Hinta 15,- €uroa
* indicates required field

Taustalla pyörii Fast Secure Contact Form

Read more »

Vakuutuksenottajan oikeusturva – olematon?

By |

HARRI T.

VAKUUTUSYHTIÖN JA TAPATURMA – ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN EDES OTTAMUKSIA TAPATURMAN JÄLKEISIIN SEURAAMUKSIIN. VASTUU SIIRTYY TOISEN EU:N JÄSENVALTION VERONMAKSAJIEN JA ASIANOMAISEN MAKSETTAVAKSI JA LOPUKSI SUOMALAISILLE VERONMAKSAJILLE.

Suomessa tapahtuneen tapaturman seurauksena joudun käyttämään erilaisia lääkkeitä loppuelämäni ajan. (tapaturma v.1997)

Maaliskuussa 2014 muutimme vaimoni kanssa Espanjasta Viroon. Alkuvuodesta 2015 otin yhteyttä vakuutusyhtiöön. Tiedustelin menettelytapaa, liittyen lääke -ja kontrollikustannuksiin asuinvaltiossa, joista osan jouduin maksamaan. Vakuutuskäsittelijän tiedon mukaan ( E-mail) kustannukset maksaa Viro, kansallisen lainsäädäntönsä mukaan, ei vakuutusyhtiö.

Vakuutuskäsittelijän tiedosta huolimatta lähetin vakuutusyhtiölle velkomuksen aiheutuneista kustannuksista. Vakuutusyhtiö viittasi EU:n Uudet sosiaaliturvalainsäännökset ja tapaturmavakuutus. 883 / 2004 säännöksiin, olla korvaamatta lääke ja kontrolli velkomusta, tosin korvasi myöhemmin kontrollikäynnin joulukuussa 2015.

Pidin ja edelleen pidän menettelytapaa erittäin epäoikeudenmukaisena JOKAISTA VASTAAVASSA TILANTEESSA OLEVAA KOHTAAN.
Tein valituksen yllä olevan johdosta Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan joka hylkäsi xx. xx. 2016 päätöksellään lääkevelkomukseni vakuutusyhtiön eduksi, eli vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen.

Nyt vakuutusyhtiö saa täysin vastikkeettoman rahallisen hyödyn kaikista lääkekustannuksista, ilman mitään vastikkeellisuutta. Kustannukset maksaa toisen EU:n jäsenvaltion veronmaksajat, tapauksessani Viro, minä ja lopuksi suomalaiset veronmaksajat.

Lainaus: ” Vuonna 2014 Suomelle maksettiin yhteensä vajaat 5 miljoonaa euroa. Suurimmat maksut Suomi sai Virolta, Saksalta ja Italialta.” http://www.aamulehti.fi/juttuarkisto/?cid=1194993438984

Tämä tarkoittaa suoraa tulosiirtoa vakuutusyhtiölle veronmaksajien kustannuksella. Firmat / yrittäjät maksavat lakisääteistä vakuutusmaksua työntekijöistä vakuutusyhtiöille tapaturmien varalta. Jos muuttaisin takaisin Suomeen, vakuutusyhtiö maksaisi tapaturmalain edellyttämät kustannukset, ei suomalaiset veronmaksajat, näin ymmärrän.

* * *
Vakuutusyhtiö ja Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta vetoaa: EU:n Uudet sosiaaliturvalainsäännökset ja tapaturmavakuutus. 883 / 2004 säännöksiin.

Yksi monista oleellisista vetoomuksista on tekstin sana “luontoisetuisuus”.

EU-tuomioistuimella EI OLE KANTAA Suomen tilanteesta TAPATURMAVAKUUTUKSISTA, MITKÄ OVAT “LUONTOISETUUKSIA” MITKÄ OVAT RAHAETUUKSIA? Tapauksessani Vakuutusyhtiö ja Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta “nojaa” kannoissaan asiaan jota ei ole käsitelty EU-tuomioistuimessa. Tähän asiaan täytyy hakea ratkaisu EU:n tuomioistuimelta sekä tarvittaessa EU:n ihmisoikeustuomioistuimelta. Oliko kyseessä tarkoituksen hakuisuus, inhimillinen virhe vai ymmärtämättömyys Suomen neuvotellessa 883 / 2004 säännöksiä?
Alla suora lainaus:

“Sellaisia EU-tuomioistuimen päätöksiä ei ole, joissa olisi otettu kantaa, mitkä Suomen tapaturmavakuutuksesta maksettavista etuuksista kuuluvat luontoisetuuksiin ja mitkä rahaetuuksiin, mutta käytännössä jaottelu on tehty edellä todetun linjan mukaisesti. Seuraavassa esitetty jaottelu on siis luontoisetuuksien osalta merkityksellinen Tapaturmavakuutuslaitosten liiton näkökulmasta, koska TVL maksaa asuin- ja oleskelupaikan laitoksena tapaturmavakuutuslain mukaisia luontoisetuuksia toisessa jäsenvaltiossa vakuutetulle henkilölle.”

Luontoisetuuksia ovat:
– sairaanhoito- ja tutkimuskulut ja niihin liittyvät matkakulut
– lääkkeet ja sidostarpeet
– laitoshoito
– apuvälineet, hoitotarvikkeet, proteesit
– lääkinnällinen kuntoutus ja siihen liittyvät matkakulut

Ironisesti todettuna tapaturman kokenut ihminen “nauttii” toisessa EU:n jäsenvaltiossa “luontoisetuudesta, etuisuuksista” ja maksaa loput mikä ei kuulu ko. valtion kansallisen lainsäädännön piiriin. Jos hän palaa takaisin Suomeen,”luontoisetuus, luontoisetuisuudet” poistuu, vakuutusyhtiö alkaa maksaa tapaturmalakiin perustuvia kustannuksia. Tapaturmassa vammautunut ihminen palaa ns, arkeen.

Kun ihminen loukkaantuu tapaturmaisesti, kyseessä ei voi olla “luontoisetuisuus.” Kyseessä on tapaturman seurauksen hoitamista lääkkeillä ja muilla apuvälineillä, pyrkimyksenä helpottaa tapaturman aiheuttamaa rajoittunutta elämää.

Sana “luontoisetuisuus / luontoisetuisuudet” vapauttaa vakuutusyhtiön vastuusta ja rahallisista kustannuksista. Samalla kustannukset siirtyvät veronmaksajien maksettavaksi. ( yllä oleva linkki) Luetaanko luontoisetuudeksi tapaturman aiheuttama vamma joka rajoittaa elämää, toisin kuin terveellä ihmisellä?

Luopuisin mielihyvin lääkkeistä ja jokapäiväistä elämää rajoittavan tapaturman seurauksista jos olisi mahdollista luopua “luontoisetuisuuksista,” jos luopuminen palauttaa ennen tapaturmaa olleen terveyteni.

Mielestäni verottajan määritelmä on oikea luontoiseduista.
Verottajan määritelmä luontoisedusta:

Työnantajalta työ- tai virkasuhteen perusteella saatu etu, joka on muuta kuin rahaa

Luontoisetuja ovat esimerkiksi auto-, asunto-, puhelin- ja ravintoetu.
* * *

Täyskustannusvastuu.

Täyskustannusvastuu sanan merkitys, kuten sana mielletään ja ymmärretään, muuttaa merkitystään toisessa EU:n jäsenvaltiossa. ( näin mm. Virossa)

Suomessa tapahtuneessa tapaturmassa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuva tai sinne muuttava joutuu maksumieheksi. Kuinka paljon, riippuu jäsenvaltion kansallisesta lainsäädännöstä jos on uskominen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen. Näin olen tulkinnut hylkäämispäätöksen. Esimerkki: Suomessa tapaturman seurauksena henkilö A:n vakuutusyhtiölle aiheutuvat vakiintuneet kustannukset voi olla esim, 500 € / kk. A haluaa muuttaa toiseen EU:n jäsenvaltioon. Kansallisen lainsäädännön korvaus osuus voi olla 2% 500 €: sta. A:n nettotulo on 1200 € / kk tai henkilö B joka on samassa tilanteessa, hänen nettotulo vielä vähemmän.

1200 €:n netosta A joutuisi itse maksamaan 490 € lääkekustannuksia joka kuukausi. 2 % osuuden maksaa ko. valtion veronmaksajat, ja lopuksi suomalaiset veronmaksajat. Vakuutusyhtiö “kuittaisi” joka kuukausi katteettomasti 500 €.

Edellisen johdosta analysoin erästä EU:n peruspilaria, vapaata liikkuvuutta.

Esimerkin henkilö A:lla voi olla akuutti tarve muuttaa terveydellisistä syistä toiseen EU:n jäsenvaltioon, ilman yhteyttä tapaturmaan. ( astma, psoriasis, liikuntarajoite, jne.) A:n tai B:n muutto on tuskin mahdollista JOHTUEN JUURI kansallisesta lainsäädännöstä koska A:n “netoksi” jää käteen lääkekustannusten jälkeen 710€ / KK. Henkilö B:n vielä vähemmän. Vastaavasti henkilö C jolla ei ole rasitteena tapaturma, vaan muut terveydelliset syyt tai ei ole mitään terveydellisiä ongelmia, hänelle ei tule rahallisia vaikeuksia muuttaa 1200 €: n nettotuloilla joka tulee joka kuukausi. Kuinka tällainen, yksi EU:n tärkeimpiin peruspilareihin kuuluvan epäkohdan Suomen kansalaisia edustaneet neuvottelijat selittävät? Kuinka yhtälö voi toimia esimerkin mukaisesti?

Syvällisemmin edellisiä asioita analysoidessa päädyn seuraavan ongelmaan, ihmisten tasa-arvo kysymykseen. Ovatko KAIKKI tässä esille tulleessa kokonaisuudessa lain edessä tasa-arvoisia? Millaisia ajatuksia herää kansainvälisissä ihmisoikeus kysymyksissä Suomen kansallinen lainsäädäntö ihmisten tasa-arvoisuudesta?

Ymmärrän että kyseessä pitäisi olla sovittujen sopimusten noudattaminen tapaturmavakuutuslain puitteissa jota firmat / yrittäjät ovat maksaneet ja edelleen maksavat. Ymmärrän että täyskustannusvastuu toimii vain Suomessa asuessa.

Olen ottanut yhteyttä Mm, kolmeen iltapäivälehteen, 2 istuvaan kansanedustajaan, 1 istuvaan ministeriin, yhteen X – europarlamentaarikkoon. Istuva ministeri kuittasi E-mailin vastaanotetuksi, (kesäkuu 2015) entinen X – europarlamentaarikko vastasi E-mailiin, sekä yksi iltapäivälehden toimittaja. Ihmettelen kiinnostuksen puutetta. Onko yhteiskunnan asioihin vaikuttavien ihmisten ja median välillä sidonnaisuuksia vakuutusyhtiöihin? Eikö tällainen asia ole yhteiskunnallisesti merkittävä? Onko realismi ja terveet moraaliset käsitykset kärsineet taantuman, vai onko henkilökohtainen itsekkyys hallitseva olotila?

Toivon tämän kirjoituksen herättävän julkisen keskustelun aiheesta.
* * *
Yllä kaiken olevan olen kirjoittanut tuntemukseni ja ymmärrykseni perusteella, viitaten alla olevaan sitaattiin.

”Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.” -Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen

Read more »

Miksi ei kysytä. kuka on vihaan yllytyksestä vastuussa?

By |

KENELLÄ, millä taholla on sosiaalisessa mediassa harjoitetun vihaan kiihotuksen VASTUU?

 
Vakauden horjuttaminen vallantavoittelun vuoksi on mielestäni vieras asenne enemmistölle kansalaisista, joita suvakeiksi haukutaan…
 
Helsingin rautatieasema-aukion surman toisinto totaalisesti rajummalla tavalla pitää pysäyttää miettimään, mihin vihakaamokseen on ajauduttu?
 
Tolokun ihmiset, noustaan vastarintaan PAHAA ja vihaan yllyttämistä vastaan…
 
ILMEISESTI järki on saavuttamassa kansalaistason. 11. maaliskuuta 2017 rautatientorilla vältyttiin väkivallalta. Enemmistöstä löytyy yhteisvoimaa vakauden ja turvallisuuden puolesta.

Read more »

Erillissodasta…

By |

Mielipidekirjoitus
 
Yhä kinastellaan siitä voidaanko 1941-44 “jatkosotaa” pitää erillissotana. Saksan tavoitteena oli murskata Neuvostoliitto, levittää kansallissosialismi kaikkialle ja muun muassa tuhota juutalaiset. Ainakin valtaosa (90 o/o ?) suomalaisista halusi aluksi vain hankkia Talvisodassa menetetyt alueet takaisin. Natseja ei Suomessa ollut kuin nimeksi, eikä kukaan havitellut juutalaistemme tappamista. Sitten Suomi lähti Itä-Karjalaan vapauttamaan heimoveljiä, joita siellä ei loppujen lopuksi montaakaan enää ollut hengissä.
 
Tottahan yhdessä sodittiin, mutta tulee huomioida miten molemmilla oli aivan eri tavoitteet. Lisäksi molemmat armeijat toimivat oman johtonsa alaisina.
 
Nyt Länsivallat ja Venäjä sotivat samalla alueella. Siksi niilden pakostakin täytyy, ainakin jossakin määrin, olla yhteistyössä. Tavoitteet ja ystävät eroavat kyllä toisistaan, joten voidaan kuitenkin sanoa niiden käyvän erillissotaa
 
Yrjö Saraste
Sotaveteraani
 
* * *
 
Sotaan syyttömät ylös kumpujen yöstä: HORNBORGIN KOMITEAN mietintö1945 alkuperäiskopio e-kirjana.
Veikko Saksin kirja

Read more »

Miksi poliisijohto ja oikeusjärjestelmä pettävät?

By |

Helsingin Sanomat sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015 otsikolla MIKSI POLIISI PETTI?

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1429243978879

Rikoksia, virkavirheitä ja tutkintatöppäyksiä. Seuraavalla poliisijohtajalla on edessään suuri puhdistus. Luottamus lainvalvojaan on pakko palauttaa.

Jos olette kanssani samaa mieltä HS kirjoituksesta, jakakaa kirjoituksesta infoa ja pyytäkää ihmisiä lähettämään toimittaja Niemiselle, sisäministeri Räsäselle ja Paaterolle esimerkkejä. Niitä on ja saadaan liikkeelle tuhansia.

Lähetän omastani heille, mutta myös usealle tulevalle päättäjälle, siitä syntyvän esimerkin, miten poliisi jätti prosessipetoksen tutkimatta.

Tämä täysin mätä – moraaliton – yhteiskunta on nyt muutettava, oikeuslaitosta myöten.

Oikeusvoima on keino salata aineellisesti tai muuten virheelliset tuomiot.

Oikeusturvaan kuuluu päätösten ennakoitavuus. Harhakuvitelma on se, että KKO:n päätökset ovat ennakkopäätöksiä. Tästä esimerkkinä päätös velaksiannosta KKO 1994:54. Miten monta päätöstä, maksuvelvoitetuomiota on tämän jälkeen tehty, tämän päätöksen periaatetta noudattaen – velaksianto tarkoittaa varojen luovuttamista luoton saajan hallintaan – disponoitavaksi.

Taavi

Read more »

Eläkkeet jäädytetty… välittämistä?

By |

Sirpa Montonen Piira facebook-sivullaan…
 
Vuokra nousee maaliskuun alusta 49 euroa kuukaudessa, mutta oma eläkkeeni nousee 5 euroa kk eli taas tuloni ja menoni eivät kohtaa, ja tätä on jatkunut jo muutaman vuoden ajan. Mikseivät vuokrankorotuksiin ja eläkkeisiin kohdistuvat indeksit kohtaa toisiaan?
 
Pääministeri Stubb vouhkaa Suomen velasta ja säästämisestä, mutta tässäkin asiassa pitää muistaa sellainen asia, että Suomi ei itse asiassa ole lainkaan velkainen. Suomella mittava valtion omaisuus, ja jos siitä vähennetään valtion velka, niin maallemme jäisi vielä iso omaisuus.
 
Mihin ruplan heikkeneminen todellisuudessa vaikuttaa? Venäjän ruplan heikentyminen edesauttaa Venäjän vientiä ja maa hyötyy ruplan heikosta kurssista. Ruplan arvo ei vaikuta kuitenkaan Venäjän öljyteollisuuteen, koska se tapahtuu dollareissa. Putinia syytetään Venäjän talousahdingosta, mutta todellisuudessa syy Venäjän talousahdinkoon on Yhdysvaltojen ja Saudien välinen öljykiista eli katseet pitää kääntää Putinista Opeciin.
 
Venäjä on maailman ainoita maita, joka on lähes velaton. Sen talous kestää hyvin 1-2 vuoden talousvaikeudet, ja toisekseen se saa helposti Kiinalta halpakorkoista lainaa, jota Kiina jakaa mielellään.
 
Suomi ja Venäjä ovat rikkaita maita, joilla molemmilla on mittava omaisuus, eikä tämän hetkiset talousongelmat juuri niihin vaikuta.
 

* * *
 

Epeiros ... Parga ... Sirpa Piira

Epeiros … Parga … Sirpa Piira

Sirpa Piira BoD – Books on Demand, 13.6.2014 – 49213.6.2014 – 492 sivua Epeiros – Parga -kirja syntyi tiedon puutteesta, sillä varattuamme matkan Epeiroksen…
€59.90Lisää:

 

Read more »

Avioliitto (raamatun) historiassa…

By |

maailmassavirhe 
Me ihmiset emme voi asettaa itseämme Jumalan asemaan ja alkaa tuomitsemaan toisia ihmisiä. Se tehtävä on ainoastaan Jumalalla, ja se asema on ikuisesti ollut, on tänä päivänä ja tulee aina olemaan Jumalalla, joten älkäämme itse tuomitko ketään.
 
Mitä tuohon avio -sanaan kuuluu? Miksi monet uskovaiset väittävät avioliiton kuuluvan vain miehelle ja naiselle, vaikkei avioliitolla ja avio-sanalla ole mitään tekemistä kirkon kanssa. Raamattu ei tunne avioliittoa lainkaan, vaan antaa ymmärtää luomiskertomuksessa, että mies ja nainen luotiin pariksi jatkamaan sukua, mutta avioliitosta Raamatun alussa ei mainita mitään.
 
Raamatussa nainen oli miehen omaisuutta ja hän tuli arvoasteikossa karjan jälkeen eli naisella ei ollut käytännössä mitään arvoa,. miksi siis hänet olisi asetettu miehen rinnalle aviopuolisoksi korkeaan asemaan, kun hänellä ei ollut mitään muuta arvoa kuin olla jälkeläisten tuottaja
 
Vanhan Testamentin puolella ei lue missään kohtaa, että mies ja nainen olisi vihitty avioliittoon eli papin suorittamaa vihkimistä ja avioliittoa ei tunnettu.
 
Varhaiskristillisellä ajalla v. 30-325 ei tunnettu myöskään kirkollista vihkimistä papin suorittamana ja parin yhteenmeno oli yksityisasia, eikä tuolloin ollut hääseremonioita ja avioliitossa uskonnollista taustaa. Miehet keskenään tai naiset keskenään saivat solmia avioliittoja, kunnes keisari Konstantinus Suuri laillisti kristinuskon ja hänen poikansa kristityt keisarit Konstantius II ja Constans asettivat lain vuonna 342 Roomassa, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat avioliitot olivat kiellettyjä kuolemanrangaistuksen uhalla.
 
Kirkko vihki miespareja ystävyysliittoon vielä 1 000-luvulla mutta 1 300-luvulla se alkoi suhtautua kielteisesti homoseksuaalisuuteen.
 
Kristityt vihkivät oletettavasti Vähä-Aasiassa kristittyjä homoja, koska siitä on viitteitä 300-luvulla. Tuohon aikaan kulttuurillisesti homous oli kreikkalaisille ja roomalaisille aivan luonnollinen asia. Kirkko vihki miespareja ystävyysliittoon vielä 1 000-luvulla mutta 1 300-luvulla se alkoi suhtautua kielteisesti homoseksuaalisuuteen.
 
Käytännössä voitaneen olettaa, että homoliitot lakkasivat vasta, kun kirkon hallinto pystyi takaamaan hallitsevan keskusjohtoisen doktriinin noudattamisen, eli vasta kun kirjapainotaito levisi 1 500-luvulla. Tunnetaan useita kristittyjen homoavioliittoja alkuseurakunnissa, ja avioliitot olivat hyvin yleisiä.
 
Avioliitto ei ole alunpitäen ollut lainkaan kirkon sanastoon kuuluva, eikä sillä ole ollut kirkollista merkitystä ennen kuin kirkko sai vihkioikeudet valtiolta. Suomen kielessä sana avioliitto on ensi kertaa mainittu Maskun Hemmingin virsikirjassa vuonna 1 605.
 
Avioliitolla on juridinen alkuperä, eikä uskonnollinen, ja sillä on haluttu taata leskelle ja perillisille toimeentulo perheen pään ja elättäjän kuoltua. On arveltu, että avio sanana tarkoitti lakia tai normia, koska avioliitolla haluttiin taata myös naiselle laillisia oikeuksia. Joidenkin mielestä avio sanana olisi johdos samasta ava, josta on muodostettu verbi avata. Tämän selityksen mukaan avioliitto olisi siis avoin, julkinen liitto, eikä että avioliitto sanana merkitsisi lasten siittämistä aviovuoteessa ja lisääntymistä. Avio tarkoittaa kahden ihmisen liittoa olivatpa nämä samaa tai eri sukupuolta.
 
Mikael Agricola kehitti suomen kieleen sanat aviomies, aviovaimo, aviovuode ja aviolapsi. Näitä sanoja ei siis ollut suomen kielessä ennen 1500 -lukua ja Agricolaa, eikä Raamattu tunne avioliittoa. Raamatun aikaan naisella ei ollut mitään oikeuksia ja hän oli miehen omaisuutta ja hän tuli arvoasteikossa karjan jälkeen. Mies otti hänet ainoastaan perheeseensä ja saattoi hylätä ilman mitään muodollisuuksia. Avioliittoja ne eivät olleet.
 
Suomen kuuluessa Ruotsin valtakuntaan vuoden 1734 laki määräsi avioliiton päättämisen kirkollisella vihkimisellä pakolliseksi. Aikaisemmin se oli ollut Suomessakin yksityinen, rituaalinen toimitus.
 
Vuodesta 1917 lähtien on Suomessa ollut toisena vaihtoehtona siviilivihkiminen, jonka toimittaa maallinen viranomainen. Siviilivihkiminen on useissa maissa ainoa oikeudellisesti tunnustettu avioliiton päättämismuoto. Itsenäisessä Suomessa annettiin avioliittolaki 1929, ja se astui voimaan 1930. Viimeksi sitä muutettiin vuonna1987.
 
Näin ollen mies voi mennä miehen kanssa avioliittoon tai nainen mennä naisen kanssa avioliittoon, koska sana avio tarkoittaa normia tai lakia, eikä sillä ole alun pitäen mitään tekemistä kirkon kanssa tai lisääntymisen kanssa.
 
Avioliittolaki on tällä hetkellä perustuslain tasa-arvopykälän vastainen, ja siksi avioliittolain muutos on välttämätön toimenpide.

Read more »

Raamattu ja homoseksuaalisuus

By |

S. Piira
 
3.Moos. 18:22 Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.
 

Alkuperäistekstissä on sana qadesh, joka tarkoitti pakanatemppeleiden rituaaliseksiä harjoittavaa miestä. Temppeleiden papit olivat saddukeuslaisia pappeja, jotka ottivat temppelihuorikseen lapsia ja harjoittivat näiden kanssa rituaaliseksiä, joten näiden pappien yhtyminen niin tyttöihin kuin poikiin kielletään 3.Moos. 12:22 ja jakeessa 1.Kor. 6:9.
 

1. Kor. 6:9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,
 

Kauhistus on to’ebah -sana eli juutalaiselle sopimatonta käytöstä, koska käytöstapa tai teko oli tullut juutalaisuuteen vieraasta kulttuurista tai uskonnosta ja oli pakanallinen.
 

Homoseksuaalien kanssa kummallakaan jakeella tai niillä jakeilla, joissa mainitaan kauhistus sana, ei ole mitään tekemistä.
 

Jeesus ei puhu Raamatussa homoseksuaalisuudesta sanallakaan, mutta noin 3000 kertaa köyhyydestä, joten noudattakaa Jeesuksen ohjeita ja keskittykääpä ihmiset enemmänkin köyhien auttamiseen. Raamattu ei tunne rakastumiseen perustuvaa ihmissuhdetta heteroiden tai homojen kohdalla, koska sen aikaan ei tunnettu kiintymykseen perustuvaa ihmissuhdetta.
 

1.Moos. 19:sta kirjoitetussa tarinassa Lootista ja kaupunkiin saapuneista 2 miehestä, jotka kihlasivat Lootin tyttäret, pidetään kertomuksena homoseksuaalisuudesta, eikä kertomusta ymmäretä tuon ajan normaalina tapana häpäistä ja alistaa kaupunkilaisille vieraat miehet. Sodoman ja Gomorran kohdalla homoseksuaalisuudesta ei ole kyse, vaan kaupungit tuhoutuivat alueella tapahtuneen muinaisen tulivuoren purkautuessa sekä sen aiheuttaman maanjäristyksen seurauksena Jordanjoen hautavajoamassa.
 

http://www.accuracyingenesis.com/sodom.html
 

1.Moos. 19:5 He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: “Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!”
6 Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään.
7 Hän sanoi: “Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa.
8 Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte. Mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta.”
9 He sanoivat: “Pois tieltä! Tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan, ja hän pyrkii jo määräilemään meitä. Nyt sinun käy vielä pahemmin kuin noiden miesten!” Ja he kävivät Lootin kimppuun ja ryhtyivät murtamaan ovea.
10 Mutta miehet, jotka olivat talossa, ojensivat kätensä, vetivät Lootin sisälle ja sulkivat oven.
11 Taloon pyrkivien miesten silmät he sokaisivat niin, ettei yksikään enää kyennyt löytämään ovea.
 

Valit. 4:6 Sodoma hävitettiin hetkessä ihmiskäden koskematta. Mutta suurempi kuin Sodoman synti on oman kansani rikos.
 

Hesekielin kirjan mukaan Sodoman syntejä olivat julkea itsekkyys ja piittaamattomuus köyhistä.
 

Hes. 16:49 Sinun sisaresi Sodoman synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen yltäkylläistä ja huoletonta elämää, mutta kurjalle ja köyhälle hän ei avannut kättään.
 

Hes. 16:53 “Minä käännän heidän kohtalonsa, Sodoman ja hänen tyttäriensä ja Samarian ja hänen tyttäriensä kohtalon, ja samalla tavoin käännän sinunkin kohtalosi,
 

Aam. 4:11 — Minä kylvin tuhoa teidän keskuuteenne niin kuin Sodoman ja Gomorran hävityksessä, niin että te olitte pelkkä tulesta siepattu kekäle. Ja silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. [1. Moos. 19:24,25; Jes. 13:19; Jer. 49:18 | Sak. 3:2]
 

Sef. 2:9 Sen tähden sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: — Niin totta kuin minä elän, Moabin käy kuin Sodoman ja ammonilaisten kuin Gomorran asukkaiden. Rikkaruohot peittävät heidän maansa, siitä tulee suolakenttä, ikuisesti autio. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle kansastani, ryöstävät sitä ja ottavat sen haltuunsa.
 

JEESUKSEN VIIMEISET SANAT
 

Uudessa testamentissa on Jeesuksen viimeisistä sanoista jopa kaksi eri versiota, mutta homoista Jeesus ei sen mukaan puhunut lainkaan.
 

Uuden testamentin ainoa homovastainen kiivailija oli käännynnäisen ehdottomuudella kirkkoa rakentanut Paavali – entinen kristittyjen vainoaja, josta tuli muun muassa naisten, alkoholistien, pankkiirien ja homojen vainoaja.
 

Yksi asia Raamatun kertomusten tulkinnassa on varmaa: Raamattu ei ole mikään luonnontieteiden oppikirja. Se muun muassa väittää virheellisesti, että jänis olisi märehtijä. Vanha testamentti pitää ottaa kirjaimellisesti: jänis on kuin onkin märehtijä – vaikka tiede olisi asiasta kuinka eri mieltä – ja saastaisena sitä ei saa syödä.
 

● Kaikki ahkerat naiset (jotka eivät ole poissa koulusta tai töistä viikon joka kuukautisten aikaan, 3. Moos. 15:19)
● Kaikki ahkerat maanviljelijät (jotka eivät anna maansa levätä joka 7. vuosi, 2. Moos. 23:11, tai korjaavat talteen koko sadon, 3. Moos. 19:9)
● Kaikki mukavien vaatteiden ystävät (jotka käyttävät sekoitekankaita, 3. Moos. 19:19)
● Kaikki katkarapu- ja kinkkupizzan sekä joulukinkun ystävät (3. Moos. 11:7 ja 11:10)
● Kaikki verilettuja nauttineet (3. Moos. 17:10)
● Kaikki strutsinlihaa maistaneet (5. Moos. 14:15) tai jänispaistia syöneet (5. Moos. 14:7)
● Kaikki papit tai pappien miespuoliset jälkeläiset, jotka ovat erehtyneet menemään kirkkoon humalassa (3. Moos. 10:9)
● Kaikki saunojat (jotka ovat nähneet isänsä alasti, 1. Moos. 9:20-25)
● Kaikki normaalit murrosikäiset (jotka ovat kironneet vanhempansa, 2. Moos. 21:17)
● Kaikki skitsofreenikot (joissa puhuu ”tietäjähenki”, 3. Moos. 20:27)
● Kaikki pankkiirit, jotka eivät anna lainoja anteeksi seitsemän vuoden välein (5. Moos. 15:1)
● Kaikki sairaanhoitajat, lääkärit, palomiehet ja poliisit (ja muut pyhäpäivänä työtä tekevät, 2. Moos. 31:15)
● Kaikki uskottomat aviopuolisot, alkoholistit, pankkiirit, suursijoittajat ja muut sikarikkaat (1. Kor. 6:9-10)
● Kaikki rikkaat ylipäätään (lähes joka luku Uudessa testamentissa)
 

Vielä tälläinen asia homoseksuaalisuudesta:
 

JEESUKSEN AJAN HOMOAVIOLIITOT
 

Rooman valtakunnan keisari Nero oli vihitty avioliittoon yhden miesorjansa kanssa samoin kuin keisari Hadrianus oli vihitty miehensä Antinousin kanssa. Keisari Marcus Aurelius Antoninus tunnetaan paremmin nimillä Elagabalus tai Heliogabalus. Elagabalus oli naimisissa kaarialaisen miesorjan Hieroclesin kanssa. Tarinan mukaan ennen naimisiin menoaan Elagabaluksen käskyläiset kiersivät Roomaa etsien isoilla sukuelimillä varustettuja miehiä keisarille. Elagabaluksen kerrotaan myös seisoskelleen huoneensa ovella alastomana, ohi kulkeville miehille rivouksia huudellen. Homoseksuaalisuus ei ollut sinänsä Roomassa tuomittavaa, pikemminkin säännönmukaista, mutta Elagabaluksen virhe oli esiintyä naisellisesti ja häntä on sanottu Rooman omalaatuisimmaksi keisariksi.
 

Elagabalus syntyi vuonna 203 tai 204 ja kuoli 11. tai 13.3.222 ja oli Rooman keisarina 16.5.218-22216.5.218-222, johon virkaan hänet asetettiin 15-vuotiaana. Elagabalus oli syyrialaisen Emesan kaupungin auringonjumalan Elah-Gabalin ylipappi. Elagabalus yritti tehdä jumalastaan Rooman pääjumalan onnistumatta siinä. Auringonjumalat olivat tuttuja roomalaisille, mutta tämän jumalan palvontamenot eivät. Keisari mm. tanssahteli kivipaaden ympärillä. Hän myös solmi lyhytaikaisen avioliiton Vestan neitsyen Aquilia Severan kanssa tarkoituksenaan saada tämän kanssa jumalallisia lapsia.
 

Keisari Konstantinus Suuri laillisti kristinuskon ja hänen poikansa kristityt keisarit Konstantius II ja Constans asettivat lain vuonna 342 Roomassa, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat avioliitot olivat kiellettyjä kuolemanrangaistuksen uhalla.
 

Keisarien Konstantiuksen ja Constansin säädös (Theodosian koodeksi 9.7.3.) kansalle: Kun mies antaa itsensä vaimoksi naismaiselle miehelle, ja se mitä hän tahtoo on se, että toinen miehistä toimii naisen roolissa – missä sukupuoliseksi on menettänyt paikkansa, ja missä rikos on sellainen, että parempi olla tietämättä siitä, ja missä Venus muuntuu eri ulkomuotoon, ja missä rakkautta etsitään, muttei löydetä – käskemme lakien nousevan ja oikeuden olevan aseistettu kostavalla miekalla, jotta häpeälliset henkilöt, jotka ovat tai tulevat olemaan syyllisiä voivat tulla alistetuiksi voimakkaille rangaistuksille.
 

Varhaiskristillisenä aikana v. 50 – 325 jaa. avioliitto oli yksityisasia ilman yhtenäistä uskonnollista tai muuta seremoniaa. Antiokian piispa Ignatiuksen teksteissä vuodelta 110 jaa. lukee, että jos avioliitto solmitaan piispan luvalla, se tapahtuu Jumalan mukaan, eikä heidän himonsa mukaan.
 

Kristityt vihkivät oletettavasti Vähä-Aasiassa kristittyjä homoja, koska siitä on viitteitä 300-luvulla. Tuohon aikaan kulttuurillisesti homous oli kreikkalaisille ja roomalaisille aivan luonnollinen asia. Kirkko vihki miespareja ystävyysliittoon vielä 1 000-luvulla mutta 1 300-luvulla se alkoi suhtautua kielteisesti homoseksuaalisuuteen.
 

Käytännössä voitaneen olettaa, että homoliitot lakkasivat vasta, kun kirkon hallinto pystyi takaamaan hallitsevan keskusjohtoisen doktriinin noudattamisen, eli vasta kun kirjapainotaito levisi 1 500-luvulla. Tunnetaan useita kristittyjen homoavioliittoja alkuseurakunnissa, ja avioliitot olivat hyvin yleisiä. Myöhemmistä keskiaikaisista homoavioliitoista olkoon esimerkkinä vuonna 1 061 Galegossa, silloisessa Leonissa, naimisiin menneet 2 miestä Pedro Diaz ja Muno Vandilaz, jotka pappi vihki pienessä kappelissa Rairiz de Veigassa Espanjassa 16.4.1 06116.4.1 061. Historiallisia dokumentteja on myös luostari San Salvador de Celanovassa miesten välisistä avioliitoista.
 

Alkuseurakunnissa oli vapaamielisiä pappeja, jotka kokivat homoliitot täysin luonnollisina asioina. Kristinusko oli alun perin naisvaltainen uskonto leviämisvaiheessaan lähetysseurakuntien alueilla. Naiset kääntyivät ensimmäisinä kristinuskoon suurissa määrin ja kristinuskoon kääntyneillä naisilla oli ensin liikaa valtaa, koska heidän miehensä olivat vielä pakanoita, ja sitä ei sallittu miesjohtoisessa yhteiskunnassa. Naiset käännyttivät miehiä kristinuskoon, jolloin nainen olikin perheen pään asemassa, eikä päinvastoin, ja siksi naispappeus kiellettiin. Raamattu viittaa lauseella: ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” tähän naisten valta-asemaan pappeina.
 

Raamatussa ei ole missään kohtaa kielletty samaa sukupuolta olevien naimisiin meno. Kristus korosti tasa-arvoista sitoutumista ja ihmisarvoa kaikille henkilöille. Sillä onko hetero, bi- tai homoseksuaali ei ole väliä avioliitossa, sillä jokainen heistä on Jumalan luotu ja lahja.
 

Vastauskonpuhdistuksen osana vuonna 1 563 Trentin neuvosto määräsi, että roomalaiskatolinen avioliitto tunnustettiin vain, jos se oli solmittu papin ja kahden muun todistajan läsnäollessa. Neuvosto myös auktorisoi vuonna 1 566 julkaistun katekismuksen, jonka mukaan avioliitto velvoitti elinikäiseen yhteiselämään.
 

S.Piira

Read more »

Ei verrata Suomea Ukrainaan.

By |

Yrjö Saraste:

Professori KARI HOKKANEN (Ilkka (20.09) toteaa miten pian neljännesvuosisata on eletty Neuvostoliiton jälkeistä aikaa. Uusi päättäjäpolvi on varttunut heikon Venäjän vuosina. Moni alkoi kuvitella, että Venäjä on lakannut olemasta suurvalta. Katainen vertasi taannoin Venäjän voimaa Hollantiin.

Tuomioja tohti sanoa mitä mieltä on uusimmista, kriisin ratkeamista ilman muuta haittaavista pakotteista. Stubb valehtelee, että hallitus on yksimielinen. Ja ajopuuna jatketaan.

Sotahistorioitsija Sampo Ahto sanoi (Ilkka 7.9.), että tarvittaisiin vahvaa johtajaa, joka toimisi järjellä eikä tunteilla. Eipä sellaista ole.

Niinistö on raivannut tilaa vallankäytölleen, kun Stubb on mikä on. Mutta perustuslain mukaan pääministerin tahto jyrää presidentin. Heiveröisissä käsissä ovat isänmaan ohjat.

Kyvytön ja perusasioistakin erimielinen hallitus, jota johtaa kokematon, sattumanvaraisesti valikoitunut pääministeri, saa yhä useamman kaipaamaan johtajaa, joka toimisi järjellä eikä tunteilla. Eiköhän kansan enemmistö yhdy Hokkasen ajatuksiin?

Professori esittää myös miten vähintä on, että hallitus- ja mielellään myös pääkirjoitustasolta lakataan rinnastamasta Suomea Ukrainaan.

Onkin todella käsittämätöntä miten yleisesti verrataan Ukrainaa Suomeen. Maamme on ollut jo 97 vuotta itsenäinen tasavalta. Sitä ei ole koskaan miehitetty. Eikä se ole kuulumut Varsovan liittoon.

Se ei yksinkertaisesti kuulu Itä-Eurooppaan. Se on osa vapaata Skandinaviaa.

Yrjö Saraste

Read more »